DREAM THEATER - A Change Of Seasons A Change Of Seasons    [57:30]           Recenze:    rock&pop 19.12.1995rock&pop

01. A Change Of Seasons [23:06]
      i. The Crimson Sunrise
     ii. Innocence
    iii. Carpe Diem
    iv. The Darkest of Winters
     v. Another World
    vi. The Inevitable Summer
   vii. The Crimson Sunset
Live at Ronnie Scott's Jazz Club (London):
02. Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding [10:49]
03. Perfect Strangers [5:33]
04. The Rover/Achilles Last Stand [7:28]
05. The Big Medley [10:34]
Music: Portnoy, Text: Portnoy
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Music: Elton John,
Text: Bernie Taupin
Music & Texts: Deep Purple
Music & Texts: Led Zeppelin
Roger Waters (Pink Floyd), Kerry Livgren (Kansas), Freddie Mercury (Queen), Steve Perry (Journey), Steve Morse (Dixie Dregs) and Genesis
SLOŽENÍ SKUPINY:

John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Derek Sherinian - Keyboards
Mike Portnoy - Drums   Percussion
John Myung - Bass Guitars


Nahráno a mixováno:
Bear Track Studio, Suffern, NY, květen 1995.
Engineer: Andy Scarth (2 až 5)
Engineer [Assistance]: Robert Siciliano (1)
Engineer [Live Sound]: Vinnie Kowalski (2 až 5)
Engineer, Mixed By: Doug Oberkircher (1)
Mastered By: Ted Jensen (1)
Mixed By: David Prater (2)(1)
Music By: Dream Theater (1)
Producer: David Prater (2), Dream Theater
Programmed By: David Rosenthal (1) [Additional Keyboard Programming]
(1) Recorded and mixed at Bear Tracks Studio, Suffern, NY, May 1995.
Mastered at Sterling Sound, NYC
Pre-Production at Star Track Studios, Fairfield, NJ

(2) až (5) recorded live at Ronnie Scott's Jazz Club, London, England, January 31st, 1995.
Recorded with the A&D Mobile Recording Unit.
Vyšlo:
19. září 1995 (USA)

První album nahrané s Derekem Sherinianem na klávesových nástrojích (1995).


A Change Of Seasons     [23:06]

I. The Crimson Sunrise    [00:00]
(Instrumental)

II. Innocence     [03:50]
I remember a time
My frail, virgin mind
watched the crimson sunrise
Imagined what it might find
Life was filled with wonder
I felt the warm wind blow
I must explore the boundaries
Transcend the depth of winter's snow
Innocence caressing me
I never felt so young before
There was so much life in me
Still I longed to search for more
But those days are gone now
Changed like a leaf on a tree
Blown away forever
into the cool autumn breeze
The snow has now fallen
and my sun's not so bright
I struggle to hold on
with the last of my might
In my den of inequity
viciousness and subtlety
struggle to ease the pain
struggle to find the sane
Ignorance surrounding me
I've never been so filled with fear
All my life's been drained from me
The end is drawing near....
Změna období

I. Karmínové svítání
(orchestrálka)

II. Nevinnost
Pamatuji si časy
Moje křehká panenská mysli
sledovala karmínový východ slunce
Netušil jsem, že by se mohlo něco najít
Život byl naplněn úžasem
Cítil jsem teplý vítr, jak vane
Musím prozkoumat hranice
Přesahující hluboké zimní sněhy
Nevinnost mě rozněžňuje
Nikdy předtím jsem se necítil tak mladý
Bylo tam tolik života ve mně
Stále jsem toužil více pátrat
Ale ty dny jsou pryč
Změnilo se to jako listí na stromě
Rozfoukané navždy pryč
Do chladného podzimního větru
Začal padat sníh
A moje slunce není už tak zářivé
Snažím se, abych vydržel
s posledním mého by
V mém den na nespravedlnost
špatnost a jemnost
Snaží se zmírnit bolest
Snaží se nalézt zdraví
Ignorace mě obklopovala
Nebyl jsem nikdy tak plný strachu
Celý můj život mě vyčerpával
Konec se se rýsuje blíže...
III. Carpe Diem    [06:54]
'Carpe diem, seize the day'
I'll always remember
The chill of November
The news of the fall
The sounds in the hall
The clock on the wall ticking away
'Seize the Day'
I heard him say
Life will not always be this way
Look around
Hear the sounds
Cherish your life while you're still around

"Gather ye rosebuds while ye may,
          [Sample is James Waterston from]
Old Time is still a-flying;
          [the film "Dead Poet's Society".]
And this same flower that smiles today,
          [From the poem "To The Virgins, To]
Tomorrow will be dying."
          [Make Much Of Time" by Robert Herrick.]

We can learn from the past
But those days are gone
We can hope for the future
But there might not be one
The words stuck in my mind
alive from what I've learned
I have to seize the day
To home I returned
Preparing for her flight
I held with all my might
Fearing my deepest fright
She walked into the night
She turned for one last look
She looked me in the eye
I said, 'I Love You...Good-bye'

"It's the most awful thing you'll
         [Various samples mainly John ]
ever hear."
         [Voight from the film "Table For ]
"If you're lying to me..."
         [Five", some are from the film ]
"Oh, you dearly love her."
         ["Dead Poet's Society". ]
"...just have to leave... all our lives."
"Seize the day!"
"Something happened."
"Gather ye rosebuds while ye may."
"She was killed."
III. Carpe Diem
"Carpe diem, popadni ten den"
Navždy si budu pamatovat
Chlad listopadu
Zprávu o pádu
Zvuky v hale
Hodiny na zdi neustále tikající
"Popadni ten den"
Slyšel jsem jej říkat
Život nebyl vždycky takovým
Rozhlédni se kolem
Poslouchej zvuky
Ochraňuj svůj život, dokud jsi ještě tady

"Shromážděme se, debutanti dokud můžeme
         [ Sampl je od James Waterstona]
Staré časy ještě stále plynou
         [ film "Dead Poet's Society".]
A ten stejný květ, který se dneska usmívá
         [ z poemy "To The Virgins, To]
Zítřek bude umírat."
         [Make Much Of Time" od Roberta Herricka.]

Můžeme se poučit z minulosti
Ale ty dny jsou pryč
Můžeme doufat, že budoucí
Ale tam nemusí být jedno
Slova uvízl v mé mysli
žije z toho, co jsem se naučil
Musím chytit ten den
Chcete-li jsem se vrátil domů
Příprava na její let
Držela jsem se ze všech sil
Bát se mé nejhlubší strach
Vešla do noci
Obrátila se na poslední pohled
Dívala se mi do očí
Řekl jsem: "Miluji tě ... Sbohem"

"Je to ta nejhorší věc, kterou
         [ různé samply patřící Johnovi ]
vůbec kdy uslyšíte."
         [ Voight z filmu "Table For ]
"Pokud mi lžeš..."
         [ Five", něco z toho filmu ]
"Ach, ty ji vroucně miluješ."
         [ "Dead Poet's Society". ]
"... prostě musíte opustit ... všechny naše životy."
"Uchopte ten den!"
"Něco se stalo."
"Shromážděme se, debutanti dokud můžeme"
"Byla zabita."
IV. The Darkest of Winters    [10:08]
(Instrumental)

IV. Zimní ponurost
(orchestrálka)

V. Another World    [13:01]
So far or so it seems
All is lost with nothing fulfilled
Off the pages and the T.V. screen
Another world where nothing's true
Tripping through the life fantastic
Lose a step and never get up
Left alone with a cold blank stare
I feel like giving up
I was blinded by a paradise
Utopia high in the sky
A dream that only drowned me
Deep in sorrow, wondering why
Oh come let us adore him
Abuse and then ignore him
No matter what, don't let him be
Let's feed upon his misery
Then string him up for all the world to see
I'm sick of all you hypocrites
holding me at bay
And I don't need your sympathy
to get me through the day
Seasons change and so can I
Hold on Boy, No time to cry
Untie these strings, I'm climbing down
I won't let them push me away
Oh come let us adore him
Abuse and then ignore him
No matter what, don't let him be
Let's feed upon his misery
Now it's time for them to deal with me
V. Jiný svět
Tak daleko nebo to tak alespoň připadá
Všechno je ztraceno s ničím splněny
Mimo stránky novin a obrazovek
V jiném světě, kde nic není pravda
Tripping přes života fantastický
Ztratit krok a nikdy nevstát
Zůstal sám s chladným prázdným pohledem
Mám pocit, že se vzdají
Byl jsem zaslepený rájem
Utopií vysoko na obloze
Jen sen, který se utopil ve mě
Hluboko v zármutku a přemýšlel proč
No tak nám ho zbožňovat
Zneužít a pak jej ignorovat
Bez ohledu na to, nenechte ho být
Pojďme se přiživuje na jeho trápení
Řetězec pak ho pro celý svět vidět
Je mi špatně ze všech pokrytců
Drží mě v šachu
A nepotřebuji své sympatie,
aby mě přes den
Roční období změn, a tak mohu
Vydrž chlapče, není čas na pláč
Odvaž těchto řetězců, jsem lezení dolů
Nebudu se nechat tlačit pryč
No tak nám ho zbožňovat
Zneužít a pak jej ignorovat
Bez ohledu na to, nenechte ho být
Pojďme se přiživuje na jeho trápení
Nyní je čas pro ně zabývat se mnou
VI. The Inevitable Summer    [16:59]
(Instrumental)

VI. Nevyhnutelné léto
(orchestrálka)

VII. The Crimson sunset    [20:12]
I'm much wiser now
A lifetime of memories
run through my head
They taught me how
for better or worse, alive or dead
I realize there's no turning back
Life goes on the off beaten track
I sit down with my son
Set to see the Crimson Sunset
(Gather ye rosebuds while ye may)
Many years have come and gone
I've lived my life, but now must move on
(Gather ye rosebuds while ye may)
He's my only one
Now that my time has come
Now that my life is done
We look into the sun
'Seize the day and don't you cry,
Now it's time to say good-bye
Even though I'll be gone,
I will live on, live on.'
VII. Karmínový soumrak
Jsem teď mnohem moudřejší
Celoživotní vzpomínky
Se prohánějí hlavou
Oni mě vyučovali, jak
pro lepší nebo horší, živý nebo mrtvý
Uvědomuji si, že není cesty zpět
Život jde dál mimo vyšlapané cesty
Sedl jsem si s mým synem
Sedl, abych viděl na Crimson Sunset
(Shromážděme se, debutanti dokud můžeme)
Mnoho let přicházejí a odcházejí
Žil jsem svůj život, ale nyní musím jít
(Shromážděme se, debutanti dokud můžeme)
Byl to můj jediný
Nyní, že můj čas nadešel
Nyní, když můj život probíhá
Se podíváme do slunce
"Využijte den a neplačte
Nyní je čas se rozloučit, sbohem
Dokonce i když budu pryč
Budu žít dál, žít dál."
Funeral For A Friend / Love Lies Bleeding  [10:49]
- ("Uncovered" show at Ronnie Scott's Jazz Club, London - 1/31/95)
- Elton John and Bernie Taupin (from the album "Goodbye Yellow Brick Road")


The roses in the window box
Have tilted to one side
Everything about this house
Is gonna grow and die

Well it doesn't seem a year ago
To this very day
You said sorry honey
If I don't change the pace
I can't face another day

[Chorus:]
    And love lies bleeding in my hand
    Oh it kills me to think of you with another man
    I was playing rock and roll and you were just a fan
    When my guitar couldn't hold you
    So I split the band
    Love lies bleeding in my hands

I wonder if those changes
Have left a scar on you
All the burning hoops of fire
That you and I passed through

You're a bluebird on a telegraph line
I hope you're happy now
While if the wind of change coming down your way girl
You'll make it back somehow

[Chorus]
[Chorus]
Love lies bleeding in my hands
Smuteční průvod pro přítele / Láska lžemi krvácí
- ("Neoznačené" představení v Ronnie Scott's Jazz Club, London - 1/31/95)
- Elton John a Bernie Taupin (z alba "Goodbye Yellow Brick Road")
Perfect Strangers     [05:33]
- ("Uncovered" show at Ronnie Scott's Jazz Club, London - 1/31/95)
[Another version with Bruce Dickinson on vocals can be ]
[found on the "Acoustic Dreams" CD.]
- Ritchie Blackmore, Roger Glover and Ian Gillan (Deep Purple - from the album "Perfect Strangers")


Can you remember remember my name
As I flow through your life
A thousand oceans I have flown
And cold spirits of ice
All my life
I am the echo of your past

I am returning the echo of a point in time
Distant faces shine
A thousand warriors I have known
And laughing as the spirits appear
All your life
Shadows of another day

And if you hear me talking on the wind
You've got to understand
We must remain
Perfect Strangers

I know I must remain inside this silent well of sorrow

A strand of silver hanging through the sky
Touching more than you see
The voice of ages in your mind
Is aching with the dead of the night
Precious life (your tears are lost in falling rain)

And if you hear me talking on the wind
You've got to understand
We must remain
Perfect Strangers
Dokonalý cizinec
- ("Neoznačené" představení v Ronnie Scott's Jazz Club, London - 1/31/95)
[Jiná verze s Bruce Dickinsonem jako zpěvákem můžete ]
[ najít na "Acoustic Dreams" CD.]
- Ritchie Blackmore, Roger Glover a Ian Gillan (Deep Purple - z alba "Perfect Strangers")
The Rover / Achilles Last Stand / The Song Remains The Same    [07:28]
- ("Uncovered" show at Ronnie Scott's Jazz Club, London - 1/31/95)

i. The Rover
- Jimmy Page and Robert Plant (Led Zeppelin - from the album "Physical Graffiti")
(instrumental)

ii. Achilles Last Stand
- Jimmy Page and Robert Plant (Led Zeppelin - from the album "Presence")

It was an April morning
When they told us we should go
And as I turned to you
You smiled at me
How could they say no?

All the fun to have
To live the dreams we always had
Oh the songs to sing
When we at last return again, yeah

Sending off a glancing kiss
To those who claim they know
Know the streets a seaman he's
The devil in his hole

Oh to sail away
Sailing lands and other days
Oh to touch the dream
Hides inside and never seen, yeah

Into the sun the south the north
Lies the first of hope
Shackles of commitments fell
In pieces on the ground

Oh to ride the wind
To tread the air above the din
Oh to laugh aloud
Dancing as we fought the crowd, yeah

To seek the man whose pointing hand
The giant step unfolds
With guidance from the curving path
That churns up into stone

If one bell should ring
In celebration for a king
So fast the heart should beat
As proud the head with heavy feet, yeah

iii. The Song Remains The Same
- Jimmy Page and Robert Plant (Led Zeppelin - from the album "Houses Of The Holy")

Oh, yeah
Here we go
Wanted to know, oh

Sing out Hare, Hare, oh
Dance the Hoochie Koo
The city lights oh so bright,
As we go sliding, sliding, sliding, sliding through.
Tulák / Achillův poslední vzdor / Píseň zůstává stejná
- ("Neoznačené" představení v Ronnie Scott's Jazz Club, London - 1/31/95)

i. The Rover
- Jimmy Page a Robert Plant (Led Zeppelin - z alba "Physical Graffiti")
(instrumentálka)

ii. Achilles Last Stand
- Jimmy Page a Robert Plant (Led Zeppelin - z alba "Presence")


iii. The Song Remains The Same
- Jimmy Page a Robert Plant (Led Zeppelin - z alba "Houses Of The Holy")
The Big Medley     [10:34]
- ("Uncovered" show at Ronnie Scott's Jazz Club, London - 1/31/95)

i. In The Flesh?
- Roger Waters (Pink Floyd - from the album "The Wall")

So you thought you might like to,
Go to the show.
To feel the warm thrill of confusion,
That space cadet glow.
Tell me is something eluding you, Sunshine?
Is this not what you expected to see?
If you wanna find out what's behind these cold eyes,
You'll just have to claw your way through this disguise.

Lights...
Roll the sound effects...
Action...
???

ii. Carry On Wayward Son
- Kerry Livgren (Kansas - from the album "Leftoverture")
(instrumental)

iii. Bohemian Rhapsody
- Freddie Mercury (Queen - from the album "A Night At The Opera")

So you think you can stone me and spit in my eye.
So you think you can love me and leave me to die.
Oh, baby, can't do this to me, baby,
Just gotta get out, just gotta get right outta here.

iv. Lovin', Touchin', Squeezin'
- Steve Perry (Journey - from the album "Evolution")

You make me weep and wanna die
Just when you said we'd try
Lovin', touchin', squeezin'
Each other

When I'm alone all by myself
You're out with someone else
Lovin', touchin', squeezin'
Each other

You're tearing me apart
Every, every day
You're tearin' me apart
Oh, what can I say?
You're tearin' me apart
It won't be long, no, until
You're alone
When you're lover, oh he hasn't
Come home
'Cause he's lovin', oh he's touchin', he's squeezin'
Another

He's tearin' you apart
Every, every day
He's tearin' you apart
Oh girl what can you say?
'Cause he's lovin', touchin',
Another
Now it's your turn, girl, to cry

v. Cruise Control
- Steve Morse (Dixie Dregs - from the album "Bring 'Em Back Alive")
(instrumental)

vi. Turn It On Again
- Tony Banks, Phil Collins and Mike Rutherford (Genesis - from the album "Duke")

Turn it on, turn it on, turn it on again
Turn it on, turn it on, turn it on again
Turn it on, turn it on, turn it on again
Turn, turn it on, turn it on again
Velká směs
- ("Neoznačené" představení v Ronnie Scott's Jazz Club, London - 1/31/95)

i. In The Flesh?
- Roger Waters (Pink Floyd - z alba "The Wall")

ii. Carry On Wayward Son
- Kerry Livgren (Kansas - z alba "Leftoverture")
(instrumentálka)


iii. Bohemian Rhapsody
- Freddie Mercury (Queen - z alba "A Night At The Opera")


iv. Lovin', Touchin', Squeezin'
- Steve Perry (Journey - z alba "Evolution")v. Cruise Control
- Steve Morse (Dixie Dregs - z alba "Bring 'Em Back Alive")
(instrumentálka)

vi. Turn It On Again
- Tony Banks, Phil Collins a Mike Rutherford (Genesis - z alba "Duke")


Nahoru DREAM THEATER - A Change Of Seasons
[19.126.1995, autor Miloš Latislav, převzato z: rock&pop 19. 12. 1995]

I přes stopáž 57 a půl minuty není tohle CD regulérním novým albem americké pěticeů toho se můžeme nadát až někdy v průběhu příštího roku. Jde v podstatě o takové "delší" EP, rozdělené na dvě části. Tu první tvoří třiadvacetiminutová titulní skladba, napsaná už v roce 1989 společně s většinou písní pro druhé album "Images And Words" (kdyby vám někdo vykládal něco jiného, nevěřte), na nějž se nakonec nevešla. Kapela ji poté dvakrát předvedla i živě, ale studiového zvěčnění se až letos v květnu, paradoxně pod dohledem Davida Pratera, který produkoval právě "Images And Words" a na jehož pracovní metody mezitím hudebníci v rozhovorech zhusta nadávali. Neslyšel jsem žádný z bootlegů, zachycujících živé provedení skladby, takže nemůžu posoudit, jak velkou úpravou od svého vzniku prošla, ale v zaznamenané podobě "A Change Of Seasons" bohužel patří k tomu nejslabšímu, co DREAM THEATER vydali. Kompozice, rozdělená ještě na sedm podčástí, samozřejmě nepostrádá melodické i aranžérské nápady, nezbytné k udržení pozornosti na tak velkém časovém úseku, ale přece jen kaksi chybí ona pověstná červená nit, která by z výsledku učinila něco víc, než skládanku zajímavých motivů, podepřených již automaticky očekávanou virtuozitou všech zůčastněných. Navíc instrumentální úvod "The Crimson Sunset" i následující "Innocence" působí poněkud rozplizleji, než zbytek, a to je u části, které by měly posluchače navnadit a vtáhmnout do celku, dost na pováženou. Neuškodilo by také ubrat na celkovém patosu, který už chvílemi začíná přerůstat únosnou mez.

Zbytek hrací doby vyplňuje záznam části ojedinělého vystoupení, které se pod názvem "Dream Theater Uncovered" uskutečnilo letos v lednu v londýnském jazzovém klubu Ronnieho Scotta. Dream Theater tam hráli za účasti několika zajímavých hostů (na nahrávce se však nejspíše ze smluvních důvodů, nikdo z nich neobjevuje) písně svých oblíbených interpretů - ze zde zastoupených třeba RUSH, BEATLES, METALLIKY, Tori Amos, U.K. či YES. Z nahrávky máme možnost posoudit, jak si pánové poradili s díly Eltona Johna, Deep Purple, Led Zeppelin a v závěrečném Big Meddley s úryvky skladeb Pink Floyd, Kansas, Queen, Journey, Dixie Dregs a Genesis. Záznam však nelze brát jako nějaký tribute či cover projekt jakých je dnes na trhu spousta. DREAM THEATER totiž nacvičili tenhle repertoár během zvukových zkoušek a ve volném čase v průběhu předchozího japonského turné skutečně jen pro tuto mimořádnou příležitost. Většinu písní (některé pouze v instrumentální podobě) tedy logicky provedli nanejváš věrně, ovšem s jasným vkladem vlastní interpretační individuality. Výsledkem je zajímavá konfrontace dvou generací art- či hard rocku, a i když mám výhrady k často zbytečně přeexponovanému LaBrieho zpěvu, nepřirozenědo basů posazené kytaře v !Perfect Strangers" nebo "jedovatým" syntetickým hammondkám (Derek Sherinian, pro něhož je deska gramofonovou premiérou s DREAM THEATER, by si radši měl pořídit opravdové) je tahle část mnohem poslouchatelnější než titulní "kláda". Ale možná tady zbytečně rozpitvávám jen bonbónek pro nejvěrnější fanoušky, kteří jsou samozřejmě nekritičtí a teprve další opravdové album ukáže, zda je kapele již nejednou přiřčený status bohů progresivního metalu oprávněný.
*** Miloš Latislav
Zdroj: rock&pop 19. 12. 1995
Domů Nahoru
Made by 
©  2001-2009 
Menu Poslední aktualizace: