DREAM THEATER - AWAKE Awake - Procitnutí      [75:03]

Seznam skladeb:
01.  6:00 [05:31]
02.  Caught In A Web [05:28]
03.  Innocence Faded [05:43]
04.  A Mind Beside Itself
      i.  Erotomania (instrumental) [06:45]
     ii.  Voices [09:53]
    iii.  The Silent Man [03:48]
05.  The Mirror [06:45]
06.  Lie [06:34]
07.  Lifting Shadows Off A Dream[06:05]
08.  Scarred [11:00]
09.  Space-Dye Vest [07:29]

Music: DT, Text: Moore
Music: DT, Text: LaBrie & Petrucci
Music: DT

Music: DT, Text: Petrucci

Music: DT, Text: Petrucci
Music: Petrucci, Text: Petrucci
Music: DT, Text: Portnoy
Music: DT, Text: Moore
Music: DT, Text: Myung

Music: DT, Text: Petrucci
Music: Moore, Text: Moore
Složení skupiny:
John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Derek Sherinian - Keyboards
Mike Portnoy - Drums   Percussion
John Myung - Bass Guitars

Nahráno:
One On One Studios,
Devonshire Studios,
North Hollywood, Los Angeles
květen - červenec 1994
Mixováno: Unique Studios, New York City
Produkce: John Purdell, Duane Baron
Vyšlo:
4. října 1994

7567-90126-2
EW 835 (Eastwest Rec.)
Atlantic Recording Corp.


6:00    [05:31]
"Six o'clock on a Christmas morning..."
"And for what?"
"Well, isn't it for the honor of God, Aunt Kate?"
"I know all about the honor of God, Mary Jane."

[Samples from the film "The Dead", an adaptation of James Joyce's short story from his book "Dubliners".]

Six o'clock the siren kicks him from a dream
Tries to shake it off but it just won't stop
Can't find the strength but he's got promises to keep
And wood to chop before he sleeps

I may never get over
but never's better than now
I've got bases to cover

He's in the parking lot and he's just sitting in his car
It's nine o'clock but he can't get out
He lights a cigarette
and turns the music down
but just can't seem to shake that sound

Once I thought I'd get over
but it's too late for me now
I've got bases to cover

Melody walks through the door
and memory flies out the window
and nobody knows what they want
'til they finally let it all go

The pain inside
coming outside

So many ways to drown a man
So many ways to drag him down
Some are fast and some take years and years
Can't hear what he's saying when he's talking in his sleep
He finally found the sound but he's in too deep

I could never get over
Is it too late for me now?
Feel like blowing my cover

Melody walks through the door
and memory flies out the window
and nobody knows what they want
'til they finally let it all go

But don't cut your losses too soon
'cause you'll only be cutting your throat
And answer a call while you still hear at all
'cause nobody will if you won't

6:00
"Šest ráno na Štědrý den..."
"A proč?"
"Nu, copak to není pro Boží slávu, teto Kate?"
"Já vím všechno o slávě Boží, Mary Jane."

[Jsou to samply z filmu "The Dead", adaptace
povídky Jamese Joyce z jeho knihy "Dubliners".]

Sirény o šesté jej vytrhly ze snu
Zkouší to ze sebe setřást, ale nedaří se to
Nemůže najít sílu a musí dodržet slib
A nasekat dříví dřív, než usne

Snad to nikdy nepřekonám
Ale není to nikdy lepší než teď
Mám cíl, kterého chci dosáhnout

Je na parkovišti a sedí si ve svém voze
Je už devět, ale nemůže se dostat ven
Zapálí si cigaretu
A ztiší hudbu
Ale nezdá se, že by se zbavil toho zvuku

Jednou jsem si myslel, že to překonám
Ale je pro mne již příliš pozdě
Mám cíl, kterého chci dosáhnout

Melodie proniká skrze dveře
A vzpomínky mizejí za oknem
A nikdo neví, co si přejí
Dokud to nenechá všechno plavat

Vnitřní bolest
Vyvěrá napovrch

Je tolik způsobů, jak ohrozit člověka
Je tolik způsobů, jak jej dostat na dno
Některé jsou rychlé a některé se táhnou roky
Cožpak neslyšíte, co říká, když hovoří ze snu?
Konečně nalezl ten zvuk, ale je už v tom příliš hluboko

Nikdy jsem to nemohl překonat
Cožpak je pro mne již příliš pozdě
Cítím, jak se hroutí mé ukrývání

Melodie proniká skrze dveře
A vzpomínky mizejí za oknem
A nikdo neví, co si přejí
Dokud to nenechá všechno plavat

Ale nezbavuj se svých ztrát příliš brzy
Protože si pouze podřezáváš hrdlo
A odpověz do telefonu, dokud ještě všechno slyšíš
Protože nikdo jiný než ty to neudělá

Caught In A Web    [05:28]
Silence disguised
I watch you
Show me the hurt
that haunts you
would you despise the thrill
If all you hide were mine?

I can't hold on any longer
These feelings keep growing stronger
Echoes that deafen the mind
will bury my voice in their wake

Caught in a Web
Removed from the world
Hanging on by a thread
Spinning the lies
devised in my head

I've seen the path
the one you take
shows the truth
for you to make
This turn of phrase
we might not see
is the thirst of desire
found so easily

Try to push me 'round
the world some more
And make me live in fear
I bare all that I am
made of now
Attractive I don't care
'Cause even when I danced with life
no one was there to share

Does this voice the wounds of your soul?
Does this voice the wounds of your soul?

Caught in a Web
Removed from the world
Hanging on by a thread
Spinning the lies
devised in my head

Tried to live the life
you live and saw
It doesn't work for me
I bare all that I am
made of now
Attractive, I can't be
Inside the Dance of Life is one
I'll never hold to me

You can't heal the wounds of my soul.
You can't heal the wounds of my soul.

Caught in a Web
Removed from the world
Hanging on by a thread
Spinning the lies
devised in my head

Caught in a Web
Refused by the world
Hanging on by a thread
Spinning a cage
Denied and misread

Polapen v síti
Mlčení zastíralo
Že tě pozoruji
Ukaž mi křivdu
Která tě pronásleduje
Chtěl bys opovrhnout ten zážitek
Jestli všechno, cos utajoval patřilo mně?

Nemohu vytrvat o trochu déle
Ty pocity se stále zesilují
Ozvěny, které ohlušují mysl
Pochovávají můj hlas v jejich bdění

Polapen v síti
Ukrytý před světem
V neustálém ohrožení
Vypouštím lži
Pocházející z mé hlavy

Spatřil jsem cestu
Jedinou, kterou si zvolil
Ukazuje pravdu
Tobě, abys ji vykonal
Taková slovní hříčka
Které snad nerozumíme
Je to žíznivá touha
Nalezená tak snadno

Zkus mě obrátit
Ještě jednou okolo světa
A nechej mě žít ve strachu
Odhaluji všechno
Co jsem doposud udělal
Nestarám se, co je atraktivní
Protože pokaždé, když jsem tančil životem
Nebyl tam nikdo, s kým bych to sdílel

Zraňuje ten hlas tvoji duši?
Zraňuje ten hlas tvoji duši?

Polapen v síti
Ukrytý před světem
V neustálém ohrožení
Vypouštím lži
Pocházející z mé hlavy

Zkus prožívat život
Žij a dívej se
Že to u něj neplatí
Odhaluji všechno
Co jsem doposud udělal
Nemůžu být atraktivní
Uvnitř Tance života je něco
Čeho nikdy nedosáhnu

Nemůžeš uzdravit rány mé duše
Nemůžeš uzdravit rány mé duše

Polapen v síti
Ukrytý před světem
V neustálém ohrožení
Vypouštím lži
Pocházející z mé hlavy

Polapen v síti
Ukrytý před světem
V neustálém ohrožení
Spřádám klec
Odmítnut a nepochopen

Innocence Faded   [05:43]
Animation
breathes a cloudless mind
Fascination
leaves the doubting blind
Until the circle breaks and wisdom lies ahead
the faithful live Awake
the rest remain misled

Some will transcend spinning years
One as if time disappears

Innocence faded
the mirror falls behind you
Trinity jaded
I break down walls to find you

Callow and vain
fixed like a fossil, shrouding pain
Passionless stage
Distant like brothers
Wearing apathetic displays
Sharing flesh like envy in cages
Condescending
Not intending to end

Some will transcend spinning years
One as if time disappears

Innocence faded
the mirror falls behind you
Trinity jaded
I break down walls to find you

Beginnings get complicated
the farther we progress
Opinions are calculated
Immune to openness

Beyond the circle's edge
We're driven by her blessings
Forever hesitating
Caught beneath the wheel

Innocence faded
the mirror falls behind you
Cynically jaded
The child will crawl to find you.

Nevinnost vybledla
Animace
Dýchají nezachmuřenou mysli
Představy
Nechávají pochybující zaslepenými
Dokud kruh nepraskne a moudrost nás nepředežene
Věrní žijí, Bdící
Ostatní zůstávají na zcestí

Někteří překonávají míjející roky
Jedněm jakoby se čas ztrácel

Nevinnost pohasla
Zrcadlo tě následuje
Nejsvětější trojice vyčerpaná
Rozbíjím zdi, abych tě nalezl

Nezkušený a ješitný
Tvrdý jak fosílie, zahaluji bolest
Úsek bez vášně
Vzdálení jako bratři
Vyčerpávající apatická podívaná
Sdílené tělo jako závist v klecích
Blahosklonní
Nezamýšlející to ukončit

Někteří překonávají míjející roky
Jedněm jakoby se čas ztrácel

Nevinnost pohasla
Zrcadlo tě následuje
Nejsvětější trojice vyčerpaná
Rozbíjím zdi, abych tě nalezl

Začátky se zkomplikovaly
Navzdory tomu jdeme dál
Názory jsou spočteny
Odolné na otevřenost

Za hranou kruhu
Jsme hnáni jejím požehnáním
Navždy v rozpacích
Polapeni pod kolem

Nevinnost pohasla
Zrcadlo tě následuje
Cynicky vyčerpán
Dítě se bude plazit, aby tě našlo

A Mind Beside Itself

i. Erotomania (instrumental)
Mysl mimo sebe

i. Erotomanie (orchestrálka)
ii. Voices    [09:53]
'Love, just don't stare'
He used to say to me
every Sunday morning
The spider in the window
The angel in the pool
The old man takes the poison
Now the widow makes the rules

'So speak, I'm right here'
She used to say to me
not a word, not a word
Judas on the ceiling
the Devil in my bed
I guess Easter's never coming
So I'll just wait inside my head

Like a scream but sort of silent
living off my nightmares

Voices repeating me
   'Feeling threatened?
   We reflect your hopes and fears.'
  Voices discussing me
   'Others steal your thoughts
   they're not confined
  within your mind.'

Thought disorder
Dream control
Now they read my mind on the radio
But where was the Garden of Eden?

I feel elated
I feel depressed
Sex is death, Death is sex
Says it right here on my Crucifix

Like a scream but sort of silent
living off my nightmares

Voices protecting me
   'Good behavior
   brings the Savior
   to his knees.'
  Voices rejecting me
   'Others steal your thoughts
   they're not confined
   to your own mind.'

"I don't wanna be here, 'cause of my
suffering, 'cause of my illness.
Only love is worth having, only
love is what matters, loving every
people on equal terms. "
"You've got to know who you're
dealin' with because, like a stranger,
a-heh, just might come in through
here with a gun... and then, what
would you do? (Heh.)"
"Everything is immaterial..."
"'n' you know that reality is immaterial."
"This is not reality..."

[Dialogue by rap artist Prix-mo reading from the book "Cultural Revolution".]

I'm kneeling on the floor
staring at the wall
like the spider in the window
I wish that I could speak
Is there fantasy in refuge?
God in politicians?
Should I turn on my religion?
These demons in my head tell me to

I'm lying here in bed
Swear my skin is inside out
Just another Sunday morning

Seen my diary on the newsstand
Seems we've lost the truth to quicksand
It's a shame no one is praying
'Cause these voices in my head
keep saying...

'Love, just don't stare.'
'Reveal the Word when you're
supposed to'
Withdrawn and introverted
Infectiously perverted
'Being laughed at and confused
keeps us pleasantly amused
enough to stay.'

Maybe I'm just Cassandra fleeting
Twentieth century Icon bleeding
Willing to risk Salvation
to escape from isolation

I'm witness to redemption
heard you speak but never listened
Can you rid me of my secrets?
Deliver us from Darkness?

Voices repeating me
  'Feeling threatened?
  We reflect your hopes and fears.'
Voices discussing me
Don't expect your own Messiah
This neverworld which you desire
is only in your mind.

ii. Hlasy
"Miluj a nezírej",
Zvykl si říkat mi
Každé nedělní ráno
Pavouk na okně
Anděl v bazénu
Stařec si bere jed
Vdova již nyní stanoví pravidla

"Tak řekni, že jsem zde správně"
Zvykla si neříkat mi
ani slovo, ani slovo
Jidáš na stropě
Ďábel v mé posleli
Věřím, že Velikonoce nikdy nepřijdou
Takže je budu čekat uvnitř mé hlavy

Něco jako křik, ale nějaký tichý
Přiživuje se na mých nočních můrách

Hlasy mi opakují
   "Cítíš se ohrožen?
   Uvědomujeme si tvé naděje a obavy".
  Hlasy se mnou diskutují
   "Někteří kradou tvé myšlenky
   Oni nejsou uzavření
   Ke tvým myšlenkám".

Nepokojné myšlení
Kontrola snů
Teď si čtou mé myšlenky pomocí rádia
Ale kde byla Rajská zahrada?

Cítím se radostně
Cítím se deprimovaně
Sex je smrt, smrt je sex
Vyslov tu pravdu před svým Křížem

Něco jako křik, ale nějaký tichý
Přiživuje se na mých nočních můrách

Hlasy mne ochraňují
   "Boží chování
   přivádí Spasitele
   na kolena."
Hlasy mne zavrhují
   "Někteří kradou tvé myšlenky
   ony nejsou zamknuty
   ve tvé vlastní mysli".

"Nepřeji si být tady,
S ohledem na mé trápení a moji nemoc.
Pouze láska má svoji cenu, pouze
láska se počítá, miluji
všechny lidi úplně stejně."
"Měl by jsi vědět, s kým se stýkáš,
protože třeba někdo jako cizinec, a-he,
mohl by vejít tady dovnitř
s pistolí, a pak ...
co bys udělal?"
"Všechno je nehmotné..."
"Však víš, že skutečnost je nehmotná".
"Tohle není skutečnost..."

[Dialog z knížky "Kulturní revoluce"
čtené raperem Prix-mo.]

Zatímco klečím na podlaze
Dívám se upřeně na zeď
Jako pavouk na okně
Přeji si, abych uměl mluvit
Je fantazie spásou?
Bůh v politicích
Měl bych změnit svoje vyznání?
To mi radí démoni v mé hlavě.

Ležím si tu na lůžku
Proklínám, že moje kůže je převrácená naruby
Pouze další Nedělní ráno

Viděl jsem svůj diář v novinovém kiosku
Zdá se, že jsem ztratil pravdu v pohyblivých píscích
Je to hanba, nikdo se nemodlí
"Protože hlasy v mé hlavě
neustále hovoří..."

"Miluj a nezírej",
Prozraď světu,
kdy to snad provedeš
Uzavřen do sebe a introvertní
Nakažlivě perverzní
"Zesměšňování a pomatení
Udržuje nás příjemně rozveselené
Dost na to, abychom zůstali."

Možná jsem pomíjivý stejně jako Cassandra
Ikona dvacátého století krvácí
Ochoten riskovat Spasení
Abych unikl ze samoty

Jsem svědkem vykoupení
Slyším, když hovoříš, ale nikdy neposlouchám
Mohl bys mne zbavit mých tajemství?
Vyvézt nás z Temnoty?

Hlasy mi opakují
   "Cítíš se ohrožen?
   Uvědomujeme si tvé naděje a obavy".
  Hlasy se mnou diskutují
   "Nečekej svého vlastního Mesiáše
   Ten neexistující svět, po kterém toužíš
   Je pouze ve tvých myšlenkách".

iii. The Silent Man   [03:48]
A question well served,
'Is silence like a fever?'
'A voice never heard?'
'Or a message with no receiver?'

Pray they won't ask
Behind the stained glass
There's always one more mask

Has man been a victim
of his woman, of his father?
if he elects not to bother,
will he suffocate their faith?

Desperate to fall
Behind the Great Wall
That separates us all

When there is reason
Tonight I'm Awake
when there's no answer
Arrive the Silent Man

If there is balance
tonight He's Awake
If they have to suffer
There lies the Silent Man

Sin without deceivers
A God with no believers
I could sail by
on the Winds of Silence
And maybe they won't notice
But this time I think
It'd be better if I swim

When there is reason
Tonight I'm Awake
When there's no answer
Arrive the Silent Man
If there is balance
Tonight he's Awake
But if they have to suffer
There lies the Silent Man

iii. Tichý člověk
Dobře položená otázka
"Je ticho jako horečka ?
Hlas, který nikdy neslyšíme?"
nebo zpráva bez příjemce?

Modli se, aby se neptali
Za barevným sklem
Je tu vždy více než jedna maska

Stal se muž obětí
Své ženy, svého otce?
Jestli se rozhodne, nedělat si starosti,
Zadusí se jejich vírou?

Nezoufej, aby jsi padl
Za Velkou zdí,
Která nás všechny rozděluje

Když je důvod
Dnes v noci budu BDÍT
Když není žádná odpověď
Přijď, Tichý člověče

Pokud je rovnováha
On dnes v noci BDÍ
Pokud mají trpět
Leží tu Tichý člověk

Hřích bez podvodů
Bůh bez věřících
Mohl bych se vznášet
Na Větrech Ticha
A možná, že si nevšimnou
Ale tentokrát si myslím
Že by bylo lepší, kdybych uplaval

Když je důvod
Dnes v noci budu BDÍT
Když není žádná odpověď
Přijď, Tichý člověče
Pokud je rovnováha
On dnes v noci BDÍ
Pokud mají trpět
Leží tu Tichý člověk

The Mirror   [06:45]
Temptation-
Why won't you leave me alone?
Lurking Every Corner, everywhere I go

Self Control-
Don't turn your back on me now
When I need you the most

Constant pressure tests my will
My will or my won't
My Self Control escapes from me still...

"???"

Hypocrite-
How could you be so cruel
and expect my faith in return?

Resistance-
Is not as hard as it seems
When you close the door

I spent so long trusting in you
I trust you forgot
Just when I thought I believed in you...

"What're you doing?
What're you doing?"

[Sample is Meryl Streep from the film "Falling In Love".]

It's time for me to deal
Becoming all too real
living in fear -
Why did you lie and pretend?
This has come to an end
I'll never trust you again
It's time you made your amends
Look in the mirror my friend

"That I haven't behaved as I should"

[Sample is Jeremy Irons from the film "Damage".]

"Everything you need is around you.
The only danger is inside you."

[Sample is Mary Beth Hurt from the film "Light Sleeper".]

"I thought you could control life,
but it's not like that. There are
things you can't control."

[Sample is Jeremy Irons from the film "Damage".]

Let's stare the problem right in the eye
It's plagued me from coast to coast
Racing the clock to please everyone
All but the one who matters the most

Reflections of reality
are slowly coming into view
How in the hell could you possibly forgive me?
After all the hell I put you through

It's time for me to deal
Becoming all too real
living in fear -
Why'd I betray my friend?
Lying until the end
Living life so pretend
It's time to make my amends
I'll never hurt you again

Zrcadlo
Pokušení -
Proč mne nenecháš na pokoj?i
Číhají v každém rohu, kudy procházím

Sebekontrola -
Neobracej se ke mně teď zády
Když tě potřebuji ze všeho nejvíce

Stálá tíseň testuje moji vůli
Moje vůle nebo moje nechuť
Má sebekontrola mě stále opouští...

"???" [samply z ???]

Hipokryte -
Jak jsi mohl být tak krutý?
A očekávat, že změním svoji víru

Vzdor -
Není to tak těžké, jak se zdá
Když zavíráš dveře

Prožil jsem tu tak dlouho s důvěrou v tebe
Doufám, že jsi zapomněl
Právě tehdy, když jsem si myslel, že ti věřím...

"Co právě děláš?
Co právě děláš?"

[na samplu je Meryl Streep ve filmu "Falling In Love".]

Nastal můj čas na rozdávání
Všechno začíná být příliš skutečné
Žiji ve strachu -
Proč lžeš a pouze předstíráš?
To musí nyní skončit.
Již nikdy ti nebudu znovu věřit
Je čas, aby jsi vše napravil
Podívej se do zrcadla, můj příteli

"Že jsem se nezachoval, tak jak jsem měl"

[na samplu je Jeremy Irons ve filmu "Damage".]

"Vše, co potřebuješ, je kolem tebe.
Jedině nebezpečí je v tobě."

[na samplu je Mary Beth Hurt ve filmu
"Light Sleeper".]

"Myslel jsem, že můžeš kontrolovat život,
Ale není tomu tak. Je zde něco,
Co nemůžeš kontrolovat."

[na samplu je Jeremy Irons ve filmu "Damage".]

Podívej se pravdě rovnou do očí
To mne trápí ze břehu na břeh
Závodím s časem, abych všechny potěšil
Všechny, ale pouze na jedné záleží

Odrazy skutečnosti
Pomalu přicházejí na dohled
Jak jsi k čertu mohl na mne zapomenout?
Po všem tom pekle, do kterého jsem tě dostal

Nastal můj čas na rozdávání
Všechno začíná být příliš skutečné
Žiji ve strachu -
Proč jsem tě zradil, můj příteli?
Lžu až do konce
Prožívám život, tak že předstírám
Je čas, aby jsi vše napravil
Nikdy tě znovu nezraním

Lie   [06:34]
Daybreak
at the bottom of lake
it's a hundred degrees I can't breathe
And I won't get out
'til I figure it out
Though I'm weak like I can't believe
So you tell me 'trust me' l can trust you
Just let me show you
But I gotta work it out in a shadow of doubt
'cause I don't know if I know you

Doing fine but don't waste my time
Tell me what it is you want to say
You sin, you win, just let me in - hurry
I've been out in the rain all day
So you tell me 'trust me' I can trust you
as far as I can throw you
And I'm trying to get out of a shadow of doubt
'cause I don't know if I know you

[Chorus:]

   Don't tell me you wanted me
   Don't tell me you thought of me
   I won't, I swear I won't
   (Did)
   I'll try, I swear I'll try
   (Lie)

Mother Mary quite contrary
Kiss the boys and make them wary
Things are getting just a little bit scary
It's a wonder I can still breathe

Never been much of a doubting Thomas
but nothing breaks like a broken promise
You tell me 'bout your two more coming
but once is just enough for me

[Chorus]

I had gotten used to being a soul destroyed
She comes in apparently to fill the void
All dogs need a leash and
at least I'll forget it
And she would never hurt me though
she's never said it
But I'm not gonna ask her today
I don't wanna scare her away
Your town, I'm all alone
and I just can't stare at the phone
I wanna talk about lifelong mistakes
and you can tell your stepfather I said so

[Chorus]

Lež
Svítání
Na dně jezera
Je sto stupňů, nemohu dýchat
A nemohu se dostat ven
Dokud nedospěji k závěru
Třebaže jsem tak slabý, že tomu nemohu věřit
Tak mi pověz "Věř mi" a já ti uvěřím
Tak mi dovol ukázat se ti
Ale musím si s tím poradit ve stínu pochybnosti
Protože nevím, jestli tě znám

Vedeš si dobře, ale neplýtvej mým časem
Řekni mi, o čem se mnou přeješ mluvit
Hřešíš, vyhráváš, tak pusť mne - spěchej
Byl jsem vebku na dešti celý den
Tak mi pověz "Věř mi" a já ti uvěřím
Pokud tě mohu vyvést z míry
A zkouším se dostat ze stínu pochybnosti
Protože nevím, jestli tě znám

[Sbor:]

   Neříkej mi, že jsi mne chtěla
   Neříkej mi, že sis na mne myslela
   Už nebudu, přísáhám, že už nebudu
   (Doopravdy)
   Budu zkoušet, přísáhám, že budu zkoušet
   (lhát)

Matko Marie úplně obráceně
Líbáš chlapce a děláš je opatrnými
Věci se stávají trochu děsivější
Je zázrak, že ještě mohu dýchat

Nikdy jsem nebyl velkým nevěřícím Tomášem
ale nic mne nezraní, tak jako nedodržený slib
Říkáš mi o tvých dvou blížicích událostech
Ale jedna je pro mne tak akorát

[Sbor:]

Býval jsem obyčejně zničenou duší
Zjevuje se očividně tak, aby vyplnila prázdnotu
Všichni psi musí mít vodítko a
já přinejmenším na to zapomenu
A ona mne nikdy nechtěla poranit, třebaže
to nikdy neřekla
Ale já se jí dnes nemůžu zeptat
Nechtěl bych ji vyděsit
Tvé město, jsem úplně sám
a už se nemohu dívat ne telefon
Chtěl bych hovořit o životních omylech
a ty můžeš říci svému nevlastnímu otci, že jsem to řekl

[Sbor:]

Lifting Shadows Off A Dream
He seems alone and silent
thoughts remain without an answer
Afraid and uninvited
he slowly drifts away

Moved by desire and fear
Breaking delicate wings

Lifting shadows
off a Dream once broken
She can turn a drop of water
Into an ocean

As the rain is pouring down
Tears of sorrow wash his mind
Drifting with the current
This stream of life flows on

He seems alone and silent
waiting on his hands and knees
The chill of winter's darkness sits quietly

Moved by desire and fear
he takes a few steps away

Lifting shadows
off a Dream once broken
She can turn a drop of water
Into an ocean

And she listens openly

He pours his soul into the water
reflecting the mystery
She carries him away
and the winds die slowly

And she listens openly
And she listens openly

Lifting shadows
off a Dream once broken
She can turn a drop of water
Into an ocean

Lifting Shadows off a Dream
Lifting Shadows off a Dream
Vznášející se stíny snu
Zdá se opuštěný a nemluvný
Myšlenky zůstávají bez odpovědi
Bázlivý a nezvaný
Pomalu je unášen pryč

Poháněn touhou a strachem
Lámajícím choulostivá křídla

Vznášející se stíny
snu jednou přerušeného
Ona umí přeměnit kapku vody
na oceán

Jako řinoucí se déšť
Slzy smutku omývají jeho mysl
Jsou unášeny proudem
Pramen života odtéká

Zdá se opuštěný a nemluvný
Čekající na všech čtyřech
Na chlad zimních temnot usedá ticho

Poháněn touhou a strachem
Posouvá se o pár kroků dál

Vznášející se stíny
snu jednou přerušeného
Ona umí přeměnit kapku vody
na oceán

A ona otevřeně naslouchá

On vypouští svou duši do vody
Odrážející tajemství
Ona jej odnáší pryč
A větry zvolna utichají

A ona otevřeně naslouchá
A ona otevřeně naslouchá

Vznášející se stíny
snu jednou přerušeného
Ona umí přeměnit kapku vody
na oceán

Vznášející se stíny snu
Vznášející se stíny snu
Scarred     [06:05]
To Rise, To Fall.
To Hurt, To Hate.
To Want, To Wait.
To Heal, To Save.

Can't hear it
we fear it
awareness won't come near it

Distractive
Reactive
Disguised in spite of time

I never bared my emotion
My passion always strong
I never lost my devotion
but somewhere fate went wrong

Can't let them rape me again
Your venom's not family here
won't let them fill me with
fatalistic remedies

What if the rest of the world
was hopelessly blinded by fear?
Where would my sanctity live?
Suddenly nobody cares.

It's never enough
You're wasting your time
Isn't there something I could say?
You don't understand
You're closing me out
How can we live our lives this way?

You tell me I'm wrong
I'm risking my life
Still, I have nothing in return
I show you my hands
You don't see the scars
Maybe you'll leave me here to burn.

What if the rest of the world
was hopelessly drowning in vain?
Where would our self pity run?
Suddenly everyone cares.

Blood...Heal me
Fear...Change me
Belief will always save me
Blood...Swearing
Fear...Staring
Conviction made aware

Give up on misery
Turn your back on dissent
Leave their distrust behind
Wash your hands of regret

Do you feel you don't know me anymore?
And do you feel I'm afraid of your love?
And how come you don't want me asking?
And how come my heart's not invited?
You say you want everyone happy
Well, we're not laughing.

And how come you don't understand me?
And how come I don't understand you?
Thirty years say we're in this together
So open your eyes.

People in prayer for me
everyone there for me
Sometimes I feel I should face this alone
My soul exposed
It calms me to know that I won't

Blood...Heal me
Fear...Change me
Belief will always save me
Blood...Swearing
Fear...Staring
Conviction made aware

Give up on misery
Turn your back on dissent
Leave their distrust behind
Wash your hands of regret

Blood...Heal me
Fear...Change me
Belief will always save me
Blood...Swearing
Fear...Staring
Conviction made aware

Learning from misery
Staring back at dissent
Leaving distrust behind
I'm inspired and content
Poznamenaná   
Vznášet se, padat
Zraňovat, nenávidět
Přát si, čekat
Uzdravit se, zachránit

Nemůžu uslyšet to
čeho se bojím
uvědomění se k tomu neblíží

Rozptýlený
Reaktivní
Maskovaný navzdory času

Nikdy jsem neodhalil své emoce
Moje vášeň vždycky silná
Nikdy jsem neztratil svoji oddanost
Ale někde byl osud špatný

Nemohu jim dovolit, aby mě znovu znásilnili
Tvůj vztek zde není na místě
Nedovol jim naplnit mne
Odevzdanými útěchami

Co kdyby byl zbytek světa
Beznadějně zaslapen strachem?
Kde by přežívala moje posvátnost?
Najednou se o to nikdo nestará

Nikdy není dost
Marníš svůj čas
Cožpak není nic, o čem bych hovořil?
Ty nechápeš
Ty mne izoluješ
jak můžeme prožívat své životy takovým způsobem?

Říkáš mi, že se mýlím
Riskuji svým životem
Stále ještě nemám nic na výměnu
Ukazuji ti své ruce
Šrámy nevidíš
Snad mě tu chceš opustit, abych vzplanul

Co kdyby byl zbytek světa
Beznadějně utopen v marnosti?
kam by utekla naše sebelítost?
Náhle se každý stará

Krev... uzdravuje mne
Strach...proměňuje mne
Víra mne vždycky spasí
Krev...proklínaná
Strach...upřeně zahleděný
Přesvědčení tvoří uvědomění

Rezignuj před neštěstím
Odvrať se od rozdílných názorů
Zanechte za sebou jejich nedůvěru
Smyj z rukou lítost

Máš snad pocit, že mne znáš více?
A cítíš, že se obávám tvé lásky?
A jak jsi přišel na to, neptat se mne?
A jak jsi přišel na to, že moje srdce není vítáno?
Říkáš, že jsi přeješ, aby všichni byli šťastni
Dobře, už ne nesmějeme.

A jak se stalo, že mi nerozumíš?
A jak se stalo, že já nerozumím tobě?
Třicet let vypovídá, že jsme v to spolu
Tak otevři své oči.

Lidé, kteří se za mne modlí
Všichni stojí za mnou
Někdy cítím, že bych tomu měl čelit sám
Má duše je vydána na pospas
Uklidňuje mě, když vím, že to neudělám

Krev... uzdravuje mne
Strach...proměňuje mne
Víra mne vždycky spasí
Krev...proklínaná
Strach...upřeně zahleděný
Přesvědčení tvoří uvědomění

Rezignuj před neštěstím
Odvrať se od rozdílných názorů
Zanechte za sebou jejich nedůvěru
Smyj z rukou lítost

Krev... uzdravuje mne
Strach...proměňuje mne
Víra mne vždycky spasí
Krev...proklínaná
Strach...upřeně zahleděný
Přesvědčení tvoří uvědomění

Učím se z něštěstí
Hledím zpátky na rozdílné názory
Zanechávám za sebou jejich nedůvěru
Jsem fascinován a uspokojen
Space-Dye Vest   [07:29]
Falling through pages of Martens on angels
Feeling my heart pull west
I saw the future dressed as a stranger
love in a space-dye vest

Love is an act of blood and I'm bleeding
a pool in the shape of a heart
Beauty projection in the reflection
Always the worst way to start

"But he's the sort who can't know anyone intimately,
least of all a woman.
He doesn't know what a woman is.
He wants you for a possession,
something to look at like a painting or
an ivory box.
Something to own and to display.
He doesn't want you to be real, or to think or to live.
He doesn't love you, but I love you.
I want you to have your own thoughts and
ideas and feelings, even when I hold you
in my arms.
It's our last chance... It's our last chance..."

[Sample is Julian Sands from the film
"A Room With A View".]

Now that you're gone I'm trying to take it
Learning to swallow the rage
Found a new girl I think we can make it
as long as she stays on the page

This is not how I want it to end
And I'll never be open again

"...I was gonna move out...ummm...get,
get a job, get my own place, ummm,
but... I go into the mall where I want to work
and they tell me, I'm, I was too young..."

[Sample from "The Trouble With Evan", from
the Canadian series "The Fifth Estate".]

"Some people, gave advice before,
about facing the facts, about facing reality.
And this is, this without a doubt,
is his biggest challenge ever.
He's going to have to face it.
You're gonna have to try,
he's gonna to have to try and, uh,
and, and, and get some help here.
I mean no one can say they know how he feels."

[Sample is Jim Hill from a news commentary
about the OJ Simpson freeway chase.]

"That, so they say that, in ya know like,
Houston or something,
you'd say it's a hundred and eighty degrees,
but it's a dry heat.
In Houston they say that?
Oh, maybe not. I'm all mixed up.
Dry until they hit the swimming pool."

[Sample from the Conan O'Brien show.]

"...I get up with the sun... Listen.
You have your own room to sleep in,
I don't care what you do. I don't care when.
That door gets locked,
that door gets locked at night by nine o'clock.
If you're not in this house by nine o'clock,
then you'd better find some place to sleep.
Because you're not going to be a bum in this house.
Supper is ready..."

[Sample from "The Trouble With Evan", from
the Canadian series "The Fifth Estate".]

There's no one to take my blame
if they wanted to
There's nothing to keep me sane
and it's all the same to you
There's nowhere to set my aim
so I'm everywhere
Never come near me again
do you really think I need you

I'll never be open again, I could never be
open again.
I'll never be open again, I could never be
open again.

And I'll smile and I'll learn to pretend
And I'll never be open again
And I'll have no more dreams to defend
And I'll never be open again

Space-Dye Vesta   
Padám přes stránky Martenů na anděly
Cítím, jak to mé srdce táhne na západ
Spatřil jsem budoucnost v převleku cizince
Lásku ve vestě kosmického zbarvení

Láska je krvavý skutek a já krvácím
Louže ve tvaru srdce
Překrásná představa v odlesku
Vždycky nejhorší způsob začínat

"Ale on je typem člověka, který se neumí s nikým sblížit,
nejméně ze všeho s ženami.
On neví co to je žena.
Přeje si tě vlastnit,
něco na co by se díval jako na obraz nebo pudřenku ze slonoviny
Něco vlastnit a ukazovat.
Nepřeje si, abys byla opravdová, myslela nebo žila.
On tě nemiluje, ale já ano.
Přeji si, aby jsi měla své vlastní myšlenky a
nápady a pocity, pokaždé když tě budu držet ve svém náručí.
Je to naše poslední šance...je to naše poslední šance..."

[na samplu je Julian Sands z filmu
"A Room With A View".]

Teď, když jsi odešla, zkouším to pochopit
Učím se překousnout zlost
Našel jsem si novou dívku, myslím, že se nám to podaří
Zatímco ona zůstává na této stránce

Není to tak, jak jsem si přál, aby to skončilo
A nikdy nebudu znovu tak otevřený

"...chtěl jsem se odstěhovat... najít,
najít si práci, najít si vlastní byt,
ale, ...jdu do obchodního centra, kde chci pracovat
a oni mi říkají, že jsem, že jsem ještě příliš mladý..."

[samply z "The Trouble With Evan",
z kanadského seriálu "The Fifth Estate".]

"Někteří lidé předem radili,
o významu faktů, o významu skutečnosti.
A je to, bez žádné pochyby
je to jeho největší životní výzva.
Bude se jí muset postavit tváří v tvář.
Musíš to zkoušet,
on to musí zkoušet a, oh,
a, a, a pokusíš se tu najít nějakou pomoc.
Přemítám, že mi nikdo nemůže říci, jestli vědí, jak se cítí."

[samply Jima Hilla z komentáře na téma
pronásledování OJ Simpsna na dálnici.]

Takže, oni říkají, že víš jaksi jako,
v Houstonu nebo někde,
řekl bych, že to je sto osmdesát stupňů,
je to takový suchý žár.
Říkají v Houstonu, že?
Oo, možná že ne. Všechno se mi pomíchalo.
Osuší se, než skočí do bazénu."

[samply ze show Conan O'Briena.]

Vstávám zároveň se sluncem... Poslouchej.
Máš svoji vlastní ložnici,
Nestarám se, co děláš. nestarám se kdy.
Že dceře jsou uzamčeny,
že se dveře zamykají večer v dvět.
jestliže nejsi v domě před devátou,
raději si najdi nějaké místo na spaní.
Protože si neschováš zadek v tomto domě.
Večeře je připravena..."

[samply z "The Trouble With Evan",
z kanadského seriálu "The Fifth Estate".]

Není zde nikdo, kdo by na sebe vzal moji vinu
pokud by si přáli
Nic mne nemůže udržet při zdravých smyslech
a tobě je to všechno jedno
Není kam zaměřit můj cíl
Takže jsem všude
Nikdy se ke mně znovu nepřiblíží
skutečně si myslíš, že tě potřebuji

Nikdy se znovu tak neotevřu, nikdy bych nemohl být znovu otevřený
Nikdy se znovu tak neotevřu, nikdy bych nemohl být znovu otevřený

A budu se usmívat, budu se učit předstírat
Nikdy nebudu tak otevřený,
A nebudu mít již žádné sny, které bych bránil
Nikdy nebudu tak otevřený.

Domů Nahoru
Made by 
©  2001-2009 
Menu Poslední aktualizace: