THE ASTINISHING
RECENZE: Moje hodnocení...
Jedna z prvních recenzí: http://dreamtheater.club/blog/2016/01/11/dream-theater-the-astonishing/
Konečně solidní recenze [http://www.metalirium.com/?id=1455896625]

Skupina:
James LaBrie - Lead Vocals
John Petrucci - Guitars, Production, Story and Concept
Jordan Rudess - Keyboards
John Myung - Bass
Mike Mangini - Drums, Percussion

Hosté:
Eric Rigler - Bagpipes (18)
City of Prague Philharmonic Orchestra

Další spolupracující:
Conductor, Orchestral and Choir Arrangements: David Campbell
Engineering and Mixing: Richard Chycki
Cover Art, Artwork, Design: Jie Ma

All lyrics written by Petrucci, all music composed by Petrucci and Rudess.

Vyšlo 29. ledna 2016
Label: Roadrunner Records
Cover alba

Tracklist:
ACT I
01. Descent Of The NOMACS (1:11) (instr.)
02. Dystopian Overture (4:51) (instr.)
03. The Gift Of Music (4:00)
04. The Answer (1:53)
05. A Better Life (4:39)
06. Lord Nafaryus (3:28)
07. A Savior In The Square (4:14)
08. When Your Time Has Come (4:19)
09. Act Of Faythe (5:01)
10. Three Days (3:44)
11. The Hovering Sojourn (0:28) (instr.)
12. Brother, Can You Hear Me? (5:11)
13. A Life Left Behind (5:49)
14. Ravenskill (6:01)
15. Chosen (4:32)
16. A Tempting Offer (4:20)
17. Digital Discord (0:48) (instr.)
18. The X Aspect (4:13)
19. A New Beginning (7:41)
20. The Road to Revolution (3:35)
Total Time: (79:58)
ACT II
01. 2285 Entr'acte (2:20)
02. Moment of Betrayal (6:12)
03. Heaven's Cove (4:20)
04. Begin Again (3:54)
05. The Path That Divides (5:10)
06. Machine Chatter (1:03) (instr.)
07. The Walking Shadow (2:58)
08. My Last Farewell (3:44)
09. Losing Faythe (4:13)
10. Whispers on the Wind (1:37)
11. Hymn of a Thousand Voices (3:39)
12. Our New World (4:12)
13. Power Down (1:25) (instr.)
14. Astonishing (5:51)
Total Time: (50:38)
Další fakta, která byla známá ještě před vydáním alba:   "The Astonishing"

A hodnocení nové desky?
Metacritic 80 ze 100
Rock Hard (DE) 7 z 10
Rock Hard (GR) 9,5 z 10
Metal Hammer 8 z 10
Record Collector 5 z 5
Metal Glory (DE) 10 z 10
Kerrang! 4 z 5
Cross Fire (DE) 9 z 10
Metal Wani (ENG) 9,5 z 10
Ultimate Guitar Archive 8 z 10

Některé magazíny již s předstihem uvedly hodnocení nového dvojalba Dream Theater "The Astonishing" a v tabulce vlevo jsou jejich výsledky. Myslím, že nejsou vůbec špatné....

Z některých hodnocení:
První recenze alba podle METAL HAMMER byla pozitivní. Nazval album "ohromující souhrn, filmový a ambiciózní téměř na bodu šílenství" a dal mu rating 8 z 10.
Německý časopis METAL GLORY nazvaný album "Skvělé - absolutní mistrovské dílo" a dal mu 10 bodů z 10.
Pokud uvedená hodnocení sečteme a dáme průměr, vychází hodnocení na 87,78%, což je si myslím skvělý výsledek. Dokonce pokud propočteme geometrický průměr vážený přes zakladny bodování, vyjde nám průměr 83,33%.
A postavení v žebříčcích...
Austrálie 10
Brazílie 7
Belgie (Flandry) 12
Belgie (Valonsko) 16
Dánsko 4
Finsko 2
Francie 13
Itálie 3
Japonsko 10
Kanada 8
Maďarsko 2
Německo 5
Nizozemsko 4
Norsko 2
Nový Zéland 17
Portugalsko 3
Rakousko 6
Švédsko 3
Švýcarsko 5
UK alba (OCC) 11
US Billboard 200 11
US Billboard Rock Chart 1

A tohle jsem zaznamenal 10.2.2016 !!! Album "The Asnonishing" zakotvili na pozici #1 ve Spojených státech na Billboard Rock Albums Chart, a přeskočil i album Davida Bowie !!!
A nyní se již přenesme v čase... Budoucnost zaříná...


Zpět Descent Of The NOMACS

FADE IN:

EXT: NEW MAINELAND (ABOVE EMPEROR'S PALACE) - DAY

Instrumental

Zpět Úpadek za NOMACŮ

ZESILOVAT:

EXT: NEW MAINELAND (NAD CÍSAŘSKÝM PALÁCEM) - VE DNE

Orchestrálka

In the year 2285, The NOMACS (Noise Machines) appear over the Emperor’s palace on New Maineland. A small ‘army’ of the drone-like machines is seen with one main NOMAC hovering in the foreground scanning the city in a display of control and supremacy. NOMACS were initially conceived by people in their quest to create the world’s most perfect music, but instead turned into something much more insidious. Born out of the vacuum created as a result of the suffocation of human expression, along with exponential advances in technology over time, they stand as the only semblance of entertainment remaining in the world. NOMACS music is now the only music anyone knows or listens to, and the only music that still exists. The very soul of what was once real music is now lost in a digital quagmire of emotionless sonic madness.
V roce 2285 se objevily NOMACy (Noise stroje) nad Císařovým palácem v New Maineland. Malá "armáda" něčeho jako dronů byla spatřena s jedním hlavním strojem NOMAC vznášejícím se v popředí jak skenují město na kontrolní obrazovky a ovládají je. NOMACy byly původně koncipovány lidmi v jejich snaze vytvořit nejdokonalejší světovou hudbu, ale místo toho se to proměnilo do něčeho mnohem zákeřnějšího. Zrodily se z vakua vytvořeného jako důsledek potlačení lidského projevu, spolu s exponenciálními pokroky v technologii během let, staly se tak jedinou vnější podobou zábavy zbývající ve světě. Hudba NOMACů je nyní jedinou hudbou, kterou každý zná nebo poslouchá, a jjedinou hudbou, která stále existuje. Ta pravá duše, která kdysi tvořila opravdovou hudbu je nyní ztracena v digitální bažině emocí zvukového šílenství.
Zpět Dystopian Overture

Instrumental

Zpět Dystopianská předehra

Orchestrálka

An instrumental overture that contains all of the major reoccurring musical themes used throughout the album. Themes are associated with specific story settings and character appearances. This piece sets the mood for ACT 1 and introduces us to the newly redefined landscape of the former American Northeast now known as The Great Northern Empire Of The Americas.
Instrumentální předehra, která obsahuje všechny hlavní opakující se hudební témata používaná v celém rozsahu alba. Témata jsou spojena se specifickými nastaveními příběhu a objevováním se postav. Tato skladba určuje náladu celého ACT 1 a přivádí nás do nově obnovované krajiny bývalého Amerického Severovýchodu nyní známého jako Velká Severní Říše Ameriky.
Zpět The Gift Of Music

EXT: RAVENSKILL TOWN SQUARE - DAY

NARRATOR
Far in the distant future
Beyond the pages of our time
Cold-blooded wicked tyrants
Threaten the freedom of mankind

Corruption, lust and greed
Define the new nobility
Changing the course of history

Across the vast North Empire
Most people struggle to survive
Living a meek existence
While their secluded leader thrives

ARHYS
We are living day to day
Forced to bear the lion's share
People just don't have the time for music anymore
And no one seems to care

My friends I've seen the Chosen One
Our quest for freedom has begun
He will be the answer to our prayers

There walks a God among us
Who's seen the writing on the wall
He is the revolution
He'll be the one to save us all

My brother Gabriel is all the hope we need
Shining like a beacon in the night
Shepherd of Ravenskill,
A reason to believe

Music is the gift he brings
The songbird stops to listen when he sings
Zpět Dar hudby

EXT: NA NÁMĚSTÍ V RAVENSKILL - VE DNE

VYPRÁVĚČ
Daleko ve vzdálené budoucnosti
Za hranicemi naší doby
Chladnokrevní zlí tyrani
Ohrožují svobodu lidstva

Korupce, chtíč a chamtivost
Charakterizují novou šlechtu
Měnící průběh historie

Na druhé straně obrovské Severní říše
Většina lidí bojuje o přežití
Přežívají v pokorné existenci
Zatímco jejich skrytý vůdce vzkvétá

ARHYS
Žijeme ze dne na den
Nuceni snášet lví podíl
Lidé prostě nemají čas na nějakou hudbu
A nikomu, zdá se, na tom nezáleží

Moji přátelé spatřili Prvního Vyvoleného
Naše úsilí o svobodu se začalo
On bude odpovědí na naše modlitby

Tam se prochází Bůh mezi námi
Kdopak viděl nápisy na zdi
On je revoluce
On bude tím, kdo nás všechny zachrání

Můj bratr Gabriel je veškerá naděje, kterou potřebujeme
Zářící jako maják v noci
Pastýř z Ravenskillu
Důvod, abychom věřili

Hudba je dar, který přináší
Ptáček zpěváček se zastaví, aby poslouchal, když zpívá
Over the course of nearly three hundred years, ever dwindling natural resources coupled with the excessive abuse of presidential power and extreme government-wide corruption has led to the return of a feudal society throughout the country. This is not necessarily the gleaming, space-exploring future we’ve grown accustomed to imagine. yet instead a dystopian world to come which in many ways resembles more of a time and place back in mankind’s harsh history. The margin between rich and poor has widened to a point beyond recovery where ruthless dictators once again rule over vast empires. Along with their families and nobility, they now possess all of the land, wealth, power and control over whatever spoils remain on Earth. Meanwhile, the general population lives in scattered townships across the region, struggling to exist amidst a climate of extreme economic and social oppression. The resulting dichotomy between the magnificence and splendor of the big cities and the modesty and simplicity of the decaying rural villages contributes greatly to the division between classes. In this dramatically redefined landscape, what was formerly known as the Northeast region of the United States is now a new super kingdom called G.N.E.A. or The Great Northern Empire Of The Americas. It is in this new land where we find the ominous Lord Nafaryus thriving in his tyrannical role as Emperor and Head of the Realm. From the comfort of his opulent palatial residence on metropolitan New Maineland, he is able to keep a watchful eye on all that transpires throughout the Empire.

Since working class families are now consumed with the day-to-day challenges of survival, forced to bear the lion’s share of taxes needed to support the Empire, any dedication, investment or interest in the arts has all but been abandoned. People just don’t have the time or the desire to participate in any of the creative forms of human expression that art, dance and especially music have to offer anymore. And, why should they? Life may closely resemble that of more ancient times in most ways, but now the only music to be heard is electronically manufactured and performed by the NOMACS.

This brings us to the village of Ravenskill; a small, somewhat isolated town on Endless Isleland located far from the Emperor’s palace and the frantic pace of metropolitan living. Ravenskill is a close knit community whose inhabitants enjoy a renewed sense of family due to the simplicity of current times, yet who struggle and toil under the harshness of life’s reality under Nafaryus’ rule. It is here where we find our unsuspecting hero Gabriel, increasingly being looked upon as ‘The Chosen One’ who will liberate the people and lead them in a victorious revolution against Lord Nafaryus and his advocates. He is seen as a shining beacon of light in this seemingly dark and hopeless situation because of a very unique and magical talent that has been neither heard nor nurtured in many, many years…the divine gift of music.

Gabriel was born and blessed with the natural ability to sing and to make music on a level that is simply... astonishing.

Mindlessly programmed to withstand the cold and passionless cacophony of the NOMACS, people are transfixed by Gabriel and transported back to a time where true art created by human beings was celebrated and consumed as the ultimate nourishment for the soul. It is mesmerizing to all who hear him perform and the sound of his voice is as cathartic to those around him as the most advanced medicines available. So much so that the spirit of hope and enlightenment has overtaken and inspired not only this small township, but also many others in the region. As word spreads of this newly discovered savior, plans for an uprising are brewing and people everywhere are talking about Gabriel’s magical power.
V průběhu téměř tři sta let neustálý úbytek přírodních zdrojů spolu s nadměrným zneužíváním prezidentských pravomocí a extrémní celostátní korupcí vedl k návratu feudální společnosti po celé zemi. Tohle nemusí být nezbytně nejzářivější, časově prozkoumaná budoucnost, kterou jsme si obvykle představovali. Místo ní přichází dystopianský svět, který se v mnoha ohledech podobá spíše časově i místě návratu do drsných dějin lidstva. Rozkol mezi bohatými a chudými se rozšířil až za únosnou míru, kde nemilosrdný diktátor opět vládne obrovské říši. Spolu se svými rodinami a šlechtou nyní vlastní veškerou půdu, bohatství, moc a kontrolu nad jakoukoliv hlušinou zbývající na Zemi. Mezitím převážná část populace žije v rozptýlených osídleních po celém regionu, bojuje o holou existenci uprostřed ovzduší extrémního ekonomického a sociálního útlaku. Výsledný zřetelný rozpor mezi velkolepostí a nádherou velkých měst a skromností a jednoduchostí rozpadajících se vesnic významně přispívá k třídnímu rozdělení. V takto dramaticky definované krajině, dříve známé jako oblast Severovýchod Spojených států, se nyní nachází nové super království pod názvem G.N.E.A. neboli Velké Severní Císařství Ameriky. To v této nové zemi najdeme zlověstného Lorda Nafaryuse, kterému se daří v jeho tyranské roli Císaře a Vládce Říše. Z pohodlí jeho okázalé honosné rezidence v metropoli New Maineland, je schopen ostražitě bdít svým zrakem nade vším, co se přihodí ve všech částech Říše.

Jelikož rodiny pracující třídy jsou nyní zaměstnány denno-denními výzvami o přežití, jsou nuceny nést lví podíl na daních potřebných k podpoře Říše, tak nějaké nadšení, úsilí nebo zájem o umění, to všechno bylo opuštěno. Lidé prostě nemají čas nebo chuť podílet se na některé z tvůrčích forem lidského projevu, které výtvarné umění, tanec a zejména hudba víceméně nabízely. A proč také? Život se silně podobá tomu z více starověkých dob ve většině ohledů, ale nyní jediná hudba, kterou lze slyšet, je elektronicky vytvářena a předváděna NOMACy.

To nás přivádí do obce Ravenskill; malého, poněkud izolovaného městečka ležícího na Endless Isleland daleko od Císařského Paláce a radují a obnovují smysl pro rodinu vzhledem k jednoduchosti aktuální časů, ale kteří bojují a lopotí se pod tvrdosti životní reality pod Nafyryovou vládou. Právě zde se nachází náš nic netušící hrdina Gabriel, stále více vzhlížející jako "Jediný Vyvolený", který osvobodí lidi a povede je do vítězné revoluce proti Lordu Nyfaryusovi a jeho zastáncům. On se jeví jako zářící maják světla v této zdánlivě temné a bezvýchodné situaci, protože velmi unikátní a magický talent, který nebyl neslyšel ani podporován již mnoho, mnoho let... božský dar hudby.

Gabriel se narodil a byl obdarován přirozenou schopností zpívat a skládat hudbu na takové úrovni, která je prostě... úžasná.

Tupě naprogramovány tak, aby udržely chlad a kakofonii NOMACů bez vášně, lidé jsou ohromeni Gabrielem a přeneseni zpátky do doby, kdy opravdové umění vytvořené lidmi bylo oslavováno a přijímáno jako dokonalá pastva pro duši. Je fascinující pro všechny, kdo jej slyšeli hrát a zvuk jeho hlasu je jako očišťující všem okolo něj jako nejpokročilejší dostupné léčivé prostředky. A to až tak, že duch naděje a osvícení dostihl a inspiroval nejen tuto malou obec, ale i mnoho dalších v regionu. Protože slovo tohoto nově objeveného spasitele se šíří, povstaly plány na povstání a lidé všude mluví o magické Gabrielově síle.
Zpět The Answer

EXT: RAVENSKILL PARK - DAY

GABRIEL
I don't pretend to have the answer
Never said I held the key
But somehow theysee a light inside of me
Am I not the man who I was meant to be?

As the people gather round me
I never felt so all alone
Is this the chance to be someone?
My moment in the sun
Why am I afraid of facing the unknown?

They are finding faith in me and they
believe I'm the one to set them free
Zpět Odpověď

EXT: PARK V RAVENSKILLU - VE DNE

GABRIEL
Nechci předstírat, že mám odpověď
Nikdy jsem neřekl, že jsem držel klíč
Ale oni nějak vidí světlo uvnitř mě
Jsem tím mužem, kterým jsem chtěl být?

Vzhledem k tomu, se lidé proudí okolo mě
Nikdy jsem se necítil tak úplně sam
Je to šance, abych se stal někým?
Můj okamžik na slunci
Proč se bojím čelit neznámému?

Oni objevili víru ve mne a oni
věří, že jsem tím, kdo jim přinese svobodu
Ever so humble and not exactly viewing himself as a natural born leader, all of the attention showered upon him and the tremendous expectations placed on him have made Gabriel very uncomfortable and confused. While blessed with a captivating charm and presence, Gabriel is often puzzled by his uniqueness and largely seen by folks as a bit of an enigma. Although adored by many, he questions his purpose in life and the meaning of his gift, ultimately leaving him to feel very alone and isolated. He spends most of his time by himself and is conflicted…why was he The Chosen One? This was not something he asked for but it is obviously something that was meant to happen to him. He embodies the very essence of promise and hope that the inhabitants of Ravenskill cling to and it is he whom they wholly place their belief in. They see something extraordinary in Gabriel and are depending on him to rescue them from hardship and oppression and deliver them their freedom. As he ponders his role in all of this, he yearns for meaning in his life and searches for a path to his destiny, which…he will soon find.
Pokaždé tak skromný a nevidí se úplně jako rozený vůdce, veškerá pozornost se na něj upřela a obrovské očekávání, které na něj bylo naloženo, způsobilo, že se Gabriel cítil velmi nesvůj a zmatený. Třebaže byl obdařen podmanivým kouzlem a vystupováním, Gabriel je často v rozpacích ze své jedinečnosti a do značné míry je viděn lidmi trochu jako tajemný. Ačkoli je uctíván mnohými, on zpochybňuje svůj smysl života a význam svého daru, nakonec je opouští, aby se cítil velmi sám a izolován. Tráví většinu svého času sám a je rozpolcen... Proč se stal Jediným Vyvoleným? To nebylo něco, o co by žádal, ale je to samozřejmě něco, co se s ním mělo stát. On ztělesňuje samu podstatu příslibu a naděje, se kterou obyvatelé Ravenskill na něm lpí, že je to on, na koho oni mohou obrátit svoji víru. Oni vidí v Gabrielovi něco mimořádného a spoléhají na něj, aby je zachránil od útrap a útlaku a dobyl jim jejich svobodu. Když on uvažuje o své roli v tom všem, toužebně si přeje po tom smyslu svého života a hledá cestu k jeho naplnění, který... on brzy nalezne.
Zpět A Better Life

INT: RAVENSKILL REBEL COMMAND - NIGHT

ARHYS
As fearless leader of the Ravenskill militia
The blood of warriors
Flows throughout my veins

My brother's gift remains my secret ammunition
It is our hope, our pride
A catalyst for change

Still the fires of revolution burn within my eyes
On this perilous road to freedom
He's our one and only guide

For many years I've seen our people starwe and suffer
How many more will die
Before we stand and fight

They ask me Arhys,
"Could things be any tougher?"
The answer's no surprise,
"Yes, you bet your life!"

Now the fires of revolution won't burn for evermore
I see liberty in our future
And it's one worth fighting for

We all long for a better life
Like a dream that can't be denied

This is the moment
Now is the time
Freedom we live or if we die

I shall give him a better life
I swore this vow to my dying wife
Sure born that day

And so I found the strength to carry on
with this crussade
It is my fate

Evangeline
You lived a life of misery and pain
Evangeline
I'll never let your memory die in vain

Evangeline
My heavy heart still bleeds
I dedicate my life to set him free
And I will carry on to plant the seeds
I promise in the name of our new son
This battle won't be over until it's won
Zpět Lepší život

INT: VELITELSTVÍ REBELŮ V RAVENSKILL - VEČER

ARHYS
Jako neohrožený vůdce Ravenskillské milice
Krev válečníků
Kuluje v mých žilách

Dar mého bratra zůstává moji tajemnou municí
To je naše naděje, naše pýcha
Katalyzátor pro změnu

Dosud ohně revoluce planou v mých očích
Na této nebezpečné cestě ke svobodě
On je náš jediný a jedinečný vůdce

Po mnoho let jsem viděl jak naši lidé hladoví a trpí
Kolik dalších ještě zemře
Než jsme zvedneme a začneme bojovat

Ptají se mě, Arhysi,
"Mohlo by to být ještě těžší?"
Odpověď není žádným překvapením,
"Ano, na to vsaďte svůj život!"

Současné ohně revoluce nebudou hořet navěky
Vidím svobodu v naší budoucnosti
A to je to jediné, za co stojí bojovat

My všichni toužíme po lepším životě
Jako po snu, který nelze popřít

To je ta chvíle
Nyní je ten čas
Svobodu prožíváme, pokud ne, umíráme

Já mu poskytnu lepší život
Přísahal jsem tento slib mé umírající ženě
Určitě se narodil v tento den

A tak jsem našel sílu, abych si poradil
s tímto tažením
Je to můj osud

Evangeline
Prožila jsi život v utrpení a bolesti
Evangeline
Nikdy nenechám vzpomínku na tebe zemřít nadarmo

Evangeline
Mé sužované srdce stále krvácí
Věnuji svůj život, abych mu přinesl svobodu
A budu pokračovat, abych zasel ta semena
Slibuji ve jménu našeho nového syna
Tato bitva se neskončí, dokud se nezvítězí
It is Gabriel’s older brother Arhys who is his biggest supporter. As Commander of the Ravenskill Rebel Militia, it is his strong belief in Gabriel that fuels the fires of revolution in his eyes. He sees Gabriel as a catalyst for change and the people’s one and only appointed guide on the road to freedom. He is convinced it is Gabriel’s destiny. Arhys also has another reason to want to be free of this life of adversity… his eight year old son Xander whom he affectionately calls ‘X’. His love for Xander and longing for a better life and secure future for him is what keeps him motivated and willing to push forward with the crusade through these increasingly difficult times. As a single father he carries the memory of X’s mother and his only love, Evangeline, with a heavy heart and with deep dedication. Knowing that she would not survive the birth of their son and recounting the life of misery and misfortune she endured, he promises her on her deathbed that he will see to a better future for X and devote the rest of his life to their son’s safety, prosperity and ultimately, his freedom. Arhys proceeds to further educate the townspeople of Gabriel’s powers and plant the seeds for an uprising amongst them.
To je Gabrielův starší bratr Arhys, který je jeho největším podporovatelem. Jako velitele Ravenskill Rebel Militia, to je jeho silná víra v Gabriela, která naplňuje ohněm revoluci v jeho očích. On vidí Gabriela jako katalyzátora změn a jediného člověka a to pouze určeného vůdce na cestě ke svobodě. Je přesvědčen, že to je Gabrielův osud. Arhys má také další důvod, proč si přeje osvobodit z tohoto strastiplného života ... jeho osmiletý syn Xander, kterého láskyplně nazývá "X". Jeho láska ke Xanderovi a touha po lepším životě a zabezpečení jeho budoucnosti je to, co jej drží v motivaci a snaze, aby posouval dopředu tažení přes tyto stále těžší časy. Jako jediný otec s sebou nese vzpomínku na matku X a jeho jedinou lásku, Evangeline, s těžkým srdcem a s hlubokou oddaností. S vědomím, že by nemusela přežít narození jejich syna a srovnáním se s životní bídou a neštěstím, které prožívala, ji slíbil na smrtelné posteli, že se postará o lepší budoucnosti pro X a věnuje zbytek svého života bezpečnosti svého syna, blahobytu a nakonec jeho svobodě. Arhys pokračuje dále ve vzdělávání obyvatel města o Gabrielově moci a rozséval mezi nimi semínka revolty.
Zpět Lord Nafaryus

INT: EMPEROR'S PALACE - NIGHT

NARRATOR
How the rumours are spreading like vines
Of a man who has been glorified
News finds its way
To The Empire one day
Where the envious ruler resides

NAFARYUS
Should I fall for the stories I hear?
Is he really a threat I should fear?
Such a foolish young man
Doesn't seem to understand
So let me be perfectly clear

He may have them inspired
Eating out of his hand
But he'll never be ruler of this land

For myself I must see
What the hype is about
I admit I'm intrigued

I've heard the whispering of revolution
I know the aim of your plan
You think insurgency is your solution
And put your faith in one man

NARRATOR
His decision is made
So his journey begins
Off to the edge of The Realm
To meet the savior

In the coming days
They'll announce his grace
And he'll ask to be amazed

As a symbol of power and might
It will make for a breathtaking sight
In a massive display
With his family and guards by his side

NAFARYUS
Arabelle who means the world to me
Our loyal son, my heir, your future king
And Faythe I treasure more than all the diamonds in a crown
It isn't hard to see
I couldn't be more proud

Into the far off reaches of the land
To witness this great spectacle first hand
Is Gabriel the God he claims to be?
I guess we'll see
Yes we shall see
Zpět Lord Nafaryus

INT: CÍSAŘŮV PALÁC - VEČER

VYPRÁVĚČ
Jak se šíří zvěsti jako popínavé keře
O muži, který je oslavován
Novinky si našly cestu
K Císaři jednoho dne
Kde závistivý panovník sídlí

NAFARYUS
Měl bych podlehnout těm historkám, co jsem slyšel?
Je opravdu hrozbou, abych se bál?
Takového hloupoučkého mladíka
Zdá se, že tomu nerozumím
Tak mi to perfektně vyjasněte

On může být pro ně inspirací
Zobají mu z ruky
Ale on se nikdy nestane vládcem této země

Za sebe musím vidět
Co za tím humbukem vězí
Přiznám se, že jsem zaujatý

Zaslechl jsem šuškání o revoluci
Uvědomil jsem si cíle jeho plánu
Myslíte si, že vzpoura je vašim řešením
A vložili jste svoji víru v jednoho muže

VYPRÁVĚČ
Jeho rozhodnutí bylo učiněno
Takže jeho cesta začíná
Ven za hranice Říše
Aby se setkal se spasitelem

V následujících dnech
Oznámí jeho milost
A bude pochybovat, že bude ohromen

Jako symbol síly a moci
To vytvoří dech beroucí pohled
Na masivním displeji
S rodinou a strážci po boku

NAFARYUS
Arabelle, která pro mě znamená celý svět
Náš věrný syn, můj dědic, váš budoucí král
A Faythe, které si vážím více než všech diamantů v koruně
Není to těžké vidět
Nemohl bych být více pyšnější

Do daleko za hranice se táhnoucí země
Abych sledoval toto skvělé představení z první ruky
Je Gabriel Bůh, jak tvrdí, že je?
Myslím, že uvidíme
Ano, uvidíme
Like vines racing across the landscape, news quickly travels throughout the region and talk of Gabriel’s increasing popularity and the mysterious gift he possesses eventually reaches Lord Nafaryus himself. The ruler, both intrigued as well as envious of the apparent influence Gabriel has over the people, decides to pay the residents of Ravenskill a visit. Concerned, he wants to see what all the hype is about and whether or not Gabriel truly presents a threat to the Empire. He is also aware of the rumblings of a revolution beginning to surface throughout G.N.E.A. and in order to quell any foolish talk of mass rebellion, is prepared to make an example of Gabriel if necessary. Along with his exquisite wife Empress Arabelle, his loyal son Crown Prince Daryus and his daughter, the beautiful Princess Faythe whom he treasures more than life itself, they embark upon their journey to the far-off reaches of The Realm in order to witness first hand what has becomeknown as ‘Gabriel’s Gift’.

Traveling across Eden’s Way and over the Emperor’s Bridge to Brother’s Crossing, they’ll ultimately arrive in Ravenskill where they will undoubtedly get to meet this mysterious savior face to face.

Stejně jako se vinná réva vine napříč krajinou, zprávy se šíří rychle po celém regionu a hovoří o rostoucí Gabrielově popularitě a tajemném daru, kterým disponuje, až se nakonec donesly až k samotnému Lordu Nafaryusovi. Vládce obojí zaujalo stejně jako závist zdánlivého vlivu, kterou má Gabriel na lidi, až se rozhodne věnovat obyvatelům Ravenskill návštěvu. Znepokojen chce zjistit, čím vším o tom ten humbuk je a zda Gabriel skutečně představuje hrozbu pro Říši, či nikoliv. Je si také vědom náznaku revoluce začínající vyvěrat na povrch v celé G.N.E.A. a ve snaze potlačit jakýkoli pošetilé řeči o masovém povstání, je připraven následovat příkladu Gabriela, je-li to nutné. Spolu s jeho vynikající ženou, císařovnou Arabellou, jeho věrným synem korunním princem Daryem a jeho dcerou, krásnou princeznou Faythe, které si cení více než svého života, se vydají na jejich cestu do dalekých koutů Říše, aby byli svědkem z první ruky, co vešlo ve známost jako "Gabrielův dar".

Cestují přes Eden’s Way a přes Emperor’s Bridge k Brother’s Crossing, až nakonec dorazí do Ravenskill, kde se nepochybně setkají s tímto tajemným spasitelem tváří v tvář.
Zpět A Savior In The Square

INT: RAVENSKILL TOWN SQUARE - DAY

NAFARYUS
We have come to hear him sing
To see this gift your savior brings

NARRATOR
A crowd has grown
And all are mesmerized
But silence quickly falls
As Lord Nafaryus arrives

NAFARYUS
Please don't stop on my account
Show us what we've heard so much about

ARHYS
In peace
We gather here today

DARYUS
Don't make him ask again
Do as my father says

GABRIEL
Brother, worry not today
I will share my music
And they will soon be on their way
They only know the noise machines
So I'll treat them all to sonic acstasy

Never in my dreams could I deserve
To ever see a vision quite like her
Then unexpectedly
I'm taken by surprise
An angel just appeared before my eyes
Zpět Spasitel na náměstí

EXT: NA NÁMĚSTÍ V RAVENSKILL - VE DNE

NAFARYUS
Přišli jsme, abychom jej slyšeli zpívat
Spatřili tento dar vašeho Spasitele, který přináší

VYPRÁVĚČ
Dav se rozrostl
A všichni jsou fascinováni
Ale ticho se rychle rozhostí
Protože Lord Nefarius přichází

NAFARYUS
Prosím, nepřestávej s ohledem na ně
Ukažte nám, o čem jsme už tolik slyšeli

ARHYS
Pokojně
Tady se dneska shromažďujeme

DARYUS
Nenuťte jej žádat znovu
Udělejte, co můj otec říká

GABRIEL
Bratře, nedělej si starosti dneska
Podělím se o svoji hudbu
A oni brzy budou pod jejím vlivem
Oni znají pouze hluk strojů
Takže je všechny vyléčím sonickou extázi

Nikdy v mých snech bych si nezasloužíl
Abych někdy spatřil zjevení docela jako ona
Tehdy neočekávaně
Jsem byl zaskočen překvapením
Anděl se zjevil před mýma očima
In Ravenskill a large crowd has assembled in the town square, as it often does, around Gabriel, whom we find playing an old, beat-up relic of an acoustic guitar and singing an uplifting song ironically about believing in who you are and knowing that when your time has come, you will answer the call as it is your destiny. Not only are Arhys, X and all in attendance amazed by the remarkably strange and magnificent instrument he is playing (as they are not used to music coming from anything but machines) but at the same time their souls are lifted up and wonderfully transported by his angelic voice to the point of aural ecstasy. Gabriel’s divinely inspired music has a mystical way of penetrating even the most guarded individuals and transcends all generations while reawakening the dormant feelings of passion, power and self worth in anyone who hears it. It is at that moment that Nafaryus and his entourage arrive in the square, startling and alarming the townspeople. Gabriel stops singing and a thick silence falls upon the gathering. Everyone is very aware that they are in the presence of the Emperor and the Imperial Family and the danger associated with that very scenario. Flanked by his guards, Nafaryus addresses Gabriel saying,

"So, this is Gabriel The Astonishing. Please, do not stop on my account. Continue as you were."
Arhys responds to him,
"We are gathered here in peace my Lord and want no trouble"
to which Nafaryus replies,
"We are only here to witness for ourselves what we have all heard so much about. Gabriel’s remarkable gift."
After an uncomfortable pause, Prince Daryus looks at Gabriel and with a threatening tone says,
"Do as my father says…savior!"

Gabriel knows he has no choice and as he starts to lay his fingers on the guitar, he spots Princess Faythe standing next to the Empress and is absolutely mesmerized.

She is... astonishing.
V Ravenskill se shromáždil velký dav na náměstí, jako to dělá často, kolem Gabriela, kterého nalezneme hrát na starou otlučenou relikvii, akustickou kytaru a zpívajícího povznášející píseň paradoxně o víře v kdo jste a s vědomím, že když nastane váš čas, budete reagovat, protože to je váš osud. Nejenom Arhys, X a všichni přítomni jsou překvapeni tím pozoruhodně podivným a nádherným nástrojem, na který hraje (pokud nevyužívají hudbu přicházející z ničeho jiného než stroje), ale zároveň jsou jejich duše pozvedl a úžasně proměnil jeho andělský hlas až do bodu sluchové extáze. Gabrielova božsky inspirovaná hudba má mystickou moc proniknout i ty nejobezřetnější jednotlivce a překračovat všechny generace, jakmile probudí spící pocity vášně, energie a vlastní cenu každého, kdo ji uslyší. Právě v tuto chvíli Nafaryus a jeho doprovod dorazí na náměstí, aby překvapil a znepokojil obyvatelé města. Gabriel přestane zpívat a dusivé ticho dopadá na shromaždění. Každý si je velmi dobře vědom, že jsou v přítomnosti Císaře a Císařské Rodiny a nebezpečí spojeného právě s tímto obvyklým scénář. Obklopený svými strážci Nafaryus říká Gabrielovi,

"Takže tohle je Gabriel Úžasný. Prosím, nepřestávej s ohledem na ně.Pokračuj jako doposud."
Arhys mu odpovídá,
"Shromáždili jsme se zde v míru, můj Páne, a nechceme žádné problémy",
na což mu Nafyryus odpověděl:
"Jsme tu, abychom se přesvědčili o tom, co jsme všechno slyšeli Gabrielově pozoruhodném daru."
Po nepříjemné odmlce se princ Daryus podívá na Gabriela a výhružným tónem říká,
"Udělejte, co říká můj otec... spasiteli!"
Gabriel ví, že nemá na výběr a když znovu položí prsty na kytaru, zahlédne Princeznu Faythe stojící vedle císařovny a je naprosto uchvácen.

Ona je... úžasná.
Zpět When Your Time Has Come

EXT: RAVENSKILL TOWN SQUARE - DAY

GABRIEL
When your time has come
And you're looking toward the light
All that really matters
Is what you leave behind

So let your heart be free
Keep your spirit burning bright
Set down the stones you carry
Take the weight off your mind

When you're facing the path that divides
Know that I will be there by your side
Find your stretch in the sound of my voice
And you'll know
Which choice is right

In this fleeting life
We can sometimes lose our way
But night is always darkest
Just before the new day

When you're facing the path that divides
Know that I will be there by your side
Find your stretch in the sound of my voice
And you'll know
Which choice is right

FAYTHE
This very moment
Was always meant to be
I never noticed
But all at once I see

On the worst of days when I felt most alone
With no one to share the secret that I hide
I grew numb to all the emptiness inside
But now I've found my home
Zpět Když váš čas přichází

EXT: NA NÁMĚSTÍ V RAVENSKILL - VE DNE

GABRIEL
Když váš čas přichází
A vy vzhlížíte směrem ke světlu
Vše, co je doopravdy důležité
Je to, co zanecháváte za sebou

Tak ať jsou vaše srdce svobodná
Udržujte svého ducha jasně planoucího
Odhoďte kameny, které vás tíží
Odložte břemeno ven ze své mysli

Když vzhlížíte na cestu, která rozděluje
Vím, že tam budu po tvém boku
Najdi svoji sílu ve zvuku mého hlasu
A budeš vědět
Která volba je správná

V tomto pomíjivém životě
Můžeme někdy přijít o naši cestu
Ale v noc je vždycky nejtemnější
Právě před začátkem nového dne

Když vzhlížíte na cestu, která rozděluje
Vím, že tam budu po tvém boku
Najdi svoji sílu ve zvuku mého hlasu
A budeš vědět
Která volba je správná

FAYTHE
Právě tento okamžik
Byl navždy být předurčen
Nikdy jsem si toho nevšiml
Ale vše to najednou vidím

Na nejhorší dny, kdy jsem se cítil nejvíce osamělý
S nikým nesdílel tajemství, které jsem ukrýval
Vyrostl jsem otupělý k veškeré prázdnotě uvnitř
Ale nyní jsem nalezl svůj domov
Gabriel commences playing and starts to sing the words of a deeply moving song. At first sheepishly and then with confidence and passion he sings the lines...

When you're facing the path that divides
Know that I will be there by your side
Find your strength in the sound of my voice
And you'll know
Which choice is right

In an instant, the words strike a very deep chord within Faythe and, as if awoken from a spell, the Princess’ eyes lock with Gabriel’s. Like a lightning bolt from the heavens and without hesitation, they immediately know that they are meant to be together and that this encounter was no accident. It is clear that somehow this moment marked the first step on the path to each other’s destiny. Up until now there had only been one thing that she truly connected with which comforted her and gave her hope on the days when she felt most alone. It happened to come from a secret she’d been hiding for many years...
Gabriel začíná hrát a začíná zpívat slova hluboce dojímavé písně. Nejprve rozpačitě a pak s důvěrou a s nadšením zpívá verše...

Když vzhlížíte na cestu, která rozděluje
Vím, že tam budu po tvém boku
Najdi svoji sílu ve zvuku mého hlasu
A budeš vědět
Která volba je správná

V okamžiku, kdy slova zazněla velmi hlubokým akordem uvnitř Faythe, jako by se probudilo kouzlo, princezniny oči se střetly s Gabrielovými. Jako blesk z čistého nebe a bez váhání okamžitě věděla, že mají něco společného a že toto setkání nebyla jen náhoda. Je zřejmé, že tento okamžik znamenal první krok na cestě ke společnému osudu. Až doposud existovala jen jediná věc, k níž byla vázána a která ji utěšovala a dávala naději ve dnech, kdy se cítila nejvíce sama. Stalo se, že její tajemství ukrývala po mnoho let...
Zpět Act Of Faythe

EXT: RAVENSKILL TOWN SQUARE - DAY

FAYTHE
I never knew they spent their days in rags
While I enjoy the life they'll never have
Yet deep within their eyes
Hope still survives
And they don't seem to think this world's so bad

Even as they gather in the square
They know a better life exists out there
With unity and pride
Faith stays alive
How can I pretend that I don't care?

I have always felt alone
Living like a strabger inside of my own home
Maybe now's the time to greet the winds of change
Could my destiny
Be right in front of me?

As a child behind the palace walls
Often times I'd search its secret halls
And hoping I would find
A treasure cast aside
I came upon the greatest gift of all

My music player
My private paradise
My music Player
A refuge I must hide

Been lost at sea forever
Adrift and far away
Now finally for the first time
I know I found my way
Zpět Rozhodnutí Faythe

EXT: NA NÁMĚSTÍ V RAVENSKILL - VE DNE

FAYTHE
Nikdy jsem nevěděla, že oni tráví své dny v hadrech
Zatímco já se těšila životu, který oni nikdy neměli
Přesto hluboko uvnitř jejich očí
Naděje ještě přežívá
A nezdá se, že považují tento svět za tak špatný

Dokonce i když se shromáždí na náměstí
Vědí o lepším životě, který existuje tam venku
S jednotou a s hrdosti
Víra zůstane naživu
Cožpak můžu předstírat, že je mi to jedno?

Vždy jsem se cítila osamocena
Žila jako cizinec uvnitř svého domova
Možná, že teď je čas, abych přivítala vítr změny
Mohl by můj osud
Stát právě přede mnou?

Jako dítě za zdmi paláce
Často jsem hledala jejich tajné chodby
A doufala, že bych mohla najít
Poklad odložený stranou
Přišla jsem na největší dar ze všech

Můj hudební přehrávač
Můj soukromý ráj
Můj hudební přehrávač
Útulek, který musím ukrývat

Byl ztracen na moři navždy
Unášený a daleko odsud
Nyní konečně poprvé
Vím, že jsem našla svoji cestu
A vision of delightfulness with a look both enchantingly provocative and innocently demure at the same time, he has never before laid eyes upon anyone quite like her and her inescapable beauty pierces his soul. Gabriel however has not quite captured the princess’ attention yet, as she is distracted by the scope of her surroundings and completely in awe of the number of people peacefully gathered in the square that afternoon. She is moved by the sense of togetherness and community being displayed before them, all amidst dreadful and practically unbearable living conditions. As a sheltered princess accustomed to the excesses of her palatial life, she is certainly not used to seeing any of this. Her heart immediately goes out to them and she is touched by their collective innocence and flickering sense of hope that a better life does exist somewhere out there. Although possessing her father’s tenacity and stubbornness, she is very much not aligned with his way of thinking or harsh methods of ruling. In many ways she, like Gabriel, shares the same feelings of isolation, often feeling like an outsider in her own home. She is alone, shielded from the bleak world by an over protective father, and longing for a purpose. And also like Gabriel, yearning for meaning in her life and searching for the path to her own destiny.

As a young girl growing up on New Maineland, she was a very curious child and used to keep herself entertained by going on adventures throughout the palace. One day while on one of these journeys she stumbled upon the Great Hall of Artifacts buried deep within its underground corridors. It is here that she found something remarkable; an antique digital music player very common during decades past but now deemed obsolete. It was filled with thousands of songs from all sorts of talented artists from a distant time when music was still created and performed by humans. It had a strange engraving on the back that simply said, “To BUG”. She didn’t know what it meant but that never mattered to her. She carried it with her wherever she went, always being careful to conceal it from those around her, especially her father. Relishing any private opportunity she could get to escape the realities of her cold and shielded imperial life, with her ear phones carefully hidden beneath her hair and her hood, she’d lose herself in the beautiful sounds of long ago. Still, as a young woman, there is not a day that goes by without her stealing a moment to listen to her prized secret device, the magical vessel that carries her spirit throughout the endless adventures of her imagination. Hearing Gabriel play the guitar and sing with an almost indescribable air of grace and beauty that day is the first time she ever feels such an overwhelming sense of safety and belonging outside of her private rendezvous with her music player.
Potěšující obraz s kouzelně provokativním vzhledem a nevinně cudným zároveň, nikdy předtím neupřel zrak na nikoho mimořádného jako ona a její nevyhnutelná krása provrtala jeho duši. Gabriel však nebyl ještě úplně polapen princezninou pozorností, jelikož ona byla rozptylována působením svého okolí a úplně v úžasu z počtu lidí, kteří se pokojně shromáždili na náměstí odpoledne. Ona je unešena pocitem sounáležitosti a komunitou vystavenou před ni, to vše uprostřed strašných a prakticky nesnesitelných životních podmínek. Jako bezsarostná princezna přizpůsobená na vymoženosti svého honosného života rozhodně není zvyklá na něco takového. Své srdce jim okamžitě otevřela a byla dojata jejich kolektivní nevinou a mihotavým smyslem naděje, že lepší život existuje někde tam venku. Ačkoli zdědila houževnatost svého otce a tvrdohlavost, ona nesouhlasí s jeho způsobem myšlení nebo drsnými metodami rozhodování. Ona v mnoha ohledech, stejně jako Gabriel, sdílí stejné pocity izolace, často se cítila jako outsider v jejím vlastním domě. Ona je osamocena, stíněna bezútěšným světem kvůli ochraně otce a toužící po porozumění. A stëjně jako Gabriel, touží po smyslu svého života a nalezení cesty svého vlastního osudu.

Jako mladá dívka vyrůstala v Novém Mainelandu, byla velmi zvláštní dítě a využívala k udržení svého pobavení tím, že pátrala po dobrodružstvích v celém paláci. Jednoho dne, když na jedné z těcho cest narazila na Velký Sál Artefaktů hluboko v jeho podzemních chodbách. Zde našla něco pozoruhodného; starobylý digitální hudební přehrávač pocházející z před několika desetiletí z minulosti, ale nyní je považován za zastaralý. Byl plný tisíce skladeb ze všemožných talentovaných umělců ze vzdálené doby, kdy hudbu ještě skládali a předváděli lidé. Měl zvláštní rytinu na zadní straně, která prostě říkala: "To BUG". Nevěděla, co to znamená, ale pramálo jí na tom záleželo. Ona jej nosila s sebou kdekoli chodila, vždy si dávala pozor, aby jej skryla před všemi okolo ní, zejména před jejím otcem. Vychutnávala si všechny soukromé příležitosti, aby mohla uniknout z reality jejím chladného a stíněného císařského života, s ušním sluchátkem pečlivě ukrytým pod vlasy a její kapucí, ona se zamilovala do krásných zvuků už dávno. Ještě jako mladá dívka neměla den, který by uplynul, aniž by si nevyhradila chvilku poslouchat její ceněné tajné zařízení, kouzelnou loď, která přenášela jejího ducha skrze nekonečná dobrodružství její představivosti. Poslouchání Gabrielovy hry na kytaru a zpěvu s téměř nepopsatelnou atmosférou ladnosti a krásy toho dne bylo poprvé, co vůbec cítila takový ohromující pocit bezpečí a sounáležitosti mimo svých soukromých setkání s jejím hudebním přehrávačem.
Zpět Three Days

EXT: RAVENSKILL TOWN SQUARE - DAY

NAFARYUS
The admiration
The applause and the cheers
I am impressed
You've brought us all to tears

To think I didn't notice
The way you looked at her
Now step down from your throne
And let me bring you back to earth

Need I remind you?
I am the ruler here
Don't overlook that fact

Swearing allegiance
To anyone but me
No, I won't put up with that

Hide and protect him
Send him away
I'll never play this game

Stand by your saviour
One thing remains
I'll never play this game

IMPERIAL GUARD
Brace yourself
Bow down to Nafaryus

Pray for help
Kneel before Nafaryus

NAFARYUS
He'll surrender on his own
If not, there'll be hell to pay
I'll tear down this city stone by stone
You only have three days

Send home
the rebels
Call off the fight
In no uncertain terms

Should you refuse me
Fear for your lives
Ravenskill shall burn

IMPERIAL GUARD
Brace yourself
Bow down to Nafaryus

Pray for help
Kneel before Nafaryus

NARRATOR
With this frightening decree
Nafaryus departs
They're left to weigh the gravity
of his threatening remarks

Judgement day will soon arrive
In only three days time
Will Gabriel get out of this alive?
This remains the question on their minds
Zpět Tři dny

EXT: NA NÁMĚSTÍ V RAVENSKILL - VE DNE

NAFARYUS
Obdiv
Potlesk a provolávání slávy
Jsem nadšen
Vy jste nás všechny přivedl k slzám

Myslíte si, že jsem si nevšiml
Způsobu, jakým se na ni díval
Nyní sestoupím dolů ze svého trůnu
A dovolte, abych vás vrátil zpátky na zem

Musím se vám připomínat?
Já jsem tady panovníkem
Nepřehlédněte tuto skutečnost

Přísahat věrnost
Nikomu jinému kromě mě
Ne, s tím se nemůžu smířit

Ukryjte jej a zajistěte
Pošlete jej pryč
Nikdy nebudu hrát tuto hru

Stand by svého Spasitele
Jedna věc zůstává
Nikdy nebudu hrát tuto hru

CÍSAŘSKÁ GARDA
Připravte se
Pokloňte se před Nefaryem

Modlete se za pomoc
Poklekněte před Nefaryem

NAFARYUS
On se vzdá sám
Pokud ne, bude tam peklo
Srovnám toto město kámen po kameni
Máte pouze třy dny

Pošlete domů
Rebely
Odvolejte boj
Bez jakýchkoliv okolků

Pokud byste mi nevyhověli
Bojte se o své životy
Ravenskill bude vypáleno

CÍSAŘSKÁ GARDA
Připravte se
Pokloňte se před Nefaryem

Modlete se za pomoc
Poklekněte před Nefaryem

VYPRÁVĚČ
S tímto děsivým prohlášením
Nafaryus odjíždí
Jsou vlevo vážit závažnost
z jeho ohrožující poznámky

Osudný den nastane brzy
Za pouhé tři dny
Vyjde z toho Gabriel naživu?
Tahle otázka zůstává v jejich myšlenkách
When the song is finished, the crowd erupts in glorious applause and even Nafaryus, notably moved by Gabriel’s song, is momentarily caught up in the contagious atmosphere of elation surrounding him. He is quickly brought back to reality, however, when he notices how Gabriel and the Princess are gazing at each other and immediately shouts out, “Enough!” Empress Arabelle also catches the two locked in an infatuating stare, and a quick glance from Faythe to her mother ensures that she knows the Empress is aware. Sensing that things are quickly about to go very wrong, Arhys has Gabriel obscured from view by his soldiers and swiftly whisked away and out of Nafaryus’ sight.

Lord Nafaryus will not tolerate the adoration and allegiance of his people to anyone other than himself and his jealousy of Gabriel’s power over them as well as his insecurities about the future of The Empire makes him feel the need to demonstrate his superiority. He immediately sees Gabriel as a threat to The Realm. The Emperor very smugly addresses Arhys and the townspeople saying that they can hide and protect Gabriel all they want but that he will not stoop to their level and take part of some sort of foolish cat and mouse game in order to find their ‘Savior’. He ensures them that ‘Gabriel The Astonishing’ will come to him willingly and surrender himself in person to his highness or suffer dire consequences. Nafaryus then declares that Gabriel has three days to give himself up and guarantee the disbanding and surrender of the Rebel Militia and cease all talk of revolution. Staring maliciously at X who is attempting to cower behind his father’s back, he continues to state that if ‘The Savior’ refuses to comply within that time, he will return with his forces, and he will hunt Gabriel down destroying every home one by one and killing every inhabitant until he is captured. And with that terrifying decree, Lord Nafaryus and his entourage depart Ravenskill leaving the stunned villagers to process the gravity of their newfound situation. As they head back to the palace, Princess Faythe is consumed with the vision of Gabriel and their obviously magnetic connection. Still intoxicated by his music, she is obsessed with the overwhelming notion that she must see him again.
Když skladba skončila, dav vypukl v nádherný potlesk a dokonce Nafaryus, nápadně se pohupující podle Gabrielovy písně, se momentálně zmítá v nakažlivé atmosféře nadšení kolem sebe. Ale rychle se vrátil zpátky do reality, nicméně, když si všiml, jak se Gabriel a Princezna na sebe dívají, okamžitě vykřikl: "Dost!". Císařovna Arabelle si také všimla dvou milostně poblázněných pohledů a rychlý pohled Faythe na matku ji ujišťuje, že ví, že císařovna si je toho je vědoma. Vycítila, že věci se ubírají rychle velmi špatným směrem, Arhys Gabriela ukryl před zraky jeho vojáků a rychle odvedl pryč a ven z dohledu Nafaryuse.

Lord Nafaryus nebude tolerovat obdiv a loajalitu svých lidí k někomu jinému než k sobě a jeho žárlivost z Gabrielovy moci nad nimi stejně jako vlastní nejistota ohledně budoucnosti Říše u něj vytváří pocit, že je třeba ukázat svou převahu. Okamžitě vidí v Gabrielovi hrozbu pro Říši. Císař velmi samolibě směrem k Arhysovi a obyvatelům města říká, že mohou skrývat a chránit Gabriela úplně, jak si přejí, ale že on se neskloní na své úrovni, aby se účastnil jakéhosi pošetilé hry kočky s myší, aby vypátral jejich "Spasitele". On je ujišťuje, že "Gabriel Úžasný" k němu přijde ochotně a vzdá se osobně Jeho Výsosti nebo to bude mít katastrofální následky. Nafaryus pak prohlašuje, že Gabriel má tři dny, aby se vzdal a zaručit rozpuštění a kapitulaci Rebelské Milice a ukončil veškeré řeči o revoluci. Pozoruje zlomyslně X, který se pokouší přikrčit za zády svého otce, a dále říká, že v případě, že by "Spasitel" odmítl splnit požadavky během této doby, vrátí se svými silami a dopadne Gabriela zničením každé domácnosti jednu po druhé a zlikviduje všechny obyvatele, dokud nebude polapen. A s tímto děsivým vyhlášením Lord Nafaryus a jeho doprovod opouštějí Ravenskill a zanechávají omráčené vesničany vstřebat závažnost jejich nově postavené situace. Jakmile se vrátili do Paláce, Princezna Faythe je sžírána Gabrielovým obrazem a jejich zjevně magnetickým spojením. Stále opojená svoji hudbou, je posedlá zdrcující představou, že jej musí znovu vidět.
Zpět The Hovering Sojourn

EXT: RAVENSKILL - DAY

NOMAC
Instrumental

Zpět Vznášející se pobyt

EXT. RAVENSKILL - VE DNE

NOMAC
Instrumental

Zpět Brother, Can You Hear Me?

EXT. RAVENSKILL REBEL COMMAND - NIGHT

ARHYS & REBEL MILITIA
Brother, can you hear me?
Your life is in my hands
I will not surrender
Never yield to his demands
If we stand together
We will never fall
Brother we're the answer to your call

Brother, can you hear me?
You must not be afraid
I will march beside you
Have no fear
Be brave

We sing the song of freedom
Our voices will resound
Brother we will never let you down

GABRIEL
On the road to revolution
We're bound to make mistakes
There's price that we must pay
For every choice we make

Freedom is a reason
To stand up or give in
But someone has to lose
And someone has to win

Brother, can you hear me?
I am not afraid
I will not forsake you
I'll be strong and I'll be brave
I sing the song of freedom
My courage knows no bounds
Brother now I stand on solid ground
Brother I will never let you down
Never let you down

Zpět Bratře, posloucháš mě?

EXT. VELITELSTVÍ REBELŮ V RAVENSKILL - VEČER

ARHYS & POVSTALECKÁ MILICE
Bratře, posloucháš mě?
Tvůj život je v mých rukou
Nebudu se vzdávat
Nikdy nepřistoupím na jeho požadavky
Když stojíme při sobě
Nesmíne se nikdy poddat
Bratře my jsme odpovědí na tvoji výzvu

Bratře, posloucháš mě?
Nesmíš se bát
Budu pochodovat vedle tebe
Buď bez obav
Buď statečný

Zpíváme píseň svobody
Naše hlasy budou souznět
Bratře, my tě nikdy nezklameme

GABRIEL
Na cestě k revoluci
Určitě uděláme nějaké chyby
To je cena, kterou musíme zaplatit
Za každou volbu, kterou učiníme

Svoboda je důvodem
Abychom povstali nebo se poddali
Ale někdo musí prohrát
A někdo musí vyhrát

Bratře, posloucháš mě?
Já se nebojím
Já tě neopustím
Budu silný a budu statečný
Zpívám píseň svobody
Moje odvaha nezná hranic
Bratře, teď stojím na pevné zemi
Bratře nikdy tě nezklamu
Nikdy tě nezklamu
Back in Ravenskill, Gabriel has gone into hiding and is being protected by Arhys’ men. Commander Arhys is convinced that his civilian army, combined with the bordering rebel forces in the region is strong enough to protect the town, and that there should be no talk of Gabriel’s surrender under any circumstances. Gabriel however is severely traumatized by all of this and is questioning the possession of his so called ‘gift’ now, more than ever. His surrender will clearly mark the end of any possible chance of peace and freedom for his people and will also most likely ensure his own demise. How can he abandon all that they’ve worked for, all that they stand for and all they have sacrificed for? On the other hand, how can he be so selfish as to make his own life worth more than all of the innocent inhabitants of his town? In the midst of all of this, he cannot shake the vision of Princess Faythe from his memory. He is completely absorbed with the thought of her and entranced by her inescapable beauty. Gabriel has come to a major crossroads in his life and knows that a turning point is imminent.
Po návratu do Ravenskill se Gabriel uchýlil do úkrytu a je chráněn Arhysovymi muži. Velitel Arhys je přesvědčen, že jeho civilní vojsko, ve spojení s pohraničními povstaleckými silami v regionu je dostatečně silné, aby ochránily město, a že by nemělo padnout za žádných okolností ani slovo o Gabrielově kapitulaci. Gabriel je však silně traumatizován tím vším a zpochybňuje nyní svůj talent, také nazývaný "dar", více než kdy jindy. Jeho vydání bude jasně označovat konec případné šance na mír a svobodu pro svůj lid a také s největší pravděpodobností zajistí jeho vlastní zánik. Jak by mohl opustit všechno, na čem pracovali, všechno, za čím si stáli a vše, za co se chtěli obětovat? Na druhou stranu, on nemůže být tak sobecký, aby učinil svůj vlastní život cennější než všech nevinných obyvatel svého města? Uprostřed toho všeho nemůže vymazat obraz Princezny Faythe ze své paměti. Je úplně pohlcen s myšlenkou na ní a je uchvácen její neskutečnou krásou. Gabriel dospěl k velké křižovatce ve svém životě a ví, že bod zlomu je na spadnutí.
Zpět A Life Left Behind

EXT. EMREROR'S PALACE - NIGHT

FAYTHE
I never knew
Someone was out there
A long way from nowhere
Who could open my eyes

All of this time
While I was sleeping
The world changed around me
Now I've never felt more alive

I'm waking up
From a life left behind
To see what lies ahead
I'm waking up

ARABELLE
Fate found a way
To bring them together
Once and forever
And won't let them go

Nothing I say
Can keep her from leaving
Her life has new meaning
I lost her a long time ago

FAYTHE
I'm waking up
From a life left behind
To see what lies ahead
I'm waking up

I'm waking up
Now that yesterday'gone
Won't close my eyes again
I'm waking up

I'll plan to return well disguised
Make sure that I'm not recognised
Tomorrow a new sun will rise
And somehow I'll find you

Nothing will snad in my way
Soon I will see you again

I'm waking up
From a life left behind
To see what lies ahead
I'm waking up

I'm waking up
Now that yesterday'gone
Won't close my eyes again
I'm walking up

ARABELLE
You'll be her shadow as she moves my son
But she can never know you're there
She is alone and rebel guards are ewerywhere

DARYUS
I'll be her safe from all danger
Won't let her out of my sight

Did I fail to mention my honest intensions?
This is the chance I deserve
Heed my words justice will be served
Zpět Život, který opouštím

EXT. CÍSAŘŮV PALÁC - VEČER

FAYTHE
Nikdy jsem nepoznala
Někoho tam zvenku
Dlouhá cesta odnikud
Kdo by mi mohl otevřít oči

Celou tu dobu
Zatímco jsem byla zaslepená
Svět se kolem mě změnil
Nyní, nikdy jsem se necítila živější

Procitám
Ze života, který zanechám za sebou
Abych zjistila, co leží přede mnou
Procitám

ARABELLE
Osud si našel způsob
Aby je dal dohromady
Jednou a provždy
A nenechá je jít

Nic, co řeknu
Nemůže jí zabránit v odchodu
Její život má nový smysl
Ztratila jsem ji už dávno

FAYTHE
Procitám
Ze života, který zanechám za sebou
Abych zjistila, co leží přede mnou
Procitám

Procitám
Nyní, když včerejšek končí
Nebudu zavírat oči znovu
Procitám

Plánuji se vrátit dobře zamaskovaná
Abych si byla jistá, že nebudu odhalena
Zítra vyjde nové slunce
A nějak tě naleznu

Nic mi nebude stát v cestě
Brzy tě znovu spatřím

Procitám
Ze života, který zanechám za sebou
Abych zjistila, co leží přede mnou
Procitám

Procitám
Nyní, když včerejšek končí
Nebudu zavírat oči znovu
Procitám

ARABELLE
Budeš jejím stínem, kam se pohne, můj synu
Ale nikdy se nesmi dozvědět, že jsi tam
Ona je sama a povstalecké hlídky jsou všude

DARYUS
Budu ji chránit před vším nebezpečím
Nespustím ji z očí

Zklamal bych, abych nezmínil své poctivé úmysly?
To je šance, kterou si zasloužím
Dej na má slova, spravedlnost se naplní
After returning home to the palace, Princess Faythe realizes that her desire to see Gabriel again is not waning and that she is desperate to be with him no matter what the cost. It is simply something that she can most certainly feel yet cannot explain. She knows instinctually that fate has brought them together and that they both have a higher purpose to fulfill by their union, so she makes a plan to return to Ravenskill the next morning. As to not alert the rebels or alarm the locals who may recognize her and think her a threat, she decides it is best to conceal her true identity while traveling outside of the palace. Empress Arabelle, ever in tune with the princess’ intentions, sees that she is planning this trip and confronts her about it. After seeing the spark of joy and passion in her daughter’s eyes as she talks about her feelings for Gabriel; eyes that have been cold and empty for so long, now ablaze with excitement and hope, she knows that the right thing to do is to let her go. She could not possibly deprive Faythe of pursuing her true love. Always the protective mother, the Empress has Prince Daryus secretly follow his sister in order to ensure her safety. Daryus willingly complies but has evil intentions of his own, which he is all too eager to carry out.
Po návratu domů do paláce si Princezna Faythe uvědomuje, že její touha znovu vidět Gabriela neslábne a že je zoufalá, aby byla s ním bez ohledu na následky. Je to prostě něco, co zcela určitě pociťuje, avšak nedokáže to vysvětlit. Instinktivně ví, že je osud svedl dohromady, a že oba mají vyšší poslání, takže aby naplnila jejich svazek, má v plánu vrátit se do Ravenskill druhý den ráno. Aby neupozornila vzbouřence nebo nealarmovala místní obyvatele, kteří by ji mohli poznat a mysleli si, že je ohrožuje, rozhodla se, že je nejlepší skrývat svoji pravou identitu při cestách mimo palác. Císařovna Arabella, málokdy souhlasící se záměry princezny, vidí, že ona plánuje tuto cestu a probírá to s ní. Poté, co spatřila jiskru radosti a nadšení v očích své dcery, když mluví o svých citech ke Gabrielovi; oči, které byly tak dlouho studené a prázdné, nyní planou vzrušením a nadějí, ona ví, že je správné, aby ji nechala jít. Ona nemohla překážet Faythe, aby následovala svojí pravou lásku. Vždy starostlivá matka, císařovna, nechala Prince Daryuse tajně sledovat svojí sestru, aby byla zajištěna její bezpečnost. Daryus ochotně vyhovuje, ale má zlé své vlastní úmysly, které až příliš touží provést.
Zpět Ravenskill

EXT. RAVENSKILL - DAY

NARRATOR
Morning breaks beyond the night
And she's world away
Through crowded streets
This quiet hooded stranger makes her way

FAYTHE
Please, excuse me
Sir can you help me?
Where can I find this man?

TOWNSPERSON
Sorry, cant'speak
Someone is waiting

FAYTHE
Yes, I undestand

NARRATOR
As her will
Starts to fade
And all but disappears

Like a ghost
Suddenly a boy is standing there
And all is clear

FAYTHE
I'm your friend
Trust me don't be scared
I am looking for your father and I promise
I can help
Now take my hand
We haven't time to spare

NARRATOR
Hopeful and innocent
Sensing no danger
He sees humanity
Behind the stranger's eyes

Her true identity
Will be revealed when she sheds her disquise

EXT. REBEL TRAINING CAMP - DAY

FAYTHE
My intentions are faithful
There's a chance we can still end this game
I'd be forever grateful
To see him once again

ARHYS
You dare to stand
Before my eyes
You're one of them
Why would I trust you?

FAYTHE
It's not like that
I can't go back
Hope fades away
With each passing second

Lost in this moment
Is where I want to stay
This can't be broken
We need to find a way
Gabriel

I would wait a lifetime
Just to see your face
Bur all we have is one more day

GABRIEL
I remember your father was moved by my song
I know when he's sees we 're united that he'll understand
We will walk this road together
We wil face this hand in hand
With music and love on your side we can't lose this fight
Tomorrow our dream comes alive
Zpět Ravenskill

EXT. RAVENSKILL - VE DNE

VYPRÁVĚČ
Ráno se osvobodilo z noci
A ona je na hony vzdálené
Prostřednictvím přeplněných ulic
Tento klidný kapucí cizinec dělá jí cestu

FAYTHE
Prosím, omluvte mě
Pane, můžete mi pomoci?
Kde bych našla tohoto muže?

TOWNSPERSON
Je mi líto, nemůžu mluvit
Někdo čeká

FAYTHE
Ano, rozumím

VYPRÁVĚČ
Nějak její vůle
Začíná slábnout
A všichni ale zmizeli

Jako duch
Náhle tam stojí chlapec
A všechno je jasné

FAYTHE
Jsem tvoje přítlkyně
Věř mi, neboj se
Hledám tvého otce a slibuji
Mohu pomoci
Nyní mě uchop za ruku
Nemáme času nazbyt

VYPRÁVĚČ
Naděje a nevinnost
Nevnímají žádné nebezpečí
Vidí lidskost
V cizinčiných očích

Její skutečná totožnost
Bude odhalena, když ze sebe shodí svůj převlek

EXT. REBELSKÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR - VE DNE

FAYTHE
Mé úmysly jsou přátelské
Je tu šance, můžeme ještě ukončit tuto hru
Byla bych navždy vděčná
Abych jej mohla znovu spatřit

ARHYS
Ty se opovažuješ postavit
Před mýma očima
Jsi jedna z nich
Proč bych ti měl věřit?

FAYTHE
Není to, jak to vypadá
Nemůžu se vrátit
Naděje se ztrácí
S každou další vteřinou

Ztraceno v tomto okamžiku
Je místo, kde chci zůstat
To nemůže být zrušeno
Musíme najít způsob,
Gabrieli

Já bych čekala celý život
Jen abych spatřila tvou tvář
Ale všechno, co máme, je jedíný den

GABRIEL
Vzpomínám si na tvého otce, jak s ním pohnula moje píseň
Vím, že když uvidí, že jsme jednotní, že to pochopí
Budeme kráčet touto cestou společně
Budeme tomu čelit ruku v ruce
S hudbou a láskou na naší straně nemůžeme prohrát tenhle boj
Zítra se náš sen probudí k životu
Upon arriving in Ravenskill on the morning of the second day, the disguised princess asks if anyone knows where she could find Arhys, knowing that no one will voluntarily offer up Gabriel’s whereabouts and will certainly think of anyone asking as suspicious. Frustrated and exhausted, not really getting anywhere due to high levels of anxiety and vigilance amongst the townspeople, she eventually catches a break. She sees a young boy playing in front of a fountain and recognizes him as Arhys’ son Xander. Faythe’s gentle nature and sensitively alluring eyes win over the boy’s trust almost instantly. She convinces him that she has a way that she can help his father as well as Gabriel if she can just speak to him. Of course, all the while her brother Daryus has been watching her from afar and is now equally equipped with the information required to set his plan in motion.

X innocently leads the princess to the military camp where Arhys is preparing the rebel forces. Faythe takes the Commander aside and very bravely reveals her true identity to him. At first he is immediately tempted to arrest her and hold her as leverage against Nafaryus, but she assures him that her intentions are true and that she has a way to end the conflict and restore peace, but that she will only share it with Gabriel. Reluctantly, Arhys eventually agrees and leads her to where Gabriel is being hidden. Upon seeing each other they embrace and promise never to be separated again. First though, the conflict with Lord Nafaryus needs to be resolved before the three days expire. She tells Gabriel that she is certain she can convince her father to spare him as well as all of Ravenskill, and that she has seen a gentle and forgiving side of him before that need only be reignited. Although there is not much time left, she is convinced that through their unity her father will see a way to restore peace to the land and give up his preposterous witch-hunt.
Druhého dne ráno po příjezdu do Ravenskill se převlečená princezna ptá, jestli někdo neví, kde by mohla najít Arhyse s vědomím, že nikdo nebude dobrovolně obětovat Gabrielovo místo pobytu a budou si určitě myslet o někom vyptávajícím se, že je podezřelý. Frustrovaná a vyčerpaná, nedostala se doopravdy nikam vzhledem k vysokým stavům úzkosti a bdělosti mezi měšťany, nakonec si dala přestávku. Spatřila mladého chlapce, jak si hraje na fasádě fontány a rozpoznává v něm Arhysova syna Xandera. Faythein jemný charakter a citlivě vyzývavé oči vyhrály nad chlapcovou důvěřivosti téměř okamžitě. Přesvědčila jej, že má způsob, kterým může pomoci jeho otci, stejně jako Gabrielovi, pokud by s ním mohla promluvit. Samozřejmě, že po celou dobu jí její bratr Daryus pozoroval z dálky a nyní disponoval stejnou informací potřebnou k uvedení svého plánu do chodu.

X bezelstně vede princeznu do vojenského tábora, kde Arhys připravuje povstalecké síly. Faythe odvede velitele stranou a velmi odhodlaně mu odhalí její skutečnou totožnost. Zprvu měl okamžité pokušení zatknout ji a zadržet jako páku proti Nafaryovi, ale ona jej ujišťuje, že její záměry jsou opravdové a že má způsob, jak ukončit konflikt a obnovit mír, ale podělí se s tím pouze s Gabrielem. Nakonec Arhys neochotně souhlasí a odvede ji na místo, kde je Gabriel ukrytý. Poté co se spatřili navzájem, objali se a slíbili si, že už nikdy nebudou znovu odděleni. Nejprve však musí dříve vyřešit konflikt s Lordem Nyfaryusem, než tři dny uplynou. Vysvětluje Gabrielovi, že si je jistá, že může přesvědčit otce, aby jej ušetřil stejně jako všechny obyvatele Ravenskill, a že ona odhalila jemnou a odpouštějící stránku v něm před tuto potřebu být pouze panovačným. Ačkoli neuplynulo příliš hodně času, je přesvědčena o tom, že přes jejich spojení její otec nalezne způsob, jak obnovit mír v zemi a vzdá se svého absurdního pronásledování.
Zpět Chosen

EXT. GABRIEL'S HIDEOUT - NIGHT

GABRIEL
Her words ring true
Her message clear
How can he hear
Through all the noise and dissonance?

I’ve seen a sign
That he can change
If given just a chance

Against all hope
We found a way
And it is all because she trusts in me

Why have a gift
You can’t embrace
When all you need is faith?

And there’s a reason, now I see
The reason I’ve been chosen
She sees the light inside of me
A reason to believe

But I can’t climb this mountain without you
No, I can’t face this on my own
With you by my side, we will open his eyes
And the truth will deliver us home

And there’s a reason, now I see
The path that he has chosen
He fears the light inside of me

In the absence of song
He’s forgotten right from wrong
Our voices will release him
He’s refused to listen for too long

I’m convinced beyond a doubt
There can be no other way
He just has to hear me out
There’s so much I need to say

But I can’t climb this mountain without you
No, I can’t face this on my own
With you by my side we will open his eyes
And the truth will deliver us home
Zpět Rozhodnutí

EXT. GABRIELŮV ÚKRYT - VEČER

GABRIEL
Její slova se zdají pravdivá
Její poselství zřetelné
Cožpak může slyšet
Přes všechen ten hluk a disonanci?

Spatřil jsem znamení
Že se to může změnit
Pokud se tomu poskytne pouhá šance

Navzdory veškeré naději
Objevili jsme způsob
A to je všechno proto, že mi věří

Proč nabízený dárek
Nemůžeš přijmout
Když vše, co potřebujete, je víra?

A to je ten důvod, teď jej vidím
Důvod, proč jsem byl vybrán
Vidí světlo uvnitř mě
Důvod, aby věřili

Ale nemůžu zdolat tuto horu bez tebe
Ne, nemohu tomu čelit jen já sám
S tebou po svém boku, otevřeme své oči
A pravda se k nám dostaví domů

A je tu důvod, teď vidím
Cesta, kterou si vybral
Bojí se světla uvnitř mě

Při neexistenci písně
Nerozlišuje správné od špatného
Naše hlasy jej z toho vymaní
On odmítal naslouchat příliš dlouho

Jsem přesvědčen, nade vší pochybnost
Nemůže být žádný jiný způsob
On mě prostě musí slyšet venku
Je toho tolik, co musím říci

Ale nemůžu zdolat tuto horu bez tebe
Ne, nemohu tomu čelit jen já sám
S tebou po svém boku, otevřeme své oči
A pravda se k nám dostaví domů
The Princess’s words resonate with Gabriel and he remembers how his song in the square temporarily moved Nafaryus the day before. Gabriel is convinced that the absence of art and music and the incessant drivel being spewed out by the NOMACS has caused a sort of emotional hibernation amongst Lord Nafaryus and his supporters, ultimately leading to the deadening of his soul and the lack of any compassion in his heart. If Gabriel could just meet with the Emperor and Empress, he knows that through the power of his magical gift of music, especially with their daughter by his side, he could reawaken their spirits and bring harmony back to The Realm. Nafaryus need only agree to ignore the NOMACS for a moment and just listen. Excited to share this encouraging plan with her father, she returns to the palace to speak to him and convince him to meet with Gabriel.
Princeznina slova rezonují s Gabrielem a on si vzpomíná, jak jeho píseň na náměstí chvilkově dojala Nafaryuse o den dříve. Gabriel je přesvědčen, že absence umění a hudby a neustálé bláboly, které chrlí odevšad NOMACy, způsobilo jakousi emocionální hibernaci mezi Lordem Nafaryusem a jeho stoupenci, což nakonec vede k izolaci jeho duše a nedostatku jakéhokoli soucitu v jeho srdci. Pokud by se Gabriel mohl pouze setkat s Císařem a Císařovnou, on ví, že pomocí svého kouzelného daru hudby, zejména s jejich dcerou po svém boku, by mohl oživit jejich ducha a přinést harmonii zpátky do říše. Nafaryus musí jenom souhlasit, aby ignorovali NOMACy na okamžik a jenom poslouchali. Nadšená sdílet tento povzbudivý plán se svým otcem, se princezna vrací do paláce, aby s ním promluvila a přesvědčila jej, aby se setkal s Gabrielem.
Zpět A Tempting Offer

EXT. RAVENSKILL - NIGHT

DARYUS
Trustful boy
Unaware who’s watching
Open the door
I am right behind you

INT. HOME OF ARHYS AND X - NIGHT

DARYUS
Don’t resist me child
There’s no use in fighting
We’ll be here a while
Do you recognize me?

Look into my eyes
I’m the face of freedom
When Daddy does arrive
He’s in for a surprise

ARHYS
How dare you step inside my home?!

DARYUS
His life is in my hands!

ARHYS
You monster, leave my son alone!

DARYUS
You do know who I am
Your love for him is strong

ARHYS
He’s just a boy
He’s done no wrong
This fight’s not his to lose
I have everything you want

DARYUS
Your next decision
Will decide his fate
So listen to the words I have to say

Give up The Chosen One
And you will guarantee your son
Lives the life you never had

Wealth and prosperity
Beyond what you have ever seen
And best of all, Xander will be free

He’ll never want again
It’s such an easy choice
Just think about your son

And I won’t have to stand
In Faythe’s dark shadow anymore
I am through with being pushed aside
Tired of fighting for my father’s pride

Take the evening to decide
Zpět Lákavá nabídka

EXT. RAVENSKILL - V NOCI

DARYUS
Důvěřivý chlapec
Netuší, kdo se dívá
Otevři dveře
Jsem hned za tebou

INT. DŮM ARHYSE A X - VEČER

DARYUS
Nezaštiťujte se mým dítětem
Nemá to v boji žádný smysl
Budeme tady chvíli
Poznáváš mě?

Dívejte se mi do očí
Jsem tváří svobody
Když otec nedorazí
On je zaskočen

ARHYS
Jak se opovažuješ vstoupit do mého domu?!

DARYUS
Jeho život je v mých rukou!

ARHYS
Jsi monstrum, nech mého syna na pokoji!

DARYUS
Však víš, kdo jsem
Tvoje láska k němu je silná

ARHYS
Je to jenom chlapec
Neudělal nic špatného
Tento boj se jej netýká
Mám všechno, co chcete

DARYUS
Tvé další rozhodnutí
Rozhodne o jeho osudu
Takže vyslechni slova, která musím říci

Vzdej se Jediného Vyvoleného
A zaručíš svému synovi
Aby pžil život, který jsi ty nikdy neměl

Bohatství a prosperita
Nad rámec toho, co jste kdy viděli
A nejlepší ze všeho, Xander bude volný

Nikdy si nebude přát znovu
Je to taková snadná volba
Jen pomysli na svého syna

A nemusím zůstávat
Ve Faythině temném stínu více
Jsem díky tomu odstrčen stranou
Unaven z boje za pýchu svého otce

Do včera se rozhodni
Meanwhile, still in Ravenskill, Prince Daryus follows Xander on his way home that evening. As X is about to enter his house, Daryus overpowers him and forces his way inside where the devious prince holds the boy hostage and waits for his father to return. Arhys eventually comes home only to find that Daryus has broken in and is now holding X’s life in his hands. Recognizing his son’s captor to be Prince Daryus and keeping X’s safety in mind, he immediately withdraws any efforts to apprehend the prince and instead asks him what he wants. Daryus makes him an offer that will put Arhys in an extremely complicated and life altering position... If Arhys delivers Gabriel to him, Prince Daryus will in return guarantee the safety, protection and prosperity of Xander for the rest of his life. He will enjoy all of the riches The Empire has to offer, the best education and a privileged life equal to that of Nafaryus’ own son. He will be in want of nothing for the rest of his life. As he sees it, the choice is easy because either way, they will capture Gabriel in the end. This way, he will be his son’s hero. Why is this so important to Daryus? He has lived in the shadow of his father’s outward love and adoration of Faythe his entire life. He has been unfairly pushed aside and expected to just ‘be a man’, ‘suck it up’ and relinquish any need of parental approval or praise. He could never quite measure up to the Emperor’s expectations and is deeply jealous of his father’s favoritism shown towards the princess. Daryus sees the successful capture of Gabriel as his opportunity to win over his father’s respect and gain the admiration he deserves.
Mezitím stále v Ravenskill, Princ Daryus sleduje Xandera na jeho cestě domů toho večera. Když se X se chystá vstoupit do svého domu, Daryus se jej zmocnil a přinutil jej vstoupit dovnitř, kde záludný princ držel chlapce jako rukojmí a čekal, až se jeho otec vrátí. Arhys se nakonec vrací domů, jenomže zjišťuje, že Daryus se tam vkradl a nyní drží život X ve svých rukou. Poznává, že synův únosce je Princ Daryus a s myšlenkou na zachování bezpečnosti X, okamžitě zavrhuje veškeré úsilí zadržet Prince a místo toho se jej ptá, co si žádá. Daryus mu učiní nabídku, která postaví Arhyse do velmi složitého a život měnícího postoje... Pokud mu Arhys vydá Gabriela, Princ Daryus mu na oplátku zaručí bezpečnost, ochranu a blahobyt Xandera po zbytek jeho života. Bude moci využívat veškeré bohatství, které Říše nabízí, to nejlepší vzdělání a privilegovaný život, jako by byl "vlastní syn" Nafyryuse. On nebude v nouzi v ničem po zbytek svého života. Jak to vidí, rozhodování je snadné, protože tak jako tak, v obou bude nakonec Gabriel uvězněn. Tímto způsobem bude pro syna hrdinou. Proč je to tak důležité pro Daryuse? On žil ve stínu navenek projevované otcovy lásky a zbožňování Faythe od jejího narození. Byl nespravedlivě odstrčen a očekává se, že je prostě "člověkem", "který se tím nezabývá" a vzdal se jakoukoli potřeby rodičovského uznání nebo pochvaly. Nemohl zcela nikdy naplnit Císařova očekávání a hluboce žárlil na otcovo protěžování ohledně princezny. Daryus spatřoval úspěch v polapení Gabriela, protože to je jeho příležitost získat si úctu svého otce a získat obdiv, který si zaslouží.
Zpět Digital Discord

EXT. NEW MAINELAND (ABOVE EMPEROR'S PALACE - NIGHT

NOMAC
Instrumental
Zpět Digitální disharmonie

EXT. NEW MAINELAND (ABOVE EMPEROR'S PALACE - V NOCI

NOMAC
Orchestrálka

Zpět The X Aspect

INT. HOME OF ARHYS AND X - NIGHT

ARHYS
Betrayed my blood
To save my son
A hopeless choice to make

But who am I
If not the one
Who’s meant to keep him safe?

Is trust and loyalty still justified,
If I deny him of a better life?

Gabriel
Has always been
The strength I call upon

But nothing breaks
A father’s will
To do what must be done

Should I turn my back on him?
Abandon all our plans for revolution?
Will hope and freedom die by morning light?

Evangeline
I swore to you
To love and guide our son

Destiny
Has shown its face
And now the time has come

Desperation blinds me
And through these bloodstained eyes I see the light
A better life is worth this sacrifice
Zpět X aspekt

INT. HOME OF ARHYS AND X - NIGHT

ARHYS
Zradil jsem svoji krev
Abych ušetřil mého syna
Beznadějná volba, kterou jsem udělal

Ale kdo jsem já
Pokud ne jediný
Kdo by jej udržel v bezpečí?

Jsou důvěra a věrnost stále odůvodněné
Kdybych mu měl odepřít lepší život?

Gabriel
Býval vždycky
Silou, kterou jsem vzýval

Nic ale nezlomí
Otcovu vůli
K tomu, co je třeba udělat

Měl jsem se k němu otočit zády?
Opustit všechny naše plány na revoluci?
Nechat zemřít naději a svobodu za ranního rozbřesku?

Evangeline
Přísahal jsem ti
Milovat a vést našeho syna

Osud
Odhalil svoji tvář
A nyní nastal čas

Beznaděj mě zaslepuje
A skrze ty krví potřísněné oči vidím světlo
Lepší život je hodnotou obětování
Daryus remains in Ravenskill for the evening and gives Arhys the rest of the night to consider his offer, telling him that he expects an answer by morning or the deal is off. Obviously Arhys has a seemingly insurmountable decision to make. How can he possibly turn his back on his own brother? How can he betray the trust of his soldiers and his fellow people altogether abandoning the plans for revolution they have been working so tirelessly on for years now? Then he remembers the promise he made to Evangeline before she breathed her last breath; to see to the protection and livelihood of their son and to the dedication of his life to X’s eventual freedom. After a mostly sleepless night, he concludes that he has no choice, and with Xander’s best interests in mind, contacts Prince Daryus agreeing to the terms of his offer. He vows to divulge the time and location to Daryus later that day, where the exchange of Gabriel’s freedom for the sake of X’s future will take place.
Daryus zůstává v Ravenskill do večera a dává Arhysovi zbytek noci, aby zvážil jeho nabídku a řekl mu, že očekává jeho odpověď do rána, jinak dohoda padne. Pochopitelně Arhys má učinit zdánlivě nepřekonatelné rozhodnutí. Jak se může případně obrátit zády k jeho vlastnímu bratrovi? Jak by mohl zradit důvěru jeho vojáků a jeho kolegů, aby zcela opustil plány na revoluci, na které pracují tak neúnavně po celé roky? Pak si připomíná slib, který dal Evangeline, než vydechla svůj poslední dech; dbát na ochranu a dospívání jejich syna, a aby zasvětil svůj život X-ově konečnému osvobození. Po většinu bezesné noci, když dospěl k závěru, že nemá jinou možnost, a pro nejlepší Xanderovy zájmy na paměti, kontaktuje Prince Daryuse, že souhlasí s podmínkami jeho nabídky. On slibuje prozradit čas a místo Daryusovi později toho dne, kde se odehraje výměna Gabrielovy svobody v zájmu budoucnosti X.
Zpět A New Beginning

INT. EMPEROR'S PALACE - DAY

FAYTHE
Father, I implore you
Don’t believe a word
He is not the enemy
That is just absurd

You may see his talent
As some kind of threat
But I knew we were meant to be
From the day we met

Give us both a chance
For a new beginning
Nothing would mean more to me

He is just a man
Can’t you show him mercy
Sympathy and strength go hand in hand

NAFARYUS
This man’s a fraud and hoax
He’ll only shatter your hopes
Saddest of all is to watch how you fall
For this person who you hardly know

FAYTHE
Ignorant and stubborn
You have no respect
Not just for your flesh and blood
But all who you protect

Listen without judgment
Keep an open mind
If you cannot see the truth
You’re the one who’s blind

We don’t stand a chance
That is his opinion
Mother, can you talk to him?

ARABELLE
Try to understand
How they must be feeling
Misery’s to know what might have been

NAFARYUS
Why would I ever concede
To listen to this fool
How can you be so naive?
You must be living in a world of make-believe
Do you really think this charlatan is who he claims to be?

ARABELLE
Not long ago there was a time and place
You too possessed the same desires as Faythe

You knew how it felt to feel invisible
Music calmed your soul, just like a drug
Remember Bug?

FAYTHE
Father is it true,
Bug was always you?
Finally I can reveal
How music makes me feel

Now you understand
Why I was hiding
This changes everything

NAFARYUS
I will grant the chance
For a new beginning
In the end the final word rests with me
Zpět Nový začátek

INT. CÍSAŘŮV PALÁC - VE DNE

FAYTHE
Otče, zapřísahám tě
Nevěř ani slovo
On není nepřítel
To je prostě absurdní

Snad jsi viděl jeho talent
Cožpak je to nějaká hrozba
Ale vím, že jsme si předurčeni
Ode dne, kdy jsme se setkali

Dej nám oběma šanci
Pro nový začátek
Nic by neznamenalo pro mě víc

Je to jenom člověk
Cožpak se k němu nemůžeš slitovat
Soucit a síla jdou ruku v ruce

NAFARYUS
Tento muž je podvodník a falešník
Pouze rozbije tvé naděje
Nejsmutnější ze všeho je sledovat, jak upadáš
Pro toho člověka, kterého sotva znáš

FAYTHE
Ignorant a tvrdohlavec
Nemáš žádný respekt
Není to právě tvoje tělo a krev
Ale všichni, kdo tě chrání

Poslouchejte bez odsuzování
Mějte otevřenou mysl
Pokud nemůžete vidět pravdu
Jste těmi, kteří jsou zaslepeni

Nemáme šanci
To je jeho názor
Matko, můžeš s ním promluvit?

ARABELLE
Snažte se pochopit
Jak se oni musí cítit
Je utrpení vědět, co by mohlo být

NAFARYUS
Proč bych měl někdy připustit
Abych poslouchal toho blázna
Jak můžete být tak naivní?
Musíte žít ve světě předstírání a klamu
Opravdu si myslíte, že tento šarlatán je tím, co tvrdí, že je?

ARABELLE
Před nedávnem byla doba a místo
Ty jsi také byl posedlý stejnou touhou jako Faythe

Věděl jsi, jaké to je cítit se přehlíženým
Hudba uklidnila tvoji duši, stejně jako drogy
Nezapoměl jsi, Bugu?

FAYTHE
Otče, je to pravda
Ty jsi byl vždycky Bug?
Konečně mohu prozradit
Jak mě hudba ovlivňuje

Nyní pochopíš
Proč jsem se ukrývala
To se všechno změní

NAFARYUS
Poskytnu šanci
Pro nový začátek
Na konci konečné slovo závisí na mě
That morning, Princess Faythe isn’t having quite the same luck convincing her father to meet with Gabriel, and the unwelcome news of her being in love with ‘the enemy’ further compounds his unwillingness to cooperate. Nafaryus finds the notion of a meeting both absurd and fruitless, since by the start of the next day his forces will be bearing down upon Ravenskill with all their wrath and fury if her boyfriend, ‘The Savior’ does not surrender himself as the impostor he truly is. Princess Faythe pleas with him that they only ask for a chance to be listened to without judgment, and if the Emperor is not convinced upon the conclusion of Gabriel’s message, then he will agree to surrender himself fully and with honor as per Nafaryus’ wishes. Perceiving any negotiation as a sign of weakness, however, Nafaryus shows no intention of even considering what he views to be his daughter’s foolish desires. Faythe is frustrated by her father’s ignorance, thick headedness and absence of compassion for the people of his Empire, as well as his lack of respect for her feelings. It is then that Empress Arabelle expresses that she’s seen enough of this stubbornness between the two of them and enlightens him to the fact that if he doesn’t agree to this meeting, his daughter will never forgive him and that he will lose her forever.

"I remember a time when you too possessed Faythe’s romantic innocence and passion for life’s unexplored mysteries... BUG." says Arabelle to her husband.
It is then that Faythe realizes that the word “BUG” inscribed on the back of her music player was referring to her father and that it once belonged to him!

It had been given to him as a gift by his own father who shared the same secret affinity for music made by humans as Faythe eventually would. As a very young boy, Nafaryus was always zipping in and out of the palace halls and buzzing around his father’s feet trying to get the busy Emperor’s attention (hence the nickname ‘BUG’). The rare times when he wasn't consumed with balancing the many affairs of The Realm, his father would privately submit to the therapeutic bliss of his own secretly kept digital music player, oftentimes inviting young Nafaryus to indulge in these undisclosed soul-soothing escapes. His gift of the music player to his son was his way of letting Nafaryus know that they would always have that special connection no matter how complicated life may eventually get. As time passed, however, Nafaryus grew into adulthood and his father the Emperor grew old and tired. The allure of the imminent passing of the crown to the ambitious prince and all of the power and control associated with it far out-shadowed the indulgences of some silly music player. In the course of time his father fell ill, eventually passing away and with the rise of the NOMACS drowning out his memory, the music player was discarded by the newly crowned Emperor Nafaryus and ultimately forgotten. Until...now.

For the first time Princess Faythe reveals the secret music player she’d been both relishing and concealing almost her entire life to the Emperor, saying,
"See father, you also once enjoyed the beauty of real music and not just the garbage of those dreadful NOMACS."

"Where did you get that, child?" Shouts Nafaryus, to which Faythe responds, "Never mind that."
"I am not a child anymore, father, I am a woman who doesn't want to be told what to do or who I can or cannot see anymore!"
"Now please reach inside your soul and show me that you are not just the heartless dictator you have come to be known as."

Not able to contest the wisdom of neither his wife nor his daughter, Nafaryus concedes, knowing that if he persists, he risks losing the princess forever and so agrees to the meeting. If Gabriel truly is ‘The Chosen One’ and can sway him as his beloved daughter says he can, then he will cease all plans of attack on Ravenskill and award him his freedom. If not, then he will accept Gabriel’s surrender as promised, at which point it will be sure that she will never see him again.
Téhož rána Princezna Faythe nemá docela stejné štěstí, aby přesvědčila svého otce, aby se setkal s Gabrielem a nevítaná novinka o jejím zamilování do "nepřítele" ještě více podnítila jeho neochotu nespolupracovat. Nafaryus považoval setkání za absurdní a neplodné, protože do začátku příštího dne se jeho vojska přesunou do Ravenskill s veškerým jejich hněvem a vztekem, pokud se její přítel "Spasitel" neodhalí jako podvodník, kterým doopravdy je. Princezna Faythe jej prosí, že jej pouze žádá o šanci, aby jej vyslechl bez nějakého rozhodnutí, a pokud císař nebude přesvědčen o v konečném úsudku o Gabrielově poselství, poté bude souhlasit, aby se vzdal plně sám za sebe a se ctí podle Nyfaryusova přání. Jako projev slabosti vnímá jakékoliv vyjednávání, stejně jako Nafaryus neukázal žádnou ochotu ani s ohledem na to, co považuje jen za pošetilé přání své dcery. Faythe je frustrovaná neznalostí svého otce, natvrdlým umanutím a absenci soucitu k lidem jeho Říše, stejně jako jeho nedostatkem respektu k jejímu cítění. To je pak, když Císařovna Arabelle prohlásila, že viděla dost této tvrdohlavosti mezi nimi a osvětlila mu skutečnost, že pokud nebude souhlasit s tímto setkáním, jeho dcera mu to nikdy neodpustí a ztratí ji navždy.

"Vzpomínám si na dobu, kdy jsi byl příliš posedlý romantickou nevinností Faythe a nadšením pro její životem neprozkoumanou záhadu... BUG." říká Arabelle svému manželovi.
To až pak si Faythe uvědomila, že slovo "BUG" napsané na zadní straně jejího hudebního přehrávače mělo vzhak k jejímu otci, a že kdysi patřil jemu!

Byl mu to věnován jako dárek od jeho vlastního otce, který sdílel stejně s tajnou náklonností k hudbě stvořené člověkem, jako koneckonců Faythe. Jako velmi mladý chlapec Nafaryus se s ním vždy proháněl a venku mimo palácové haly a pobrukával si kolem otcových nohou, když se snažil získat častější Císařovu pozornost (odtud přezdívka "BUG" - brouk/malý otrava). Vzácné chvilky, kdy nebyl zatěžován při řešení mnoha záležitostí Říše, se jeho otec soukromě oddával terapeutickému blahu svého vlastního tajně vlastněného digitálního hudebního přehrávače, často pozýval mladého Nafaryuse, aby si vychutnával v těchto utajených duši uklidňujících únicích. Jeho dar hudebního přehrávače svému synovi byl jeho způsob, jak nechat Nafaryuse pochopit, že by vždycky zachovat tento zvláštní vztah bez ohledu na to, jak složitý život jej může nakonec potkat. Jak čas ubíhal, Nefarious vyrostl až do dospělosti a jeho otec Císař zestárl a byl unaven. Přibližování bezprostředního předání koruny ambicióznímu princi a vše o vládě a s ní spojené kontrole, to daleko zastínilo oddávání se nějakému hloupému hudebnímu přehrávači. V průběhu doby jeho otec onemocněl, nakonec se odporoučel na věčnost a se vzestupem NOMACů byla zahlcena jeho paměť, hudební přehrávač byl odložen nově korunovaným Císařem Nafaryusem a nakonec zapomenut. Až do... teďka.

Od prvního okamřiku Princezna Faythe, kdy odhalila tajemství hudebního přehrávače, si jej jednak vychutnávala a zároveň skrývala téměř celý svůj život před Císařem, říká,
"Podívej se otče, užij si také jednou krásu skutečné hudby a nejen nesmyslů z těch hrozných NOMACů."

"Kde jsi to sebrala, dítě?" křičí Nafaryus, kterému Faythe odpoví "Nikdy jsem na to nepomyslela."

"Nejsem už dítě, otče, jsem žena, která už nechce, aby se jí říkalo, co má dělat nebo na koho se můžu či nemůžu dívat kdykoliv!"
"A teď prosím odhal svoji duši a ukaž mi, že nejsi jen nemilosrdný diktátor, jako jsi tím pověstný."

Není možné zpochybnit rozvážnost jeho manželky ani jeho dcery, vědom si toho Nafaryus připouští, pokud na tom bude trvat, riskuje, že ztratí navždy princeznu a tak souhlasí se setkáním. Pokud je Gabriel opravdu "Jediným Vyvoleným" a může ovlivnit, jak jeho milovaná dcera říká, že může, pak on zastaví všechny plány útoku na Ravenskill a daruje mu jeho svobodu. Pokud tomu tak není, pak bude akceptovat Gabrielovu kapitulaci jak bylo slíbeno, od tohoto okamžiku bude mít jistotu, že jej už nikdy nespatří.
Zpět The Road to Revolution

INT. GABRIEL'S HIDEOUT - DAY

FAYTHE
He only sees what he desires to see
It took a while but finally he agreed
Though everything may not turn out as planned
If love’s a risk
It’s worth the chance

GABRIEL
I know where there is faith there’s always hope
We’ll meet beneath the stars at Heaven’s Cove
Where ghosts of yesterday
Once filled the lighted stage
Taking our first step down a new road

EXT. RAVENSKILL - DAY

DARYUS
Arhys’ time is running out
What will your decision be?
If you still have any doubt
Think about Evangeline

EXT. HOME OF ARHYS AND X - DAY

ARHYS
On the road to revolution
Our salvation’s never free
There’s a price for liberation
When you stand for your beliefs

When the man in the mirror
Takes a long, hard look at me
Will the person staring back
Be the man I want to be?

INT. EMPEROR'S PALACE - DAY

NAFARYUS
Change my mind
A waste of time
For soon he will be mine

ENSEMBLE
Open eyes
Help me see which choice Is right
Zpět Cesta k revoluci

INT. GABRIELŮV ÚKRYT - VE DNE

FAYTHE
On vidí jen to, co si přeje vidět
Nějakou dobu to trvalo, ale nakonec souhlasil
Třebaže vše, co nelze změnit, jak bylo plánováno
Pokud láska je riziko
Stojí to za šanci

GABRIEL
Vím, že tam, kde je víra, je vždycky naděje
Sejdeme se pod hvězdami v Nebeské Roklině
Tam, kde včerejší duchové
Zčistajasna vyplnili rozsvícené jeviště
Aby přivítali náš první krok dolů novou cestou

EXT. RAVENSKILL - DAY

DARYUS
Arhysův čas se krátí
Jaké bude tvé rozhodnutí?
Pokud stále máš nějaké pochybnosti
Přemýšlej o tom, Evangeline

EXT. HOME OF ARHYS AND X - DAY

ARHYS
Na cestě k revoluci
Naše spasa není nikdy zadarmo
V tom je cena za osvobození
Když stojíte na svým přesvědčením

Když se člověk vidí v zrcadle
Trvá dlouho, tvrdý pohled na mě
Bude se člověk ohlížet zpátky
Zda je mužem, kterým chtěl být?

INT. CÍSAŘŮV PALÁC - VE DNE

NAFARYUS
Změnit moji mysl
Plýtvání časem
Zanedlouho bude můj

SBOR
Otevři oči
Pomozte mi rozpoznat, která volba je správná
Elated, Princess Faythe immediately shares the news with Gabriel, who is still in hiding back at Ravenskill. He tells her that he knows of the perfect neutral location for this summit and that the only way this is ensured to work is if the meeting takes place that evening, under the dance of the stars and the glow of the midnight moon at a once magnificent but since abandoned amphitheater on the edge of town called Heaven’s Cove. It is against the dramatic backdrop of a place where music once poured from the lighted stage where Gabriel will best be able to showcase his miraculous musical gift and is sure that once enlightened, there is no way the Emperor will be able to follow through with his plans. As a symbolic gesture of peace, Faythe agrees to sing together along with Gabriel so that when her father hears the purity and innocence of love and unity in their combined voices, the fate of their future will be sealed. Aware there is always the chance that the outcome of tonight’s events may not turn out as they both desire, Gabriel and Faythe decide it best to meet at Heaven’s Cove ahead of time in order to relish what may possibly be their final moments alone together and to rehearse for their performance that evening. Faythe shares the location with her father and later that day Nafaryus and Arabelle begin to make their way to the amphitheater at Heaven’s Cove on Endless Isleland; the Emperor outwardly pessimistic and with guards in tow prepared for what he predicts will be Gabriel’s surrender.
Nadšeně, Princezna Faythe okamžitě sděluje zprávu Gabrielovi, který je stále v úkrytu zpátky v Ravenskill. On jí řekne, že ví o ideálním neutrálním místě pro toto setkání a jediný způsob, jak zajistit, aby se to uskutečnilo, je schůzka konající se večer, pod tančícími hvězdami a v záři půlnočního měsíce v dříve velkolepém, ale od té doby opuštěném amfiteátru na kraji města s názvem Nebeská Roklina. Je to místo s dramatickou kulisou, kde kdysi hudba plynula z osvětleného pódia, kde Gabriel bude nejlépe schopen předvést svůj zázračný hudební dar a je přesvědčen, že alespoň jednou rozsvítí, neexistuje žádný způsob, aby Císař byl schopen dotáhnout své plány do konce. Jako symbolické gesto míru Faythe souhlasí s tím, aby zazpívala spolu s Gabrielem tak, že když její otec uslyší čistotu a nevinnost lásky a spojení jejich kombinovaných hlasů, osud jejich budoucnosti bude zpěčetěn. S vědomím, že existuje vždy možnost, že by výsledek večerní události nemusel dopadnout, jak oba dva touží, Gabriel a Faythe se rozhodnou, že bude nejlepší, aby se setkali v Nebeské Roklině s předstihem, aby si vychutnali to, co by případně mohlo být jejich poslední společnou chvíli a nacvičovali si jejich vystoupení ten večer. Faythe sdělí místo svému otci a později toho dne Nafaryus a Arabelle začínají připravovat svoji cestu do amfiteátru Nebeská Roklina na Endless Isleland; císař navenek pesimistický a se strážci v závěsu připravenými k tomu, co předpovídá, že bude Gabrielova kapitulace.
Zpět 2285 Entr'acte

Instrumental

Zpět 2285 Entr'acte

Orchestrálka

An instrumental which recaps the musical themes used thus far. It is meant to reacquaint the listener with the music and set the mood for Act 2.
Instrumentálka, která shrnuje hudební motivy používané dále. Je určena k nastavení posluchačů pro hudbu a rozpoložení nálady Části 2.
Zpět Moment Of Betrayal

INT. HOME OF ARHYS AND X - DAY

GABRIEL
Brace yourself my brother
I have breaking news
The Noise Machines lie still tonight
There's no time to lose

No more threats of bloodshed
No more pain and fear
Ravenskill will brave the storm
Our victory is near

You are acting very strange
Nervous and on edge
I will be a voice for change
Brother give me strength

ARHYS
Burning rose
Secret sold
Moment of betrayal

Kiss of death
Blood revenge
Moment of betrayal

I have sworn to live and die
By the warrior's code
Never leave a man behind
May God redeem my soul

I will give you what you need
My brother for my son
Guilt and shame will burden me
Until my days are done

Meet me tonight where the stars touch the sky
He'll be alone there with nowhere to hide

Burning rose
Secret sold
Moment of betrayal

Kiss of death
Blood revenge
Moment of betrayal

He will be defenseless
I'll look on
Say I put up a fight
There will be no witness
They will call you a hero tonight

Burning rose
Secret sold
Moment of betrayal

Kiss of death
Blood revenge
Moment of betrayal

Threats and lies
Changing sides
Moment of betrayal

Risking all
Savior's fall
Moment of betrayal
Zpět Okamžik zrady

INT. DŮM ARHYSE A X - VE DNE

GABRIEL
Připrav se můj bratře
Mám přelomové novinky
Tyto Stroje Hluku lehnou ještě dnes večer
Není času nazbyt

Žádné další hrozby krveprolití
Žádná další bolest a strach
Ravenskill bude čelit bouři
Naše vítězství je blízko

Jednáš velmi zvláštně
Nervózní a na hraně
Budu hlasovat pro změnu
Bratře dej mi sílu

ARHYS
Hořící růže
Tajemství je prodáno
Okamžik zrady

Polibek smrti
Krevní msta
Okamžik zrady

Přísahal jsem, že budu žít a zemřu
Podle bojovníckého kodexu
Nikdy neopouštějte své muže
Kéž Bůh vykoupí moji duši

Dám vám, co potřebujete
Mého bratra za mého syna
Vina a ostuda mě budou spalovat
Dokud mé dny nebudou sečteny

Setkejme se o půnoci, kde se hvězdy dotýkají nebe
Bude tam sám a není se kam schovat

Hořící růže
Tajemství je prodáno
Okamžik zrady

Polibek smrti
Krevní msta
Okamžik zrady

Bude bezbranný
Předpokládám
Řekněme, že jsem dal do boje
Tam bude žádný důkaz
Budou vám říkat hrdinu večer

Hořící růže
Tajemství je prodáno
Okamžik zrady

Polibek smrti
Krevní msta
Okamžik zrady

Hrozby a lži
Změna strany
Okamžik zrady

Riskuji všechno
Spasitelův pád
Okamžik zrady
Gabriel immediately tells Arhys the news about his meeting with Nafaryus at the abandoned amphitheater and his plans to rehearse with the Princess beforehand. He is convinced that this is the opportunity he’s been waiting for…a chance to use his gift as a conduit of peace and the means for preventing any further bloodshed of their people and the destruction of Ravenskill. Gabriel is of course unaware of the plans of betrayal made between his brother and Prince Daryus and he notices that Arhys is acting strange and seems uncharacteristically nervous and uncomfortable. He suspects that it is the safety of his younger brother and the looming threat of attack on their village that he must be concerned about. Regardless, Gabriel leaves to prepare for the big night and Arhys, upon now receiving the information necessary to entrap his brother, contacts Daryus and tells him that he will deliver Gabriel to him that night at Heaven’s Cove. Still struggling with his conscience, and not fully trusting the prince’s intentions, he tells Daryus that he is secretly meeting his brother there to discuss the final plans for the uprising but does not reveal the information about Gabriel’s intended encounter with Lord Nafaryus, or his plans to rehearse with the princess. He assures the prince that with only the three of them there, Gabriel will have no chance and that he promises to stand by and let his brother be captured. Afterwards he will tell everyone that he put up a fight to protect him, but to no avail. The prince will be able to present the captured ‘Savior’ to his father and finally for once, be seen as the hero.
Gabriel okamžitě řekne Arhysovi zprávu o jeho setkání s Nafaryusem v opuštěném amfiteátru a své plány probírá s Princeznou předem. Je přesvědčen, že to je příležitost, na kterou čekal... šance použít svůj dar jako prostředník míru a prostředek pro zabránění jakémukoli dalšímu krveprolití svých obyvatel a zničení Ravenskill. Gabriel samozřejmě nezná plán zrady dohodnutý mezi jeho bratrem a princem Daryusem a všimne si, že Arhys se chová divně, a zdá se, že je netypicky nervózní a celý nesvůj. Domnívá se, že se jedná o bezpečí svého mladšího bratra a hrozby útoku na jejich vesnici, že tím musí být znepokojen. Bez ohledu na to, Gabriel odchází, aby se připravil na velký večer a Arhys dostal nezbytné informace, které připraví past pro svého bratra, kontaktuje Daryuse a řekne mu, že mu odevzdá Gabriela této noci v Nebeské Roklině. Stále však bojuje se svým svědomím, a ne zcela důvěřuje knížecímu záměru, řekl Dariusovi, že se tajně setkal se svým bratrem, kde diskutovali konečné plány na povstání, ale neodhalí informace o Gabrielově zamýšleném setkání s Císařem Nafaryusem nebo o jeho plánech zamýšlených s princeznou. On ujišťuje prince, že tam budou pouze oni tři, Gabriel nebude mít žádnou šanci a slibuje, že to platí a nechá svého bratra polapit. Poté řekne všem, že se pustil do boje, aby jej chránil, ale bezvýsledně. Princ bude moci předložit zajatého "Spasitele" svému otci a nakonec jednou bude prohlášen za hrdinu.
Zpět Heaven's Cove

INT. HEAVEN'S COVE AMPHITEATER - NIGHT


NARRATOR
Under the glow of the midnight moon
Where the stars touch the sky
Stand the long forgotten remains of a time gone by

Heaven’s Cove was a wondrous site
Once a beautiful place
Now an empty shell like a memory that time erased

As the pivotal moment draws closer
Every shadow and whisper ignite
Music will rise like a phoenix from the ashes on this night!
Zpět Nebeská Roklina

INT. AMFITEÁTR NEBESKÁ PROLÁKLINA - V NOCI

VYPRÁVĚČ
Pod záři půlnočního měsíce
Tam, kde se hvězdy dotýkají nebe
Památka na dávno zapomenuté zbytky času pryč od

Nebeská Roklina úžasně vyhlíží
Docela krásné místo
Nyní prázdná skořápka jako vzpomínka, kterou vymazal čas

Vzhledem k tomu, že se klíčový moment blíží
Každý stín a šepot rozpaluje
Hudba povstane jako fénix z popela tuto noc!
As the pivotal moment approaches on the evening of the third day, the night sky above Heaven’s Cove is dark and still, with the only light provided being that found in-between the shadows created by the decaying structure under the pale glow of the moonlit sky.
Když se přibližuje klíčový večer třetího dne, noční obloha nad Nebeskou Roklinou je temná a nehybná, pouze s pronikajícím světlem, které se objevilo mezi stíny vytvořených rozpadajícími se stavbami pod bledou záři měsíční oblohy.
Zpět Begin Again

INT. EMPEROR'S PALACE - DAY

FAYTHE
I gave up hope
Was dead inside
Stayed lost within a world I chose to hide

Then I found my faith in him
And now I can
Begin again

I once believed
Our fate was sealed
But now at last, the truth has been revealed

In an instant
Life could change
And now and then
Begin again

I know that I am meant for something more
That life beyond these walls
Has greater things in store

When I heard his voice I realized
I’d never be the same
Instantly I knew my life had changed

I dream of peace
Above all else
To share a world where we could be ourselves

We must learn to rise above the past
Before we can at last
Begin again
Zpět Začínat znovu

INT. CÍSAŘŮV PALÁC - VE DNE

FAYTHE
Dělala jsem si naděje
Byla uvnitř mrtvá
Ponechaná ztracená ve světě, kde jsem se rozhodla skrýt
Pak jsem v něj objevila svoji víru
A teď můžu
Znovu začínat

Jakmile jsem uvěřila
Náš osud byl zpečetěn
Ale nyní konečně, pravda byla odhalena

V jediné chvíli
Život se může změnit
A nyní a potom
Znovu začínat

Vím, že jsem určena pro něco víc
Než je život za těmito zdmi
Mám větší věci v úschově

Když jsem uslyšela jeho hlas, uvědomila jsem si
Že už nikdy nebudu stejná
Okamžitě jsem poznala, že se můj život se změnil

Sním o míru
Nade vše
Abych mohla sdílet svět, kde bychom mohli být sami

Musíme se naučit se povznést nad minulostí
Než budeme moci konečně
Znovu začínat
Faythe realizes that her life has now taken a new turn and that through her destined relationship with Gabriel, she has been given the opportunity to start anew. She feels that there must be more to life than what she has come to know and that she is somehow meant to fulfill a higher purpose. She dreams of a peaceful world where everyone is given a chance to prosper and where all citizens could be free to follow their desires and express their creativity. She is resolved to use the power of her royal status to champion the changes necessary to realize this vision, and to be the voice of the people as they journey towards justice and equality.
Faythe si uvědomuje, že její život nyní nabral nový směr, a že přes její osudem určený vztah s Gabrielem, jí byla dána možnost začít znovu. Cítí, že musí dát více životu, než to, co ví, že má přijít, a že chce nějakým způsobem naplnit vyšší cíle. Sní o mírumilovném světě, kde by každý dostal šanci vzkvétat a kde mohou všichni občané být svobodní, aby následovali svá přání a vyjádřovali svoji kreativitu. Ona je rozhodnuta použít sílu svého královského postavení, aby bojovala za změny nezbytné pro realizaci této vize a byla hlasem lidu, když budou kráčet cestou ke spravedlnosti a rovnosti.
Zpět The Path That Divides

INT. HEAVEN'S COVE AMPHITEATER - NIGHT

NARRATOR
The evening stars shine brightly
Over Heaven’s Cove
As night descends in silence
The fated scene unfolds

Consumed with trepidation
Arhys hears his brother’s voice

GABRIEL'S VOICE
As you’re facing the path that divides
I will always be here by your side

ARHYS
I feel my pulse begin to race
Beads of sweat drip down my face
I have made a grave mistake
What have I done?
My blood for my son?

It’s not too late
I won’t betray him

DARYUS
I knew the day had come
And you could be tempted
To give up the Chosen One
And finally end this
Do anything for your son
A terminal weakness
Now you’re as good as done

ARHYS
I didn’t have a choice
And I was defenseless
I didn’t believe his voice
And fighting was senseless
But now I can see the truth
I’ve come to my senses
I shouldn’t have trusted you

NARRATOR
Arhys was never aware
His son had followed them there
Confused and deathly afraid
X watched his hero be brave

ARHYS
On the path that divides
You were there by my side
There will be no betrayal tonight

I’ve found courage and strength
In the words you once sang
Tore the truth from the lies
On the path that divides

DARYUS
You dare defy your prince?
Well you just threw your life away
Along with Xander’s dreams
You chose the wrong man to betray

NARRATOR
Two hungry warriors clash in the shadows of the night
But that’s the cost with every fight
And Arhys’ fight for hope
Cost him his very life
Zpět Cesta, která rozděluje

INT. HEAVEN'S COVE AMPHITEATER - NIGHT

VYPRÁVĚČ
Večerní hvězdy jasně září
Nad Heaven's Cove
Jako noc sestupuje v poklidu
Osudová scéna se odvíjí

Sžíraný s rozechvěním
Arhys poslouchá bratrův hlas

GABRIELŮV HLAS
Třebaže vzhlížíme na cestu, která se rozděluje
Budu vždy tady po tvém boku

ARHYS
Cítím jak se můj tep začíná zrychlovat
Korálky potu kanou po mé tváři
Udělal jsem hrubou chybou
Co jsem to udělal?
Má krev za mého syna?

Není ještě příliš pozdě
Nemůžu jej zradit

DARYUS
Já jsem věděl, že ten den přijde
A ty bys mohl být v pokušení
Vzdát se Jediného Vyvoleného
A konečně to ukončit
Udělat něco pro svého syna
Smrtelná slabost
Teď jsi tak dobrý, že to uděláš

ARHYS
Neměl jsem na vybranou
A já jsem byl bezbranný
Nevěřil jsem jeho hlasu
A boj byl nesmyslný
Ale teď vidím pravdu
Přišel jsem k rozumu
Neměl jsem ti věřit

VYPRÁVĚČ
Arhys si byl nikdy vědom
Že jeho syn jej tam následoval
Zmatený a vystrašený k smrti
X sledoval svého hrdinu, jak je statečný

ARHYS
Na cestě, která rozděluje
Byli jste tam po mém boku
Tam nebude žádná zrada dneska v noci

Objevil jsem odvahu a sílu
Ve slovech, které jsi kdysi zpíval
Odtrhnul pravdu od lži
Na cestě, která rozděluje

DARYUS
Ty se opovažuješ vzdorovat svému princi?
No prostě odvrhl svůj život
Spolu s Xanderovým snem
Vybrali jste špatného muže, který zradil

VYPRÁVĚČ
Dva vyhladovělí bojovníci se střetnou ve stínu noci
Ale to je cena v každém boji
A Arhys bojuje o naději
Ocenění jeho vlastního života
Arhys nervously awaits Prince Daryus and Gabriel at the barren amphitheater for the moment of betrayal that will ultimately lead to his brother’s capture. He is completely unaware, however, that X followed him there and is hiding behind a tree watching with curiously as his father awaits the Prince. Miraculously though, Arhys bravely decides that alas there will be no betrayal tonight…As Prince Daryus comes into view eager to reap the rewards of his crafty plan, Arhys recognizes the same malicious look in his eyes that his father Nafaryus had in the square as he leered at Xander and threatened the people of Ravenskill. It is at that moment that Arhys summons a well of courage and integrity deep within his soul and recalling the message in the words of the song sung by Gabriel in the square only a few days ago…

When you're facing the path that divides
Know that I will be there by your side
Find your strength in the sound of my voice
And you'll know
Which choice is right

He declares to Daryus that Gabriel is his blood and he would rather die than betray his brother or his people to which the prince resounds, "Then, tonight you die!" A fight ensues and although Xander can only make out the twisted shapes in the shadows as the struggle goes on, it is apparent after a final grunt from his father that Daryus has stolen Arhys’ last breath and with that he was gone.
Arhys nervózně očekává Prince Dariuse a Gabriela v pustém amfiteátru pro chvíli zrady, jejíž konečným důsledkem bude polapení jeho bratra. On vůbec nic netušil, ač by se snažil, že jej tam X následoval a schovává se za stromem, odkud pozoruje zvědavě, jak jeho otec čeká na Prince. Náhle se však jako zázrakem Arhys statečně rozhodne, že želbohu dneska se tam nebude odehrávat žádná zrada... Když Princ Daryus vstupuje do zorného pole, aby sklidil plody svého lstivého plánu, Arhys poznává v jeho očích tentýž zlomyslný pohled, který měl jeho otec Nafaryus na náměstí, když pošilhával na Xandera a vyhrožoval obyvatelům Ravenskill. To je ten okamžik, kdy Arhys sebere veškerou odvahu a čestnost z hloubi duše a připomene si sdělení ze slov písně, kterou zpíval Gabriel na náměstí jen před několika dny...

Když vzhlížíš na cestu, která rozděluje
Vím, že tam budu po tvém boku
Najdi svoji sílu ve zvuku mého hlasu
A budeš vědět
Která volba je správná

Pronesl k Daryusovi, že Gabriel je jeho krev a by raději zemřel, než aby zradil svého bratra nebo své lidi, nacož mu Princ odpovídá "Potom, dneska večer zemřeš!" Vypukne boj a třebaže Xander stěží může rozeznávat pouze zkroucené tvary ve stínu, když boj pokračuje, je zřejmé, že po posledním zachrčení svého otce, Daryus sebral Arhysovi poslední dech a zmizel pryč.
Zpět Machine Chatter

INT. HEAVEN'S COVE AMPHITEATER - NIGHT

Instrumental

Zpět Drnčení strojů

INT. HEAVEN'S COVE AMFITEÁTR - V NOCI

Orchestrálka

Zpět The Walking Shadow

INT. HEAVEN'S COVE AMPHITEATER - NIGHT

XANDER
What have you done?
(You murderer!)
My father is dead
(Your day will come!)

DARYUS
Don’t hold your breath
The night’s still young
Confront your death
Like father, like son

Who’s this I see?
Approaching me
The Chosen One!

NARRATOR
Drawing closer, pace by pace
The walking shadow hides its face
Never aware of a looming attack
Like stepping right into a trap

As his weapon
Finds its victim
Mortified, he’s shocked to find the shadow is Faythe
Zpět Kráčející stín

INT. HEAVEN'S COVE AMFITEÁTR - V NOCI

XANDER
Co jsi to udělal?
(Ty vrahu!)
Můj otec je mrtev
(Váš den nadejde!)

DARYUS
Nemusíte zadržovat dech
Tahle noc je ještě mladá
Aby konfrontovala vaši smrt
Jaký otec, takový syn

Koho to jen vidím?
Blíží se ke mě
Jediný Vyvolený!

VYPRÁVĚČ
Vykresluje se blíže, krok co krok
Kráčející Stín ukrývající si tvář
Nikdy si není vědom hrozícího útoku
Jako by vstoupil přímo do pasti

Protože jeho zbraň
Najde svoji oběť
Zahanben, je šokován objevem, že stínem je Faythe
X comes running out of the dark, crying and clinging to his father’s lifeless body, startling Daryus who was unaware that he was present. The prince would have ended the young boy’s life right then and there but is suddenly distracted by a dark figure approaching him through the theater’s corridor. "Of course! It has to be Gabriel arriving for the meeting with his brother," he mutters to himself. He’s thinking that now not only will he be the one to capture The Savior, but also to deliver the dead Commander of the Rebel Militia in the same night! As the cloaked figure quickly approaches, Prince Daryus, hiding in the shadows, prepares to attack. When the figure is just about upon him he leaps out of the darkness and unleashes a seemingly deadly strike sure enough to take Gabriel down permanently. However, as if in slow motion, just as his weapon is about to make contact, he comes face to face with the figure and looking into its eyes realizes that it is not Gabriel. It is his sister, Princess Faythe who was on her way into the amphitheater to meet with him! Faythe was unaware of any imminent danger since she was listening to her music player, earphones hidden beneath her hair and hood as usual.
X, který vyběhl ze tmy, plakal a tiskl se k mrtvému tělu svého otce, vylekal Daryuse, který si nebyl vědom toho, že tam byl přítomen. Princ by ukončil chlapcův život přímo na místě, ale je náhle vyrušen temnou postavou blížící se chodbou do divadla. "Samozřejmě! To třeba Gabriel přichází na setkání se svým bratrem," zamumlal si. Pomyslel si, že nyní on bude nejen tím, kdo polapí Spasitele, ale také přinese mrtvého Velitele Povstalecké milice v tu samou noc! Vzhledem k tomu, že zahalená postava se rychle blíží, Princ Daryus se ukryje do stínu a připravuje se k útoku. Když je postava skoro u něj, vyskočí z temnoty a provede jak se zdá smrtící úder docela jistě, aby Gabriela skolil na věčnost. Přesto podobně jako ve zpomaleném filmu, když se jeho zbraň chystá udeřit, setká s tváří v tvář s postavou a při pohledu do jejich očí si uvědomí, že to není Gabriel. Je to jeho sestra Princezna Faythe, která byla na cestě do amfiteátru, aby se s ním setkala! Faythe si nebyla vědoma jakéhokoli bezprostředního ohrožení, protože ona poslouchala svůj hudební přehrávač, se sluchátky skrytými pod vlasy a kapucí jako obvykle.
Zpět My Last Farewell

INT. HEAVEN'S COVE AMPHITEATER - NIGHT

GABRIEL
Angels above
Have you deceived my eyes?
Be still, my love
I won’t leave your side

All my life
I have walked alone
Now I found my home in you
Only I’m too late

Have I wandered into someone’s nightmare?
This is more than any heart can bear

You stole my brother’s life
How many more have to die
Before you will open your eyes?

Don’t leave me now
Hold on for one more breath
Stay strong somehow
This can’t be the end

All your life
You have walked alone
Now I am your home
So take my hand
And don’t let go

Crushing pain and crippling grief
Nothing like I’ve ever felt
God above and souls beneath
Hear my last farewell!
Zpět Mé poslední sbohem

INT. HEAVEN'S COVE AMFITEÁTR - V NOCI

GABRIEL
Andělé nahoře
Už jste ošálili mé oči?
Buď tiše, moje lásko
Neopustím tvůj bok

Celý svůj život
Jsem šel samoten
Teď jsem nalezl svůj domov v tobě
Pouze jsem se příliš opozdil

Už jsem si prošel do něčí noční můry?
To je více, než kterékoliv srdce unese

Ukradl jsi život mého bratra
Jak mnoho jich ještě musí zemřít
Než otevřte své oči?

Neopouštěj mě teď
Vydrž ještě jeden dech
Zůstaň nějak silný
Tohle nemůže být konec

Celý tvůj život

Jsi šel samoten
Teď jsem tvůj domov
Tak mě uchop za ruku a nepouštěj

Zdrcující bolest a ohromný žal
Nic takového, co jsem nikdy necítila
Bůh nad námi a duše v nás
Poslouchejte moje poslední sbohem!
Unfortunately, it is too late. His weapon meets its target and her limp body falls to the ground, leaving Daryus standing there utterly in shock and completely horrified over what he has just done. Only seconds too late, Gabriel arrives to see the stunned prince perched over his cherished Faythe who is lying on the ground and left gasping for her final breaths. He stumbles towards her in disbelief, almost simultaneously noticing his brother Arhys lying lifeless only feet away with X crying over his father’s dead body. At that moment the overwhelming, soul crushing feeling of grief and pain become more than any man could be expected to handle, and while covering X’s ears, Gabriel unleashes a blood curdling scream straight from the darkest depths of the abyss at a level unsustainable to the human ear. Faythe is unaffected due to the protection of her earphones but Daryus is not so lucky. The scream shatters the prince’s eardrums causing irreversible nerve damage and rendering him hearing-less. He is now doomed to live inside of his own soundless prison with the rest of his lifetime left to lament in a barren wasteland of silence over his despicable actions.
Bohužel to bylo už příliš pozdě. Jeho zbraň se střetla se svým cílem a její bezvládné tělo padá k zemi, opuštěný Daryus tam stojí naprosto v šoku a úplně vyděšen tím, co právě udělal. Příliš pozdě pouze o pár vteřin, přichází Gabriel, aby spatřil zdrceného Prince, usazeného nad jeho zbožňovanou Faythe, která leží na zemi a ztěžka popadá svůj poslední dech. Klopýtá k ní nevěřícně, téměř současně si všímne svého bratra Arhyse ležet mrtvého pár kroků opodál s X, který pláče nad mrtvým tělem svého otce. V tomto okamžiku duše zdrcená pocitem smutku a bolesti více, než by mohl kterýkoliv člověk mohl očekávat, že to zvládne, a zatímco zakrývá uši X, Gabriel spustí krvervoucí křik přímo z nejtemnějších hlubin propasti s úrovni nezvládnutelnou pro lidské ucho. Faythe se to nedotklo přes ochranu jejich sluchátek, ale Daryus nemá takové štěstí. Výkřik rozdrtí princovy ušní bubínky a způsobí nevratné poškození nervů a promění jej na neslyšícího. On je nyní odsouzen žít uvnitř svého vlastního němého vězení po zbytek svého života, ponechaného bědovat ve vyprahlé pustině mlčení nad svými ohavnými činy.
Zpět Losing Faythe

INT. HEAVEN'S COVE AMPHITEATER - NIGHT

NAFARYUS
My foolish pride
My selfish heart
Lost in the dark
Blinded by my arrogance

And now you beg for one last breath
And I’m the one to blame

There’s a reason, now I see
The reason you have chosen
To find the light inside of me
If only I believed

ARABELLE
Here I am
Don’t be afraid
I will never let you slip away

Look my way
You must be brave
Find the strength to live for one more day

I will keep from losing Faythe
I will ask for grace
And hope will find a way

NARRATOR
Like a candle’s dying flame
With forgiving eyes, she starts to drift away

NAFARYUS
Gabriel, my son
I see the tide is turning
Can the Chosen One
Keep her fire burning?

I would trade my life
Just for one last moment

Use your gift, I beg
Make life begin again
Make life begin again!
Zpět Umírající Faythe

INT. HEAVEN'S COVE AMFITEÁTR - V NOCI

NAFARYUS
Moje hloupá pýcha
Mé sobecké srdce
Ztracené v temnotě
Zastíněno moji arogancí

A nyní prosím pro jeden poslední dech
A já jsem ten, kdo je vinen

Je-li nějaký důvod, proč nyní vidím
Důvod, který jste si vybrali
Abyste nalezli světlo uvnitř mě
Jedině kdybych uvěřil

ARABELLE
Jsem tady já
Nebojte se
Já nikdy nedovolím abyste proklouzli

Podívejte se na mě
Musíš být statečný
Aby jsi našel sílu žít ještě jeden den

Budu stát za ztracenou Faythe
Budu žádat o milost
A naděje si najde cestu

VYPRÁVĚČ
Jako skomírající plamen svíčky
S odpouštějícíma očima, začne se odloučit

NAFARYUS
Gabrieli, můj synu
Vidím, že se příliv obrátil
Může Jediný Vyvolený
Udržet její planoucí oheň?

Já bych zaprodal svůj život
Jen za jedinou poslední chvíli

Použij svůj dar, žádám
Snaž se život začít znovu
Snaž se život začít znovu
At this point Lord Nafaryus and the Empress, only a short distance away, having heard Gabriel’s outcry and wondering who or what could produce such a sound, begin to descend upon the amphitheater along with the Emperor’s guards. They cannot believe their eyes when they arrive to see the gruesome scene that just took place... their only daughter, Lord Nafaryus’ angelic jewel of his crown, the Princess of G.N.E.A., lying motionless in Gabriel’s arms. Their son the prince, blood stained and still clutching at his head, hands over his ears. They both run over to the princess sobbing and pleading God not to take their precious daughter from them. During this time, also curious as to the loud sound that came out of the night and the commotion coming from the usually silent Heaven’s Cove, residents from the surrounding area start to gather around Gabriel and Faythe. One, two, three at a time until the entire amphitheater is filled with people both bewildered and traumatized by the events unfolding under the moonlight that night. Lord Nafaryus takes his daughter’s body from Gabriel and, stroking her hair, begins to confess his regrets to her. Through burning tears and a weary voice he apologizes for his stubborn pride and his foolish ego. He concedes that this is entirely his fault and that none of this would have happened if he weren’t so envious of Gabriel and the powers he possesses. She smiles at him as she starts to fade away, offering forgiveness with her eyes, but her flame is flickering so very faintly at this point and will quickly be extinguished for good. Suddenly, Nafaryus has an epiphany…If Gabriel truly is The Savior as it has been said, then the miraculous healing power of his gift could be used to save the princess’ life!
V tomto momentě Lord Nyfaryus a Císařovna, jen nedaleko odtud, zaslechli Gabrielův křik a přemýšleli, kdo nebo co by mohlo vydávat takový zvuk, začínají sestupovat do amfiteátru spolu s císařovými strážemi. Nemohou uvěřit svým očím, když dorazí a spatří hrůznou scénu, právě se odehrávající na místě... jejich jediná dcera, andělský klenot své koruny Lorda Nefaryuse, princezna z G.N.E.A., leží nehybně Gabrielovi v náručí. Jejich syn Princ, zbarvený krví a ještě si svírající hlavu, ruce na uších. Oba přeběhli k princezně vzlykají a prosí Boha, aby jim nebral jejich drahocennou dceru. Během této doby, také zvědaví, co se týče hlasitého zvuku, který přišel v noci a narušil obvykle ticho přicházející od Nebeské Rokliny, se obyvatelé z okolí začali shromažďovat kolem Gabriela a Faythe. Jenom pár okamžiků dokud celý amfiteátr není zaplněn lidmi, kteří jsou zmatení a traumatizováni událostmi, které se odehrály v měsíčním světle této noci. Lord Nafaryus bere tělo své dcery od Gabriela a hladí ji po vlasech, začne se doznávat ze své lítosti k ní. Prostřednictvím horkých slz a unaveným hlasem se omlouvá za svoji tvrdohlavou hrdost a své pošetilé ego. Přiznává se, že je to plně jeho vina a že nic z toho by se nestalo, kdyby tak nezáviděl Gabrielovi a silám, které ovládá. Pousmála se na něj, když začala slábnout, nabídla mu odpuštění očima, ale její plamen blikal velmi slabě v tomto okamžiku a rychle uhasl na dobro. Najednou Nafaryous dostal zjevení... Pokud je Gabriel skutečně "Spasitelem", jak již bylo řečeno, tak zázračná uzdravující síla jeho daru by mohl být použita k záchraně princeznina "života!
Zpět Whispers On The Wind

INT. HEAVEN'S COVE AMPHITEATER - NIGHT

GABRIEL
If I still had something left
I’d surely use my gift
To give her one more breath
To see her smile again
And yet, my gift is gone
Along with all her dreams
It vanished with a scream
My fragile voice has all but disappeared
I’ve nothing left to give
The words I wish I’d said
Just whispers on the wind
And now all hope is dead
Zpět Šepot ve větru

INT. HEAVEN'S COVE AMFITEÁTR - V NOCI

GABRIEL
Kdybych se stále ještě něco odešel
Já bych určitě použil svůj dar
Chcete-li jí dát ještě jednu dech
Chcete-li vidět její úsměv zase
A přece, můj dar je pryč
Spolu se všemi jejími sny
Zmizela s výkřikem
Můj křehký hlas téměř vymizel
Nemám nic, co dát
Slova, která si přeji říci
Jen šepot ve větru
A teď všechny naděje jsou mrtvé
He humbly pleads with Gabriel to sing. Sing until the heavens open up and the grace of God shines down upon his daughter and releases her from the clutches of death. But Gabriel cannot sing. The scream which he bellowed forth upon seeing his dead brother and the fallen princess, the scream which deafened Prince Daryus and alerted everyone in the region of this terrible nightmare they all were experiencing, had rendered his voice useless. He wanted to sing. He tried but was only capable of producing a few scratchy whispers.
Pokorně prosí Gabriela, aby zpíval. Zpívej dokud se nebesa neotevřou a milost Boží neposvítí dolů na jeho dceru a uvolní ji ze spárů smrti. Ale Gabriel nemůže zpívat. Výkřik, který se z něj vydral při pohledu na svého mrtvého bratra a padlou princeznu, výkřik, který s Prince Daryuse udělal hluchého a upozornil každého v oblasti na tuto hroznou noční můru, kterou všichni zažívají, zcela zničil jeho hlas. Chtěl zpívat. Pokusil se, ale byl schopen vyprodukovat je několik skřípavých šepotů.
Zpět Hymn Of a Thousand Voices

INT. HEAVEN'S COVE AMPHITEATER - NIGHT

NARRATOR
Out of the shadows
One by one they came
To shed their light upon his moment of doubt and pain

A thousand voices
Ring out through the night
A symphony of mercy for their savior
Too tired to fight

And as the chorus grew
A thousand hearts beat true
Then like a glowing beacon in the dark
Hope came shining through

Amazingly the savior found his voice
And all together they rejoiced...

GABRIEL AND TOWNSPEOPLE
Glorious sound
Guide her tonight
Out of the darkness
Into the light

Merciful song
Set her soul free
Unbind the chains of endless sleep

Choirs on high
Grant her new life
Make me a vessel of thy boundless grace
Music has shown her the way
She lives today!
Zpět Hymna tisíce hlasů

INT. HEAVEN'S COVE AMFITEÁTR - V NOCI

VYPRÁVĚČ
Ze stínů
Jeden po druhém přišli
Aby vrhli jejich světlo na jeho okamžik pochybností a bolesti

Tisíce hlasů
Zaznělo skrze noc
Symfonie milosrdenství pro jejich zachránce
Příliš unaveného bojovat

A jak sbor rostl
A tisíce srdcí tlouklo doopravdy
Pak se jako zářící maják z temnoty
Naděje skrze ni vysvitla

Úžasně zachránce nalezl svůj hlas
A všichni se společně radovali...

GABRIEL A OBYVATELÉ MĚSTA
Velkolevý zvuk
Průvodce jejího večera
Z temnoty
Do světla

Milosrdný song
Ustaví její duši volnou
Uvolní řetězy nekonečného spánku

Sbor sílí
Příspěvek k jejímu novému životu
Dej mi nádobu tvé bezmezné milosti
Hudba ji ukázala jak
Ona dnes ožije!
All seemed hopeless and futile at that moment, but just as Gabriel had predicted that everyone would know what to do when they are called upon, a choir of voices begins to rise from the people gathered in the amphitheater under the moonlight and together they answer the call. They had listened to Gabriel’s message and truly taken it to heart and now it was they who were providing the hope and strength needed for him in this grim and seemingly desperate situation. They were the collective beacons of light in the darkness guiding him through the night. As their singing voices grow louder and louder, it is discovered that they themselves are the true revolution. They have given Gabriel the strength and belief he needed to be able to find his voice. And he does indeed! Music flies out of his vocal chords like beaming rays of light from the sun and it sounds like a chorus of a thousand angels. Nafaryus was right. The beautiful Princess Faythe does, as it happens, open her eyes and is freed from the chains of eternal sleep. At this moment, Gabriel finally knows why he has been given this remarkable gift and why he truly is The Chosen One... Gabriel The Astonishing.
V tomto okamžiku se vše se zdá beznadějné a marné, ale právě jak Gabriel předpověděl, že každý bude vědět, co dělat, když jsou vyzváni, sbor hlasů začíná stoupat od lidí shromážděných v amfiteátru pod měsíčním svitem a společně odpovídají na výzvu. Oni uposlechli Gabrielovo poselství a skutečně si je vzali k srdci a nyní to byli oni, kteří poskytovali naději a sílu, kterou potřeboval v této ponuré a zdánlivě zoufalé situaci. Byly to kolektivní majáky světla ve tmě, přenášející jej přes noc. Když jejich zpěvné hlasy stále více zesilovaly, ukázalo se, že oni samotní jsou skutečnou revolucí. To oni dodali Gabrielovi sílu a přesvědčení, že musí být schopen nalézt svůj hlas. A to se vskutku stalo! Hudba vyletla z jeho hlasivek jako zářící paprsky světla ze slunce a znělo to jako sbor tisíce andělů. Nafaryus měl pravdu. Krásná princezna Faythe to, jak se to stane, otevřela oči a zbavila se pout věčného spánku. V tomto okamžiku Gabriel konečně pochopil, proč mu byl dán tento pozoruhodný dar a proč je opravdu Jediný Vyvolený... Gabriel Úžasný.
Zpět Our New World

EXT. RAVENSKILL - DAY

GABRIEL
Like your father once said
Life is not what you’re given
It is how you decide to live
On the path you have chosen

So together we’ll build a new world
A better world
We’ll build a new world
Our new world

FAYTHE
I know you’re scared and alone
But we will face this together
Through the innocence in your eyes
They will live on forever

In their memory we’ll build a new world
A better world
We’ll build a new world
Our new world
Yeah

GABRIEL, FAYTHE AND XANDER
Yeah
We’ll build a new world
A better world
We’ll build a new world
Our new world
Yeah together
We’ll build a new world
A wondrous world
Yeah
We’ll build a new world
A bold new world
Zpět Náš nový svět

EXT. RAVENSKILL - VE DNE

GABRIEL
Stejně jako tvůj otec jednou řekl
Život není to, co je vám dáno
Je to o tom, jak se rozhodnete žít
Na cestě, kterou jste si vybrali

Takže společně vybudujeme nový svět
Lepší svět
Vybudujeme nový svět
Náš nový svět

FAYTHE
Jsi vystrašená a osamocená
Ale budeme tomu čelit společně
Prostřednictvím nevinnosti ve vaších očích
Oni budou žít navšky

Na jejich památku postavíme nový svět
Lepší svět
Vybudujeme nový svět
Náš nový svět
Ano

GABRIEL, FAYTHE A XANDER
Ano
Vybudujeme nový svět
Lepší svět
Vybudujeme nový svět
Náš nový svět
Ano, společně
Vybudujeme nový svět
Zázračný svět
Ano
Vybudujeme nový svět
Odvážný nový svět
Everyone rejoices, but there is one very sad and unresolved piece to this complicated puzzle... Gabriel has lost his brother and Xander his father. X is now alone in the world without the loving guidance of his father to protect and nurture him. But this story has always been about fulfilling one’s destiny... It is now clear that together as a new family, Gabriel and Faythe shall be the ones to raise X, and he will not be left to walk through this harsh world alone. Arhys’ death was not in vain. He kept his promise to Evangeline of their son one day being a free man and enjoying a prosperous life.
Kdekdo se raduje, ale je zde jeden velmi smutný a nevyřešený kousek v tomto složitém puzzle... Gabriel ztratil svého bratra a Xander svého otce. X je nyní opuštěn ve světě bez láskavé náruče svého otce, který jej chránil a pečoval o něj. Ale tento příběh byl vždy o naplnění něčího osudu... Nyní je jasné, že společně jako nová rodina, Gabriel a Faythe musí být těmi, kdo se ujmou X, aby nebyl ponechán kráčet v tomto tvrdém světě osamocen. Smrt Arhyse nepřišla nazmar. Dodržel svůj slib Evangeline o jejich synovi, že jednoho dne bude svobodným člověkem a těšící se z plnohodnotného života.
Zpět Power Down

EXT. RAVENSKILL - DAY

NOMAC
Instrumental

Zpět Mocnost padla

EXT. RAVENSKILL - VE DNE

NOMAC
Orchestrálka

Eternally grateful, Lord Nafaryus immediately puts an end to the crusade against Gabriel and the people of Ravenskill and orders his guards to silence the NOMACS for good.
Navěky vděčný Lord Nafaryus okamžitě nařídil, aby ukončili tažení proti Gabrielovi a obyvatelům Ravenskill a nařizuje svým strážím umlčet NOMACy jednou provždy.
Zpět Astonishing

EXT. RAVENSKILL - DAY

ARHYS'S SPIRIT
Brother, can you hear me?
His life is in your hands
He is just a child,
And still too young to understand
Show him love and courage
That freedom knows no bounds
Tell him he could never let me down

XANDER
Father
I will make you proud
Rest in peace

GABRIEL
I’ve always had the answer
All this time I held the key
And now that I see
The reason to believe
I can be the man who I am meant to be

FAYTHE
Because of you I live again
Now I can be a voice for change
And help to build a world that’s fair and true
So they can live the life they never knew

NAFARYUS
On the road to revolution
There are lessons to be learned

All the things you thought that mattered
Are lost at every turn
When the light of my existence
Was slipping through my hands
Pride and ignorance receded
To reveal a humbled man

ARABELLE
My prince, my son
You got lost along the way
In light of this new burden that you face
You are forgiven on this day!

ENSEMBLE
People, can you hear us?
Peace has been restored
The silence has been broken
Music reigns forevermore!

We sing a song of freedom
Together we are bound
People, we shall never hold you down!
We will build a world on common ground
And we’ll live once more
Eternally
In harmony
Our lives will be
Astonishing
Again

FADE OUT

THE END
Zpět Užasný

EXT. RAVENSKILL - VE DNE

ARHYSŮV DUCH
Bratře, posloucháš mě?
Jeho život je ve tvých rukou
Je to ještě dítě
A ještě příliš mladý, aby to pochopil
Ukažte mu lásku a odvahu
Tato svoboda nezná žádných hranic
Řekni mu, že by mě neměl nikdy zklamat

XANDER
Otče
Budu na tebe hrdý
Odpočívej v pokoji

GABRIEL
Vždycky jsem měl odpověď
Celou tu dobu jsem držel klíč
A nyní, když vidím
Důvod, abych věřil
Můžu být tím mužem, kterým jsem chtěl být

FAYTHE
Díky tobě jsem znovu naživu
Nyní mohu být hlasem změny
A pomoci budovat svět, který je spravedlivý a opravdový
Nyní mohou oni prožít život, který nikdy nepoznali

NAFARYUS
Na cestě k revoluci
Leží lekce, abychom se poučili

Všechno, o čem jste si mysleli, že na tom záleží
Ztrácelo se s každým krokem
Když světlo mojí existence
Proklouzlo skrze mé ruce
Pýcha a nevědomost ustoupily
Aby odhalily ponížení člověka

ARABELLE
Můj princi, můj synu
Ty se ztrácíš cestou
Ve světle tohoto nového břemene, kterému čelíš
Je ti odpuštěno v tento den!

SBOR
Lidé, slyšíte nás?
Mír byl nastolen
Ticho bylo přerušeno
Hudba kraluje navěky!
Zazpívejme píseň svobody
Společně jsme povinni
Lidé, nikdy vás nenecháme klesnout!
Budeme stavět svět na společných základech
A budeme žít ještě jednou
Věčně
V souladu
Naše životy budou
Úžasné
Znovu

DO ZTRACENA
KONEC
The Emperor has listened to the collective voice of his people and promises to govern The Realm as a fair and just leader. Together with the insightful guidance of his beloved Empress Arabelle, they will lift the restrictions holding back his people and promote free will so that all inhabitants of G.N.E.A. will be given the opportunity to seek a better life for themselves and their families. Aware of the new struggles that Prince Daryus will now face, Gabriel and the Princess agree to offer him their full forgiveness and accept him into their newly united family. He is pardoned by Lord Nafaryus for his crimes, who also vows his commitment to the care and protection of his son who will need his father’s help as he navigates the hardships of his new handicap. Prince Daryus finally has the love and attention he so desperately yearned for from his father.

Peace has at last been restored to The Empire and the people now pledge their allegiance to a new way of life; A better life where art and creative individualism are celebrated and the astonishing power of music made by humans is treasured and enjoyed by all once again, and so it shall be forever.
Císař poslechl kolektivní hlas svého lidu a slibuje, že bude vládnout Říši jako čestný a spravedlivý vůdce. Spolu s prozřetelným vedením své milované císařovny Arabelle zrušili omezení, která brzdila jeho lid a podporovali svobodnou vůli, aby všichni obyvatelé G.N.E.A. získali možnost hledat lepší život pro sebe a své rodiny. Ve světle nových potíží, kterým princ Daryus bude nyní čelit, Gabriel a princezna souhlasili s nabídkou na jejich plné odpuštění a přijali jej do své nově spojené rodiny. Bylo mu odpuštěno také Lordem Nafaryusem za jeho zločiny, který mu také slílbil svůj závazek o péči a ochraně svého syna, který bude potřebovat pomoc svého otce, když se bude potýkat s útrapami svého nového handicapu. Princ Daryus má konečně lásku a pozornost, kterou tak zoufale u otce prahnul.

Mír konečně byl obnoven v Říši a lidé se nyní zavázali oddanosti novému způsobu života; Lepší život je tam, kde umění a tvůrčí individualita jsou slaveny a úžasná síla hudby vytvořené lidmi je ceněná a užívána ještě jednou, a tak bude to navždy.
Konečné překlady textů skladeb a doprovodných textů k albu jsem dokončil po usilovné práci 14.2.2016. Od spočinutí desky v mém přehrávači uplynulo 18 dnů...

Nahoru DREAM THEATER - THE ASTONISHING
Po mnoha posleších alba musím jen konstatovat - je to prostě "astonishing" album... Má prostě všechno, co dělá Dream Theater hlavními protagonisty progresivního rocku. Nové melodie, nové nástroje, nová aranžmá, nová i celková koncepce alba. Těší mě i využití Prařského Filharmonického Orchestru... Škarohlídi a kritici si můžou psát cokoliv, jen to bude svědčit, že opravdu vůbec nepochopili svět Dream Dheater. Tímto albem opět posunuli hranice žánru, snad nakročili i do nové oblasti - myslím, že uvedení alba v celé jeho velikosti na prknech některého Broadwayského divadla nic nestojí v cestě a pokud se tak stane, bude stejně úspěšné jako třeba Jesus Christ Superstar.

O výkonu jednotlivých hudebníků či zpěvu se není ani třeba zmiňovat, jako vždy jsou bezchybní a přinášejí nové melodie, nová sóla a nové hudební postupy - jako v jedné ze skladeb muzikálový rejstřík. Od kritiků alba sem se nějak nedobral, proč se jim album nelíbí, jeden dokonce napsal, že by se Dream Theater měli konečně vrátir ke kořenům své hudby... Ale které to jsou, jsem se už nedozvěděl. je to snad album IAW?, nebo Awake?, či snad Falling Into Infinity? nebo doposud nejcenější album SFAM ??? Ale vždyť na každé z těchto desek Dream Theater hrají odlišně a posunovali se dále, vyvíjeli se... Tak které to jsou ty kořeny??? Pokud si dobře vzpomínám, tak mezi své vlivy členové vždycky označovali kapely Rush, Pink Floyd, Genesis a mnohé další... Mají snad hrát jako oni???

Já sám za sebe dávám albu 10ku z deseti bodů a budu se k němu určitě hojně vracet... je na něm pořád co objevovat...
MIKE, 14.2.2016 19:42:00

Nahoru DREAM THEATER - THE ASTONISHING
Autor: David, http://www.metalirium.com/?id=1455896625
(Publikováno se svolením autora)


Tak, je to tu! Po relatívne dlhom čakaní, pretože od Dream Theater sme vždy boli zvyknutí, že nové počiny nám servírujú skoro so železnou pravidelnosťou každé dva roky, sme sa dočkali. Dá sa povedať, že už porušenie tohto nepísaného pravidla nám mohlo naznačiť, že si na nás títo progoví profesori pripravili niečo iné, na čo sme od nich za ich kariéru neboli zvyknutí a, v podstate, je to presne tak.

The Astonishing sa odlišovalo od všetkého ostatného už dávno pred tým, ako sa k nám vôbec dostalo, a to najmä relatívnym tichom pri tvorení celého diela, v podstate nejaké bližšie informácie sa objavili až ku koncu roka, a to tiež spôsobom zaujímavým, kde usporiadateľom parížskeho koncertu unikol na internet plagát na nasledujúce turné a už nebola iná možnosť, ako ísť s pravdou von. Následne na to bola spustená aj relatívne veľká marketingová kampaň, kde si ľudia mohli vyberať strany, na ktoré sa chcú pridať, avšak bez akejkoľvek vedomosti, o čo sa vôbec jedná. Postupne sa odkrývali postavy, mapa, neskôr medzi fanúšikov vypustili singel The Gift Of Music, ktorý bol nasledovaný songom The Moment Of Betrayal a oficiálny release bol stanovený na 29. januára 2016. Dokonca, Dreamovia si dali záležať a pripravili nám aj trailer na celý album, ktorým fanúšikov ešte viac nažhavili (v drvivej väčšine hudobne, výtvarná stránka bola, dajme tomu, nekonvenčná). Tak, zhrnuli sme si teda hlavné informácie, ktoré predchádzali vydaniu celej tejto rockovej opery. Áno, pri prvých informáciách, že sa jedná o rockovú operu, určite množstvo fanúšikov prehliadlo, resp. nedávalo tomuto popisu veľkú váhu, ale priatelia, je to jednoznačný opis toho, čo nám DT ponúkli. Poďme sa teda na tento materiál pozrieť trochu bližšie.

Dream Theater nám za svoju bohatú kariéru ukázali už množstvo ciest, ktorými sa na svojich jednotlivých počinoch vydali. Musím však povedať, že nikdy nás nevzali na cestu, ktorú nám predstavujú na The Astonishing. Ak sa v skratke povenujeme príbehu, jedná sa o opus, ktorý je rozdelený do dvoch aktov. Celý príbeh sa odohráva v ďalekej budúcnosti, konkrétne v roku 2285, v dobe, kedy neustály úbytok prírodných zdrojov, zneužívanie postavení, neustále sa rozširujúca korupcia viedli k návratu feudálnej spoločnosti. Nie je to budúcnosť, ktorú si, možno aj práve my, predstavujeme, je to skôr návrat do drsnej minulosti ľudskej spoločnosti. Chudobní sa stávajú chudobnejšími a bohatší bohatšími. Je viac ako jasné, že takýto systém povedie k revolúcii. Hlavným motívom celého albumu a prvkom k zlepšeniu života je hudba. Tú vedia produkovať len Nomaci (to sú tie guľaté potvory, ktoré sú aj na coveri). Avšak, nájde sa hrdina, božský dar hudby, ktorý povedie ľudí za vytúženým cieľom, a to, aby hudba zvíťazila nad zlobou dystopiánskej spoločnosti. Príbeh mal na starosti John Petrucci, ktorý sa mu venoval už od roku 2013, začal ho písať tesne po vydaní eponymného počinu. Síce sa v ňom nachádza nejaké to klišé, musím ale povedať, že je veľmi dobre prepracovaný, čo sa týka detailov jednotlivých postáv, opisov miest a pod. Poďme sa ale pozrieť na hudobnú stránku The Astonishing.

Treba hneď na úvod povedať, že chlapci nám ponúkajú mierne odlišný hudobný zážitok, na aký sme od nich boli zvyknutí. Čo sa týka mixu, kvality zvuku ako takého, opäť nie je absolútne čo vytknúť, zvuk je čistý, jasný, každý nástroj má svoj priestor a je jasne čitateľný, presne tak, ako sme si už od týchto pánov muzikantov za ich dlhú kariéru zvykli. Jasná zmena nastáva v celkovom pojatí štýlu, ktorým sa prezentujú. Vieme, že na albume hosťuje množstvo externistov, od zborov, rôznych doplnkových nástrojov až po kompletný Pražský Filharmonický Orchester. Celý tento ansámbl mal pod palcom David Campbell, ktorý sa pred oficiálnym vydaním nechal počuť, že to bol jeho najväčší projekt, na akom kedy pracoval. Je jasné, že dať dokopy priam monštruózny kolos ako je The Astonishing, muselo všetkých stáť neskutočne veľa úsilia a času. Nemyslím si ale, že by bol práve toto nosný prvok celého albumu, všetky orchestrálne a zborové pasáže majú svoje miesto, príliš nevyčnievajú, ale výborne dopĺňajú ústredné motívy. Najvýraznejší výkon určite podáva James LaBrie, ktorý ukazuje svoju životnú formu. Odspievať osem rozličných charakterov tak, aby bolo jasné, o koho sa práve jedná chce naozaj veľmi veľký cit a musím povedať, že to zvládol bravúrne a je to jeho najlepší vokálny album, aký sa mi od neho dostal do uší. Dá sa povedať, že všetky nástroje na albume sú podriadené celému príbehu, ktorý je tým hlavným, čo nám "The Astonishing" ponúka. Obrovský priestor dostáva Jordan Rudess, ktorý svojim krásnym zvukom piana odtiahne väčšinu melodických, pomalých pasáží. Samozrejmosťou sú perfektne vyskladané gitarové sóla, ktorých nie je až tak veľa, ako sme boli zvyknutí na predchádzajúcich fošniach, veľký priestor dostáva akustická gitara, čo mňa osobne vždy pohladí na duši. Rytmickú časť v podaní Johna Myunga a Mike-a Manginiho v podstate nemá zmysel ani hodnotiť, čo dokážu títo dvaja predvádzať „v pozadí“ celého diania je neskutočné. Odohrávať tempo 3 nástrojom naraz, to je doména práve služobne najmladšieho člena celej partie.

Celý opus nám začína elektronickou vecou v podaní NOMAC-ov, "The Descent Of The Nomacs", po ktorej nasleduje prvá inštrumentálka "Dystopian Overture". Hneď po vypočutí tejto skladby je jasné, kde sa budeme dve hodiny uberať. Sú tu použité hlavné motívy celého prvého aktu, zmeny nálad, melodické, hudobne pestré pasáže, ktoré pekne zapadnú do "The Gift Of Music". Povedal by som, pomerne klasická dreamovina, s výborným refrénom, klasickým klávesovým a gitarovým sólom, na ktorú jemne nadväzuje gitarovo - klavírová baladka "The Answer". "A Better Life" je doprevádzaná klavírnym úvodom, kde sa nám nálada mení a nasleduje bonbónik "Lord Nafaryus". Úžasné prepojenie jazzových prvkov, tanga, swingu, tieto momenty nemôžu nechať chladného žiadneho fanúšika prog - rockovej muziky. Pokračujeme skladbičkou "A Savior In The Square", pre mňa je to taká Tuscany-ovka. Odľahčenie prichádza v podobe „When Your Time Has Come“, ľahký úvod, s pekným klávesovým motívom. "Act Of Faythe" s "Three Days" sú viac menej klasiky, kde druhá menovaná je mierna divočinka, s opäť perfektnou koncovou vyhrávkou. "The Hovering Soujorn" je druhá NOMAC-ovská vložka, ktorej zvuk je nabasovaný až na maximum, ako na všetkých elektronických kúskoch. "Brother, Can You Hear Me?", pinkfloydovská tematická vec, ktorej motív je jedným z ústredných na celom diele. Čo tu predvádza jediný Kanaďan za mikrofónom je naozaj prvá trieda. „A Life Left Behind“ nás mierne odfukuje do pokojnejších vôd, precítený spev spolu s typickým zvukom gitary a chytľavým refrénom z nej robia zaujímavú skladbu. "Ravenskill" už opäť v sebe skrýva prvky temnoty, ktoré nám dokáže prezentovať práve DT, je nasledovaný výbornou, trošku rýchlejšou baladkou "Chosen". "A Tempting Offer" predstavuje jednu z tvrdších skladieb na albume, ktorá ale je zaujímavo vyskladaná so zaujímavým gitarovým refrénom. "Digital Discord", v poradí tretia vsuvka v podaní NOMAC-ov. „The X Aspect“ je ďalšou Rudessovkou, krásna melódia, nemôžem si pomôcť, keď počujem túto vec, vždy si uvedomím, klavír je proste klavír a jeho spojenie s LaBrieho nádherným spevom v nižších polohách, ľudia, aj toto je ten pravý Dream!!! Ku koncu sa už pomaly posúvame k "A New Beginning", kde opäť počujeme tú starú americko - kanadskú mašinu. „The Road To Revolution“ je záverom prvého dejstva, ktoré je tým pomalejším, melodickejším, pestrejším. Určite si niektorí pri počúvaní pomysleli, myslia, že je tu mnoho pomalých klavírových balád, niektoré skladby končia, ako keby sme sa už videli na konci celého albumu. Mne osobne to absolútne neprekáža, všetko je podriadené konceptu. Nájdeme tu množstvo nových postupov, hudobných prepojení do iných žánrov, nových zvukov a hlavne, hudobne veľmi zaujímavo opísané prostredie, v ktorom sa celý dej odohráva. Ešte poznamenám, s bookletom v ruke, čítaním textov, postáv a miest, kde sa daná skladby odohráva, dostáva tento disk úplne iný rozmer.

Posúvame sa teda do druhého. Začíname opäť inštrumentálnou "2285 Entre´acte". Hneď od začiatku určite postrehneme, že druhý disk bude mierne odlišný, trochu tvrdší, menej rozprávkový ako jednotka. Cesta pokračuje k "The Moment Of Betrayal", typická, pre každého pravého fanúšika určite jasná DT-ovka s výborným refrénom, rytmickými prechodmi aké naozaj poznáme už veľmi dôverne, skvelá vec. „Heaven´s Cove“ má ešte v sebe tvrdšie prvky po klavírnom úvode, pokračujeme „Begin Again“, kde sa už opäť, aspoň na chvíľu dostávame do tých jemnejších polôh. "The Path That Divides", asi najväčšia jazda druhého disku, taká spomienka niekde na doby Six Degrees. Aby sme nazabudli, že NOMACs ešte stále ovládajú hudbu a jej počúvanie, nasleduje "Machine Chatter". "The Walking Shadow" mi zas mierne pripomína "A Change Of Seasons", hneď od začiatku nadupaná, plná skladba, s výborným basovo - gitarovo - bicím zvukom. V danom tempe ešte pokračujeme na "My Last Farewell", kde v závere sa už dostávame do pokojnejších polôh, pri "Losing Faythe". Krásna klavírovka, jasne tematická, ktorá je vystupňovaná smerom k "Whispers On The Wind" a "Hymn Of A Thousand Voices", kde sa nám celý dej už pomaly začína preklápať k vytúženému víťazstvu hudby. "Our New World", nádherná ukážka DT, s veľmi silným refrénom, už dlho sa mi nestalo, aby som si vyspevoval jednu a tú istú časť tak dlho, ako práve pri tomto songu. Takže, NOMACs nám, teda, končia svoju činnosť v "Power Down" a ideme do finále v podobe "The Astonishing". Výborné zhrnutie celej myšlienky, ktorú sa nám títo majstri svojho remesla snažili celé dve hodiny dostať do hlavy.

Musím povedať, že toto dielo nie je pre každého fanúšika tejto progmetalovej legendy. Ak ste patrili do skupiny, ktorá bola vždy očarená neskutočnými, štvorminútovými, na striedačku predvádzaným sólami, neviem, či je tento album práve pre Vás. Je potrebné si ale uvedomiť jednu vec, a to tú, každá kapela prechádza určitým vývojom, s rokmi, fošňami, ktoré postupne vychádzajú sa aj ich pohľad na život, muziku, témy, ktoré chcú prezentovať nám, fanúšikom, mení. Je potrebné oceniť, že sa odvážili vykročiť odlišným smerom, ako kráčali už na pár posledných albumoch. Zavítali do miernejších, viac progrockových vôd, s veľkým množstvom prepracovaných detailov, či už hudobných opisov prostredia, postáv a hlavných tém, s odkazmi na legendy v podaní Pink Floyd, či Yes. Dream Theater už tiež nie sú žiadni dvadsaťpäť roční mladíci. Práve to nám na The Astonishing predvádzajú a ponúkajú nám iný, možno mierne odlišný pohľad na umenie, ktoré nám chcú prezentovať. Ale pozor, len oni sú tí, ktorí rozhodujú o tom, kam sa uberú, ktorým smerom sa vydajú a čo nám ponúknu. Nemáme právo na to, aby sme hovorili, či prekročili hranice tvorby, že to už nie sú oni a pod. My len môžeme povedať, či sa nám ich momentálna cesta páči alebo nie. A mne sa teda páči sakramentsky!!!
Hodnocení: 9,5/10

Domů Nahoru
Made by 
©  14.2.2014 
Menu Poslední aktualizace: