DREAM THEATER - WDADU When Dream And Day Unite   [51:37]

Seznam skladeb:
01. A Fortune In Lies [05:12]
02. Status Seeker [04:18]

03. The Ytse Jam   (instrumental) [05:46]
04. The Killing Hand [08:42]
      i.The Observance
     ii.Ancient Renewal
    iii.The Stray Seed
    iv.Thorus
     v. Exodus
05. Light Fuse And Get Away [07:24]
06. After Life [05:27]
07. The Ones Who Help To Set The Sun [08:05]
08. Only A Matter Of Time [06:36]

Music: DT, Text: Petrucci
Music: DT, Text: Dominici & Petrucci
Music: Mo+My+Pe+Po

Music: DT, Text: Petrucci

Music: DT, Text: Moore

Music: DT, Text: Dominici
Music: DT, Text: Petrucci

Music: DT, Text: Moore
Složení skupiny:
John Petrucci - Guitars
Charlie Dominici - Vocals
Kevin Moore - Keyboards
John Myung - Bass Guitars
Mike Portnoy - Drums & percussion
Nahráno:
KAJEM/VICTORY STUDIOS,
GLADWYNE,
18. červenec - 12. srpna 1988
Vyšlo: 6. 3. 1989
MCD42259, MCAD42259
MCA Records, Inc.
Toto je první vydaná deska nahraná skupinou Dream Theater. Na místě zpěváka vystupoval Charlie Dominici (1989). Všechny písně z tohoto alba jsou dostupné již i se zpěvákem James LaBrie na živém CD "When Dream And Today Unite".


A Fortune in Lies     [05:13]
"For the first time in a long time
... everything was right in my world
... and then I woke up."

I can remember when,
In the unity of our five-day sessions
Not even once did we hear the siren song
What kind of imagination
Asleep in some lyrical coma
Who's vain futile memory
Could have been so wrong ?

  You can make a fortune in lies
  You can keep a giant alive
  You can ride the red
  Until everybody smiles

A trifting euphoria
was such an untimely religion
maybe your life can explain
the reason for my indecision
Here is a poor man
the heart of this monster creation
He said we both will be heroes
and I was led into temptation
Štěstěna ve lžích
"Zpočátku po dlouhou dobu
... bylo v mém světě všechno pravdivé
... a pak jsem se probral."

Nemohu si vzpomenout kdy
V souladu s naším čtyřdenním setkáním
Dokud jsme jednou neuslyšeli zpěv sirény
Jaký druh fantazie
Spící v nějakém lyrickém hlubokém bezvědomí
Kdo je zbytečnou nicotnou vzpomínkou
Mohlo to být tak špatné ?

  Můžete tvořit štěstí ve lžích
  Můžete zachovávat obra při životě
  Můžete jezdit na červenou
  Dokud se každý usmívá

Nicotný pocit eufórie
Byl podobné nějakému nevhodnému vyznání
Snad tvůj život může vysvětlit
Příčinu mé nerozhodnosti
Zde je nešťastník
Srdce této zrůdy stvořeno
Říkal, my oba bude hrdinové
a já jsem byl veden k pokušení
Status Seeker    [04:15]
Heart sick at the sight of the
Status Seeker
In a sense I'm not beyond reproach
the aspiration to drop a name
When any rose might smell the same
Maybe you'll figure it out someday
'I want to know you now...
You know I've always believed in you.'

Nothing is sacred...
   You draw the bottom line
   with a dollar sign
Change of opinion...
   At the drop of a dime
Graceless intrusion...
   Are you sanctified in your judgment of me?
   All that I deserve is what you were unable to see

In a garden where the seeds were spilled
I favored the few that stood strong in the sun
As I reached for the profit of my prize
I found I had trampled the forgotten ones.

Nothing is sacred...
   You draw the bottom line
   with a dollar sign
Change of opinion...
   At the drop of a dime
Graceless intrusion...
   Are you sanctified in your judgment of me?
   All that I deserve is what you were unable to see

You're running in circles
And I'm turning away
You refused to believe
Now I'm turning away

Nothing is sacred...
   You draw the bottom line
   with a dollar sign
Change of opinion...
   At the drop of a dime
Graceless intrusion...
   Are you sanctified in your judgment of me?
   All that I deserve is what you were unable to see

You're running in circles
And I'm turning away
You refused to believe
Now I'm turning away
Status Hledače
Srdce churaví v pohledu
Postavení Hledače
V jiném smyslu já nejsem mimo výčitku
Klesnout k nějakému pojmenování
Když nějaká růže mohla vonět přese všechno
Možná budeš osobností venku někdy
"Potřebuji, abych tě poznal nyní...
Víš, že jsem vždycky v tebe věřil."

Nic není svaté...
   Kreslíš spodní linii
   se značkou dolaru
Změna názoru...
   na kousku deseticentu
Neřestné obtěžování...
   Jsi zasvěcený do mého úsudku?
   Všechno, co si zasloužím je, co jsi nebyl schopen vidět

V zahradě, kde semena byla rozsypána
Favorizuji trochu, že vydržely silné na slunci
Protože jsem sahal pro prospěch z mé odměny
Objevil jsem, že jsem zadusal zapomenuté lidi

Nic není svaté...
   Kreslíš spodní linii
   se značkou dolaru
Změna názoru...
   na kousku deseticentu
Hnusné obtěžování...
   Jsi zasvěcený do mého úsudku?
   Všechno, co si zasloužím je, co jsi nebyl schopen vidět

Běháš v kruzích
A já se odvrácím pryč
Odmítl jsi tomu věřit
Nyní se odvrácím i já.

Nic není svaté...
   Kreslíš spodní linii
   se značkou dolaru
Změna názoru...
   na kousku deseticentu
Hnusné obtěžování...
   Jsi zasvěcený do mého úsudku?
   Všechno, co si zasloužím je, co jsi nebyl schopen vidět

Běháš v kruzích
A já se odvrácím pryč
Odmítl jsi tomu věřit
Nyní se odvrácím i já.

The Ytse Jam      [05:49]
(instrumental)
The Ytse Jam
(orchestrálka)
The Killing Hand    [08:43]

I. The Observance     
An Angel's kiss now fallen
Descending scarlet cuts the sky
Faded names left on the wall
Honor the fighting leave life to die
Remembered is the sacrifice but
No praisal of blood still flowing
Who were the leaders?
what controlled the Killing Hand
that caused this mourning?
   Crossing over...

II. Ancient Renewal    
Lowered deep into the sea
Being awaits to cleanse his soul
senses weakening time is still
Motionless by stiffening cold

The wheels race back and
Scorch his mind
Traveling all to find the land
Revelation warms a touch
And now, he will begin to
Understand

III. The Stray Seed    
Extended a view to yesterday
Manifestation for none the same
Walking amidst a frightening still
No sound, no smoke, no scorching
Flames
   He is risen...

Sipping his poison the raven sings
Yet another to add more bodies fallen
King from below
this one controls
the Killing Hand that caused this mourning.
   Is it all over?
   Is it all over?

IV. Thorns    
Evil genius this secret plan
Mercy dealt with the losing hand
Will he ever fall?
Can he end it all?
Our savior must make his stand.

Only a Prophet of years to come
Wanting mortality I'm all alone
He heard my voice
It was my choice
I've stopped the Killing Hand.

V. Exodus    
When I go back again
Will it be the same?
I've stopped the cries
But now they know my name

The sea is calling me
my spirit must return
As I get closer,
was it really worth
what I have learned?

I'm in the valley
And the saddened chimes I hear
Race toward the wall to find
one more name appears.

No one is left now
my one and only land
I laugh at what I've done
I am the Killing Hand.

Vraždící ruka

I. Obřad
Andělský polibek právě teď klesá
Klesající červeň prořezává oblohu
Zašlá jména mizí ze zdi
Sláva bojujících opouští život ke smrti
Vzpomínají na ty oběti, ale
Žádná chvála krve ještě neproudí
Kdo byli ti vůdcové?
Kteří ovládali Smrtící Ruku
Že způsobila tento smutek?
   Křížící se nad...

II. Starodávné obrození
Ponořen hluboko do moře
Očekává, aby očistil jeho duši
smysly oslabené časem jsou tiché
Nehybné ztuhlé chladem

Kola běží zpět a
Sežehnou jeho mysl
Cestují všichni, aby nalezli zemi
Zjevení rozehřívá dotyk
A teď začánají
Chápat..

III. Bloudící semeno
Rozšířený pohled na včerejšek
Prohlášení pro nikoho tak stejná
Procházejí se během nahánění hrůzy ještě
Žádný zvuk, žádný kouř, žádné spalování
Plameny
   On povstává...

Zatímco usrkává jeho jed havran zpívá
Ještě další, aby se přidalo více těl pádajících
Vládnout zezdola
To někdo ovládá
Smrtící Ruku, která způsobila tento smutek
   Je to úplný konec?
   Je to úplný konec?

IV. Trny
Zlý duch tento tajemství plánuje
Milosrdenství udeřilo se ztracenou rukou
Klesne někdy ?
Skončí to všechno ?
Náš Spasitel musí zaujmout jeho postavení

Pouze Prorok věků přišel
Přející si smrtelnost, já jsem docela sám
On uslyšel můj hlas
Byla to má volba
Mám zastavit Smrtící Ruku.

V. Odchod
Když se vrátím znovu
Bude to zase totéž ?
Mám zastavit ty výkřiky
Ale oni teď znají moje jméno

Moře mě volá
Můj duch se musí vrátit
Protože já se uzavírám
Byla ta opravdu zásluha
Co jsem se naučil ?

Jsem v údolí
A slyším sklíčené zvonkové hry
Ženu se ke zdi, kterou jsem objevil
Jedno jméno se mi více připomíná.

Nikdo teď nezbývá
Já jediný a pouze země
Usmívám se jen v kolik to udělám
Já jsem Smrtící Ruka.
Light Fuse And Get Away   [07:23]
Would you like to sit and talk to me
 about the way things change so
   suddenly
when your senses come and the feeling goes?
  can you remember feeling much too close?

  Stop your hands from shaking
   Look at me
  Are your senses racing endlessly
   tracing
past impressions? So were mine
Have you ever been used
or will this be the first time?

  It's come so clear to me
  Light fuse and get away
   No gain, no pain
  It's a fatal game
  and the true lose everything

  I can see
  what trust and loyalty have done for me
  falling miles from the mark
  with a thirst for revenge
  and a dangerous heart

  I've tried to wash from memory
feelings of betrayal and the incidents
that plague me since I lost my sense
of innocence

  A history of changes now I'm loving
now I'm losing keeps me constantly
in fear of hearing "I can't see where
this is going"

  You lie alone with the memory
feeling the ceiling and walls closing
  in on
    Your Conscience -- my ally
    the guilt -- your affliction
from preying on praise as you fed
an attention addiction

  Someone told me
Light fuse and get away
  No gain, no pain
and when it's lust to dust you can
crawl from the wreckage

I can see
what trust and loyalty have done for me
lying bleeding in the dark
with a thirst for revenge
and a dangerous heart

It's come so clear to me
Light fuse and get away
  No gain, no pain
It's a fatal game
and the true lose everything

I can see
what trust and loyalty have done for me
falling miles from the mark
with a thirst for revenge
and a dangerous heart
Světelná fúze a útěk
Chtěl byste jako sedět a hovořit ke mně
 o způsobu věci změnit tak
   náhle
kdy vaše smysly přišly a cítění odešlo?
  můžeš si pamatovat pocity příliš dlouho zavřené ?

  Zastavte vaše ruce z rozechvění
   Podívej se na mne
  Jsou vaše smysly závodem nekonečného
   objevování
minulých dojmů ? Ty byly moje
Byl jsi pokaždé užívaný
nebo to bude poprvé ?

  Přichází to tak jasně ke mě
  Světelná fúze a útěk
   Žádný zisk, žádná bolest
  Je to osudová hra
  A pravdou ztratit všechno

  Mohu vidět
  co víra a oddanost udělaly pro mne
  rozpadající se míle podle znamení
  s žízní po pomstě
  a nebezpečným srdcem

  Zkoušel jsem vyčistit z paměti
pocity zrady a případy
které mě trápí od té doby, co jsem ztratil svůj zdravý rozum
z nevinnosti

  Historie změn, teď jsem zamilován
teď jsem ztrácený, drží mě to stále
ve strachu z naslouchání "Nemohu vidět kde
to je jde"

  Lžeš samoten se svou pamětí
cítím strop a uzavřené zdi
  v nich
    Vaše svědomí -- můj spojenec
    vina -- vaše utrpení
z kořisti na chvále jak vy jste krmili
pozornost závislosti

   Někdo mi řekl
Světelná fúze a útěk
   Žádný zisk, žádná bolest
a když je rozkoš, že můžete setřít prach
plazit se z trosek

Mohu vidět
co víra a oddanost udělaly pro mne
ležící krvácející ve tmě
s žízní po pomstě
a nebezpečným srdcem

  Přichází to tak jasně ke mě
  Světelná fúze a útěk
   Žádný zisk, žádná bolest
  Je to osudová hra
  A pravdou ztratit všechno

  Mohu vidět
  co víra a oddanost udělaly pro mne
  rozpadající se míle podle znamení
  s žízní po pomstě
  a nebezpečným srdcem
Afterlife   [05:27]
I touched with one
who made me run
away from my own soul...
In this world with its
many illusions
We are moving like mice through a maze

And now I find
what's left behind
has served to make me whole
full of doubt, deception, and delusion
seeking purpose to all earthly days

I search within
beneath a skin
that bears both pleasure and pain
In a world full of constant confusion
I will not be a par to the craze

   In the Afterlife
   will dark be bright?
   will cold be warm?
   will the day have no night?
   In the Afterlife?
   will the blind have sight?
   In the Afterlife.

Behind closed eyes
some comfort lies
In knowing the truth never spoken
Through this world with its
hidden conclusion
we'll keep moving like mice through a maze

   In the Afterlife
   will dark be bright?
   will cold be warm?
   will the day have no night?
   In the Afterlife?
   will the blind have sight?
   In the Afterlife.

  In the Afterlife
  will dark be bright?
  will cold be warm?
   will the day have no night?
  In the Afterlife?
  will the blind have sight?
  In the Afterlife.
Posmrtný život
Dotkl jdem se s jedním
kdo mne přinutil utíkat
pryč z mé vlastní duše...
V tomto světě s jeho
Mnoha přeludy
Pohybovali jsme se jako myši skrz labyrint

A teď jsem objevil
Co jsem nechal za sebou
Sloužilo, aby mě celého
Naplnilo pochybností, podvodem a klamem
Hledajícím smysl ke všem pozemským dnům

Já hledám uvnitř
Pod kůží
Co přiníší obojí, potěšení a bolest
Ve světě plném neustálých zmatků
Nebudu stejnou hodnotou, abych zešílel

   V posmrtném životě
   Bude temnota světle?
   Bude chlad horkem?
   Bude den bez noci?
   V posmrtném životě
   Slepci prozřou?
   V posmrtném životě

Vzadu za sklopeným zrakem
Nějaké uklidňující lži
Ve známé pravdě nikdy nevyslovené
Skrz tento svět s jeho
Utajeným závěrem
Pohybovali jsme se jako myši skrze labyrint

   V posmrtném životě
   Bude temnota světle?
   Bude chlad horkem?
   Bude den bez noci?
   V posmrtném životě
   Slepci prozřou?
   V posmrtném životě

   V posmrtném životě
   Bude temnota světle?
   Bude chlad horkem?
   Bude den bez noci?
   V posmrtném životě
   Slepci prozřou?
   V posmrtném životě
The Ones Who Help To Set The Sun   [05:49]
Watching my window I was led like a child
As the roadway lamplights
misguided my mind through the night
a shadow of limits
We were racing the rain
my hands held the wheel
My eyes tried to hold their place

   there must have been a time
   when I thought that you were watching
   It had to be when my senses lost control
   I thought I'd slipped away
   I thought I could still feel us moving
   It must have been a cloud
   no bigger than a man's hand

Every reason I risk my life
To come back to you
Is locked behind your door
You're my immunity
Outside I watched you burn
Heavy hearts were bleeding
A cry for help, a familiar voice
My melting hands streaked the glass

   As I walked away
   I wondered what had really happened
   had I run out of time
   did I push myself too far
   As my last step fell
   I felt my hands upon the wheel
   had I come back to life
   or did I ever leave at all
   In higher lives
   We seem to be
   always a moment too late
   We're past the time
   when we looked on
   Now we're
   THE ONES WHO HELP TO SET THE SUN

   this time for real
   I locked the door behind me
   My mind was still a wreck
   from what I saw
   For when my hands are still
   I'll recognize the message
   never again will my senses lose control
   In higher lives
   We seem to be
   Always a moment too late
   We're past the time
   when we looked on
   Now we're
   THE ONES WHO HELP TO SET THE SUN
Jediní, kteří pomůžou nastavit slunce
Pozoruji své okno, byl jsem veden jako dítě
Jak pouliční lampy
Provádějící moji mysl skrze noc
Stín hranic
Běželi jsme o závod déštěm
Mé ruce držely kolo
Mé oči zkoušely držet jejich místo

   Zde musí byl čas
   Kdy jsem myslel že jste se dívali
   To mělo být, když moje smysly ztratily kontrolu
   Myslel jsem, že bych mohl proklouznout pryč
   Myslel jsem, že bych nás mohl utišit pohybem
   To muset být mrak
   Ne větší než mužská ruka

Ze všemožného důvodu riskuji svůj život
Abych se vrátil k tobě
Jsou zamčené vzadu tvoje dveře
Ty jsi moje nedotknutelnost
Venku jsem se díval jak hoříš
Nepřístupná srdce krvácela
Křičel o pomoc důvěrný hlas
Mé konejšivé ruce malovaly na sklo

   Protože jsem odešel pryč
   Divil jsem se, co se skutečně stalo
   Utíkal jsem v nevhodnou dobu
   Neposunul jsem se příliš dáleko
   Protože můj poslední krok se zabořil
   Cítil jsem své ruce na kole
   Vracel jsem se zpátky k životu
   Nebo někdy opustím úplně všechno
   Ve vyšším životě
   Zdá se nám
   Vždycky nějaký okamžik příliš pozdě
   Měli jsme zbytek času
   Když jsme se dívali
   Teď jsme byli
   JEDINÍ KDO POMOHOU NASTAVIT SLUNCE

   Tento čas pro skutečnost
   Zamkl jsem vzadu tvoje dveře pro mě
   Moje mysl byla ještě roztříštěná
   Z toho co jsem spatřil
   Nakdy mé ruce jsou v klidu
   Budu poznávat poselství
   Už nikdy znovu moje smysly neztratí kontrolu
   Ve vyšším životě
   Zdá se nám
   Vždycky nějaký okamžik příliš pozdě
   Měli jsme zbytek času
   Když jsme se dívali
   Teď jsme byli
   JEDINÍ KDO POMOHOU NASTAVIT SLUNCE
Only A Matter Of Time     [06:39]
A suited man smiled said:
'It's just a matter of time
You can have the world at your feet by tomorrow
just sign on this line.'
Hold tight... limelight!
Approaching the paramount
with the sun in our eyes
fearing family ties, legalies, compromise

In a dimly lit room with a stool as his stage
a dream-stricken prince of a pauper's descent
haunts the eavesdropping silence
that presses his window
as he sweats a performance
to an audience that ticks on the walls

To the practical observer
It's just a matter of time
   'You can deviate from the commonplace
   only to fall back in line.'
I understand mine's a risky plan
and your system can't miss
But is security after all a cause
or symptom of happiness?

Brave, yet afraid, his eyes on horizon
in a steady-set gaze
a mariner soon from an open cocoon
takes a moment to summon his courage
to stifle his grave apprehension and
trembling, approaches the surf
A father's benediction as his hopeful son departs
to brave the sea of rage and conquer at all costs

lingers in his memory
and visions still surviving in a logic-proof shell
that should have been held sacred, safe and hidden well
are compromised in usury
with every rising sun that yields no sight of land
the hesitation cultivates within the tired man
and rumors spread of mutiny
and though the time will come when dream and day unite
tonight the only consolation causing him to fight
is fearless faith in destiny

Even when plan fall to pieces
I can still find the courage
with promise I've found in my faith

Likely or not, it's a dream that we keep
and at odds with our senses we'll climb
But if faith is the answer, we've already reached it
And if spirit's a sign
   then it's only a matter of time
   only a matter of time
Pouze otázka času
Oděný muž s úsměvem řekl:
"Je jen otázkou času
Můžete mít svět u nohou od zítřka
Právě znamení na této linii
Držte napjatě... střed zájmu!
Blíží se prvořadý
Se sluncem v naších očích
Bojíme se rodinné vazby, zákonnosti, kompromisu

V matně osvětleném pokoji s židličkou jako jevištěm
Snem zachvácený panovník nemajetného původu
Obtěžuje návštěvami odposlouchávaného mlčení
Které se tiskne na jeho okno
Protože on se potí při představení
K publiku, které ťuká po stěnách

Na praktického pozorovatele
je jen otázkou času
   "Můžete odchýlit se od samozřejmosti
   Pouze ustoupit v řadě"
Já rozumím mému odvážnému plánu
A tvůj systém se nemůže mýlit
Ale je bezpečí po tom všem příčinou
nebo příznakem štěstí?

Statečný, dosud v obavách, jeho oči na obzoru
V pevně upřeném pohledu
Námořník brzy z otevřeného pouzdra
Vyzývá okamžik, aby vybídl jeho statečnost
K potlačení jeho závažné obavy a
Roztřesený, přiblížuje se k příboji
Otcovo požehnání, protože jeho nadějný syn odjíždí
Vzdorovat moři hněvu a podrobit je za každou námahu

váhaní v jeho paměti
a přízraky ještě přežívají ve logicky průkazné skořápce
která by měla vydržet posvěcená, bezpečná a dobře skrytá
jsou oslabeni v lichvaření
s každým stoupajícím sluncem, neboť výnosy nejsou znamením země
váhání zušlechťují unaveného člověka
a pověsti rozšiřují vzpoury
a až nadejde čas, kdy sen a den spojí
dnes večer jedinou útěchou důvod pro něj bojovat
je nebojácná víra v osud

Dokonce, když se plán rozpadne
Mohu ještě nalézt odvahu
s příslibem že naleznu ve své víře

Pravděpodobně nebo ne, je to sen, který držíme
a v nadějích s našimi smysly budeme vylézt
Ale jestliže důvěra je odpověď, již jsme toho dosáhli
A jestliže je duch znamením
   pak to je pouze otázkou času
   pouze otázkou času

Domů  Nahoru
Made by 
©  2001-2009 
Menu Poslední aktualizace: